Terminologia ambit: Recursos humans

Accident de treball: Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal. Nota: El concepte legal d'accident de treball exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió.

Avaluació 360º: Mètode d'avaluació orientat al desenvolupament professional i a la millora del rendiment que, per mitjà d'un qüestionari anònim, permet analitzar determinades competències d'una persona relacionades amb el lloc de treball que ocupa, a partir de la seva autovaloració i de la que en fan els subordinats, els companys, els superiors i, de vegades, els clients o proveïdors.

Categoria professional: Categoria laboral reconeguda per un conveni col·lectiu o per un acord entre l'organització i els representants dels treballadors. Nota: Un grup professional pot incloure diverses categories professionals i també diferents funcions o especialitats.

Comitè d'empresa:
Òrgan unitari representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors d'una empresa per a la defensa dels seus interessos. És propi de les empreses que tenen més de cinquanta treballadors.


Delegat de prevenció:
Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.

Delegat de personal: Delegat escollit pels treballadors perquè representi els seus interessos davant l'empresa. Els delegats de personal (en comptes dels comitès d'empresa) són propis de les empreses amb menys de cinquanta i més de deu treballadors.

Delegat sindical:
Delegat d'una secció sindical en una empresa o centre de treball.
Per tal que pugui haver-hi delegats sindicals, l'empresa (o el centre de treball) ha de comptar amb més de 250 treballadors, independentment del tipus de contracte que tinguin, i la secció sindical l'han d'haver constituït treballadors afiliats a un sindicat amb presència al comitè d'empresa.

Descripció de llocs de treball:
Especificació per escrit de les tasques, els deures, les titulacions, les responsabilitats, els requisits, les relacions de jerarquia i l'entorn propis d'un lloc de treball, d'acord amb una anàlisi prèvia d'aquest lloc.

Disseny de llocs de treball:
Procés d'estructuració i assignació de les tasques pròpies de cadascun dels llocs de treball d'una organització i de determinació de les relacions jeràrquiques i productives amb altres llocs de treball de l'organització, per a assolir de manera més efectiva i eficaç els objectius empresarials.

Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP):
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública i regula allò que és comú al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques, més les normes legals específiques aplicables al personal laboral al seu servei.

Gestió per competències:
Model de gestió de recursos humans en què se cerca la màxima adequació possible entre les competències requerides per als diferents llocs de treball i les competències dels recursos humans disponibles.

Liquidació:
Document en el qual s'extingeix un contracte laboral i es recull explícitament el compliment de totes les obligacions que es deriven del contracte per a ambdues parts. Nota: Normalment la liquidació inclou el salari corresponent pendent de cobrament, la part proporcional de les pagues i les vacances i una indemnització en el cas que s'hi tingui dret.

Professiograma:
Descripció, sovint amb forma gràfica, de les habilitats, les aptituds, les actituds, els coneixements i l'experiència que ha de tenir una persona per a l'acompliment òptim de les funcions i tasques d'un lloc de treball.

Quitança:
Document de liquidació de la part proporcional de les pagues extres, de les vacances i d'altres conceptes econòmics que dóna per acabada la relació laboral entre un treballador i un empresari i per satisfetes les obligacions que se'n deriven.

Representant dels treballadors:
Persona nomenada legítimament per defensar els interessos dels treballadors.

Satisfacció en el treball:
Estat emocional positiu d'un treballador que resulta de la percepció subjectiva de les seves experiències laborals i de la concordança entre el que espera obtenir de la seva feina i l'avaluació del que efectivament rep a canvi.

Valoració de llocs de treball:
Determinació sistemàtica del valor de cada lloc de treball d'una organització en relació amb la resta de llocs, que serveix de base per a establir la política salarial.