Terminologia ambit: Cultura

Acció sociocultural: Conjunt d'accions i intervencions que diferents agents, individuals i col·lectius, fan de forma organitzada per a afavorir el desenvolupament educatiu i cultural d'una societat.


Agenda cultural: Conjunt d'activitats culturals que els organitzadors d'una fira o un congrés ofereixen als participants i als seus acompanyants.


Comunicació: 1. Acció de comunicar; l’efecte. 2.Transmissió d’informació d’un punt a un altre mitjançant el telèfon, la ràdio, etc. 3. Transmissió de significats culturals dirigida a un gran públic.


Difusió: 1. Procés de canvi cultural mitjançant el qual certs elements d'una cultura passen a una altra. 2. Penetració d'elements lingüístics d'una llengua en una altra dins una mateixa àrea cultural. 3. Acció de difondre o de difondre’s.


Ensenyament artístic: Comunicació del coneixement de les arts


Esdeveniment: 1. Allò que s’esdevé. 2. Fet extraordinari o important en la vida d’una persona, d’una col·lectivitat social, de la humanitat. 3. Qualsevol acte de caràcter extraordinari que pot ser aprofitat per una organització per a obtenir un ressò comunicacional entre els seus públics.


Espectacle: 1. Allò especialment notable, digne d’atenció, que s’ofereix a la vista o a la contemplació intel·lectual. 2. Funció, representació, oferta al públic.


Festa major: Festa que celebra el dia del patró d’una ciutat, d’un poble, d’un barri, etc.


Gestor/a cultural:Persona que duu a terme tasques relacionades amb la direcció, la planificació, l'administració i la promoció d'activitats i institucions culturals.


Museu: Lloc on es guarden i s'exposen col·leccions d'obres d'art, d'història natural, d'objectes d'interès, curiositats, etc., amb finalitat cultural.


Publicació: Acció de publicar. Obra publicada, especialment la que es posa a la venda.