P

Padró: Registre administratiu on consten els veïns dels municipis. Terminologia ambit: Juridic

Parafrasejar: Repetir el que ha dit l'interlocutor fent servir les nostres pròpies paraules, demostrant que hem escoltat. Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Parlament: Discurs. Terminologia ambit: Protocol

Patrimoni: Béns que una persona hereta dels seus ascendents. Conjunt de béns, valors i crèdits que posseeixen una persona o una institució. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Patrimonial: Relatiu o pertanyent al patrimoni. Terminologia ambit: Activitat administrativa

PDF: (de L'anglès Portable Document Format, Format de Document Portàtil) és una forma d'emmagatzematge de documents, desenvolupat per l'empresa Adobe. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Permuta: Canvi d'una cosa que hom posseeix, d'un càrrec, d'un benifet, per un altre. Contracte entre dos, pel qual s'obliguen a bescanviar-se alguna cosa. Terminologia ambit: Economic

Pixel: En informàtica, el pixel (de l'anglès pixel, de picture element que significa "element de la imatge") és la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Planejament urbanístic:
Instrument de la planificació territorial que comprèn un conjunt de plans urbanístics que ordenen l'espai. Terminologia ambit: Urbanisme

Plugin: Un connector o plugin (o plug-in -en anglès "endollar"-, també conegut com a extensió, addin, add-in, addon o add-on) és una aplicació informàtica que interactua amb una altra aplicació per aportar-li una funció o utilitat addicional, generalment molt específica, com per exemple servir com a controlador en una aplicació, per a fer així funcionar un dispositiu en un altre programa.

Aquesta aplicació addicional és executada per part de l'aplicació principal. Els connectors típics tenen la funció de reproduir determinats formats de gràfics, dades multimèdia, codificar/descodificar correus electrònics, filtrar imatges de programes gràfics, etc...Terminologia ambit: Online

Policia administrativa: Funció policial que consisteix a fer complir la legislació vigent en els aspectes que l'administració pública considera d'interès general delimitant l'esfera individual del ciutadà. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Policia judicial: Agent de policia que forma part d'unitats dependents funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal i que s'encarrega del descobriment i la investigació de delictes. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Policia local:
Agent de policia que depèn d'un ajuntament i que vetlla pel compliment de les normes municipals, la seguretat viària i la seguretat ciutadana del municipi. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Precedència: Preferència honorífica en el lloc i seient en alguns actes oficials. Terminologia ambit: Protocol

Prerrogativa: Privilegi, gràcia, exempció, de què frueix un cos polític una autoritat, una persona. Facultat important o privativa d'alguns dels poders estatals, quant a llur exercici o relació amb els altres poders. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Presidència: Lloc que ocupa el president en una reunió, assemblea, etc Terminologia ambit: Protocol

Pressupost: L'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'Entitat Local i els seus OO.AA., i els drets que es pretenen liquidar durant l'exercici; així com els estats de previsió d'ingressos i despeses de les SS.MM. de capital social íntegrament de titularitat de l'Entitat Local. Terminologia ambit: Economic

Prevenció: Funció policial que consisteix a preveure un sinistre o un fet delictiu per tal d'impedir-lo i mantenir la seguretat ciutadana. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Prevenció ambiental: Política empresarial o de l'administració pública que prioritza l'ús de materials i l'aplicació de processos i procediments que redueixen o eliminen la generació de residus i emissions al mateix lloc on s'originen.

Nota: Per a alguns autors, el concepte de prevenció ambiental inclouria les operacions de reciclatge extern i, fins i tot, de tractament a final de línia. En el sentit restringit amb què s'ha definit, el terme prevenció ambiental és a la pràctica sinònim de minimització. Terminologia ambit: Juridic

Principi de legalitat: Principi segons el qual tot acte jurídic dels òrgans de l'estat ha d'ésser sotmès a lleis anteriors. Submissió plena a la Constitució, la Llei i el Dret. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Procediment: Una sèrie d'actes combinats entre ells, per un efecte jurídic únic o conducte formal, en els quals es concreta l'actuació administrativa per a la realització d'una finalitat. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Procediment administratiu: Sèrie d'activitats, que van dirigides a la producció d'un acte administratiu, ajustat a dret. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Processador: Una Unitat Central de Procés (UCP/CPU) anomenada col·loquialment com a processador és un component electrònic digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada, de processar dades i generar la informació requerida. Terminologia ambit: Online

Professiograma: Descripció, sovint amb forma gràfica, de les habilitats, les aptituds, les actituds, els coneixements i l'experiència que ha de tenir una persona per a l'acompliment òptim de les funcions i tasques d'un lloc de treball. Terminologia ambit: Recursos humans

Programari lliure: Programari que permet a l'usuari d'executar-lo sense posar-li condicions, de distribuir-ne còpies, de modificar-ne el codi font per perfeccionar-ne el funcionament o adaptar-lo a usos concrets, i de difondre els resultats d'aquestes modificacions. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Protocol: Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials. Conjunt de normes de cortesia vigents en qualsevol lloc. Terminologia ambit: Protocol

Publicació: Acció de publicar. Obra publicada, especialment la que es posa a la venda.Terminologia ambit: Cultura