O

Obra: El resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil destinat a complir, per si mateixa, una funció econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Operacions extrapressupostàries:
Són operacions de contingut patrimonial, que malgrat no tenir una vinculació directe amb el pressupost ajuden a la seva execució i comptabilització. Són operacions de Tresoreria. Sempre donen lloc a una entra o sortida de fons.
Terminologia ambit: Economic

Operacions amb pressupostos tancats: Són totes aquelles operacions corresponents a exercicis anteriors al que ens trobem. Són sempre obligacions reconegudes (O) sobre les quals realitzem el pagament efectiu.
Terminologia ambit: Economic

Operacions pressupostàries: Aquelles que afecten directament a l'execució del pressupost, tant pel que fa referència a l'exercici corrent com a exercicis tancats, i tant pel que fa a operacions corrents com de capital.
Terminologia ambit: Economic

Ordenació del territori:
Conjunt de mesures i actuacions públiques sobre un territori tendents a harmonitzar el creixement demogràfic, socioeconòmic i urbanístic amb les necessitats de la població, i amb una protecció adequada del patrimoni natural i del patrimoni cultural. Terminologia ambit: Urbanisme

Ordre públic:
Respecte de les normes establertes per la societat que permeten la seguretat ciutadana. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana
Terminologia ambit: Online: