Enrere

Terminologia ambit: Recursos humans

S'està mostrant la versió #8 de la pàgina
(Restaura aquesta versió) 

Modificat: 24 agost 2009, 11:31   Usuari: Alexandra Nieto Torres  → AN

Comitè d'empresa: Òrgan unitari representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors d'una empresa per a la defensa dels seus interessos. És propi de les empreses que tenen més de cinquanta treballadors.

Delegat de prevenció:
Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.

Delegat de personal: Delegat escollit pels treballadors perquè representi els seus interessos davant l'empresa. Els delegats de personal (en comptes dels comitès d'empresa) són propis de les empreses amb menys de cinquanta i més de deu treballadors.

Delegat sindical:
Delegat d'una secció sindical en una empresa o centre de treball.
Per tal que pugui haver-hi delegats sindicals, l'empresa (o el centre de treball) ha de comptar amb més de 250 treballadors, independentment del tipus de contracte que tinguin, i la secció sindical l'han d'haver constituït treballadors afiliats a un sindicat amb presència al comitè d'empresa.

Descripció de llocs de treball:
Especificació per escrit de les tasques, els deures, les titulacions, les responsabilitats, els requisits, les relacions de jerarquia i l'entorn propis d'un lloc de treball, d'acord amb una anàlisi prèvia d'aquest lloc.

Representant dels treballadors:
Persona nomenada legítimament per defensar els interessos dels treballadors.

Satisfacció en el treball:
Estat emocional positiu d'un treballador que resulta de la percepció subjectiva de les seves experiències laborals i de la concordança entre el que espera obtenir de la seva feina i l'avaluació del que efectivament rep a canvi.