Terminologia ambit: Economic

Ampliació de crèdits: És la modificació a l'alça del pressupost de despeses que es concreta en l'augment de crèdit pressupostari únicament a les partides ampliables relacionades expressament i taxativament en les bases d'execució del pressupost. Únicament poden declarar-se ampliables aquelles partides pressupostàries que corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats (ex contribucions especials).

Baixa per anul·lació: És la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una partida del pressupost. Correspondrà al ple de l'entitat l'aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits.

Balanç: Compren amb la deguda separació l'actiu, passiu i patrimoni net.

Crèdits extraordinaris:
Són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despessa específica i determinat que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per al qual no existeix crèdit.


Exacció: Fet d'exigir el cobrament de multes, impostos, taxes o deutes.
Ingresos i Pagaments pendents d'aplicació: Són aquelles operacions pressupostàries que no es poden aplicar al pressupost per ser una aplicació provisional o un tàrmait previ a la seva aplicació definitiva.

Operacions extrapressupostàries:
Són operacions de contingut patrimonial, que malgrat no tenir una vinculació directe amb el pressupost ajuden a la seva execució i comptabilització. Són operacions de Tresoreria. Sempre donen lloc a una entra o sortida de fons.

Operacions amb pressupostos tancats: Són totes aquelles operacions corresponents a exercicis anteriors al que ens trobem. Són sempre obligacions reconegudes (O) sobre les quals realitzem el pagament efectiu.

Operacions pressupostàries: Aquelles que afecten directament a l'execució del pressupost, tant pel que fa referència a l'exercici corrent com a exercicis tancats, i tant pel que fa a operacions corrents com de capital.


Permuta:
Canvi d'una cosa que hom posseeix, d'un càrrec, d'un benifet, per un altre. Contracte entre dos, pel qual s'obliguen a bescanviar-se alguna cosa.

Plusválua:
És un impost que es paga al municipi cada vegada que hi ha una transmissió de propietat d'un bé immoble (habitatge, plaça d'aparcament, local comercial, solar, nau industrial, etc.). El que es grava és l'increment del valor experimentat pel terreny des de la data en què es va adquirir fins a la data en què es transmet.
Qui ha de pagar la plusvàlua? Són subjectes passius:

MsoNormal" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1. En la compravenda: el venedor
2. En les herències: els hereus.
3. En les donacions: qui rep la donació.

MsoNormal" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Qualsevol pacte que es formalitzi a l'escriptura, en contra del que s'ha indicat anteriorment, només tindrà efectes entre les parts, però no davant l'Administració, que es dirigirà a les persones esmentades (subjectes passius).


Pressupost:
L'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'Entitat Local i els seus OO.AA., i els drets que es pretenen liquidar durant l'exercici; així com els estats de previsió d'ingressos i despeses de les SS.MM. de capital social íntegrament de titularitat de l'Entitat Local.

Suplements de extraordinaris: Són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les que amb les mateixes circumstàncies anteriors en relació a la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta insuficient.

Transferència de credit: És aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.