Terminologia ambit: Juridic

Alienació: Acte pel qual una persona transmet a una altra o a d'altres el domini o qualsevol altre dret sobre una cosa.

Contracte d'obres:
Aquells que tenen per objecte la realització d'una obra o l'execució d'algun dels treballs enumerats l'annex 1 de la llei de contractes del sector públic.


Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat: (art. 11 de la llei de contractes del sector públic) Contractes en què l'Administració encarrega a una entitat de dret privat la realització d'una actuació global integrada que, a més del finançament d'inversions immaterials, d'obres o de subministrament necessaris per al compliment de determinats objectius de servei públic, o relacionats amb actuacions d’interès general, comprèn altres prestacions assenyalades al mateix article.

Contracte de gestió de serveis públics: Aquell en virtud del qual una Administració pública encomana a una persona natural o jurídica la gestió d'un servei en què la seva prestació ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per l'Administració encomanant.

Concurs de projectes: Són aquells procediments adreçats a l'obtenció de plànols o projectes mitjançant una selecció que, un cop efectuada la licitació, s'encarregarà a un jurat.

Contractes de serveis:
Aquells que tinguin per objecte prestacions de fer, consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a obtenir un resultat, diferent d'una obra o d'un subministrament.


Contracte de subministraments: Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.

Emancipació:
Acció d’emancipar; l’efecte.

Emancipar:
Alliberar de la pàtria potestat, d’una tutela, de la servitud.

Empadronament: Títol reconeixedor de la gran majoria de drets i altres situacions.

Obra: El resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil destinat a complir, per si mateixa, una funció econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble.

Padró:
Registre administratiu on consten els veïns dels municipis.