T

TIC: Conjunt de tecnologies utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital. Terminologia ambit: Online

Transferència de credit:
És aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. Terminologia ambit: Economic

Tutor: Persona en qui recau l'exercici de la tutela. Terminologia ambit: Economic

Tutela: Poder atorgat per la llei a persones determinades, que té com a objecte la protecció i defensa dels menors d'edat orfes i dels incapacitats i de llur patrimoni