Pla estratègic

Període 2016-2019

Encetem l’any 2016 amb la voluntat de realitzar un pla estratègic per al Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona, per al cicle 2016-2019, però per tal portar a terme aquesta reflexió sobre el futur hem de prendre consciència d’on som en aquests moments, en quatre aspectes fonamentals:

1 Infraestructures

El Museu d’Art Modern va ser creat per la Diputació de Tarragona l’any 1976 per promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani i, així mateix, per conservar i mostrar el seu patrimoni artístic i compartir-lo amb la comunitat. L’edifici que acull el Museu, situat a la Part Alta de Tarragona, és fruit de la unió de tres cases del segle XVIII, que foren propietat de la família del científic altafullenc Antoni Martí i Franquès. L’edifici fou rehabilitat per l’arquitecte Jaume Mutlló, i l’any 1991 en fou inaugurada la restauració i el condicionament estructural tal com el coneixement avui dia.

 

L’any 2008 culminà el procés de reforma de les seves infraestructures, que suposaren la instal·lació de la climatització als espais públics i sala de reserva pictòrica del Museu, la renovació dels lavabos i la millora en l’accessibilitat per a les persones amb deficiències físiques, tres elements cabdals per a la millora del confort dels nostres visitants.

 

2 Projecte museològic

L’any 1999 s’elaborà un pla estratègic en el qual es definia la missió i el paper que el Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona representava vers la societat. Aquest pla va servir per reestructurar les activitats del Servei Pedagògic i actualitzar el seu projecte museològic amb la proposta d’un nou discurs museològic i una nova presentació museogràfica.

 

Aquest projecte es basà en la reordenació de la presentació de les seves col·leccions en cinc àmbits:

 

1. Bronze nu. Julio Antonio, una vida d’escultor. El presenta com el renovador de l’escultura en el canvi del segle XIX al XX, i les seves relacions entorn del moviment cultural de la Generació del 98.

2. Transició. El pas del segle XIX al XX, que recull l’obra d’altres pintors i escultors significatius en aquest període.

3. El Taller i l’Escola. L’art a les comarques de Tarragona al voltant del centres d’ensenyament de l’art que existiren des de la II República fins a l’adveniment de la democràcia a l’Estat espanyol.

4. Contemporaneïtat. Manifestada a partir de les obres guanyadores dels premis Julio Antonio, d’escultura, i Josep Tapiró, de pintura, de la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona, a partir dels anys vuitanta.

 5. El Tapís de Tarragona, de Joan Miró i Josep Royo. Propietat de la Creu Roja de Tarragona, cedit a la Diputació de Tarragona per ser exposat al Museu d’Art Modern i difondre’l.

 

L’any 2006 s’inaugurà la primera fase d’aquest projecte amb l’exposició “Bronze nu. Julio Antonio, una vida d’escultor”, que presentava d’una manera innovadora la figura de l’escultor Julio Antonio i els principals eixos de la seva trajectòria artística, amb voluntat contextualitzadora i altament didàctica.

 

L’èxit del projecte va propiciar l’elaboració de la segona fase per completar l’exposició dels fons permanents basada en l’experiència assolida. El projecte fou aprovat el 4 de maig de 2007 i inaugurat el 9 d’abril de 2008. La presentació en el moment de la inauguració de les noves infraestructures ha suposat disposar d’una exposició permanent pensada per a un ampli sector de la comunitat.

 

3 Preservació dels fons

La climatització del magatzem de pintura, que ha millorat el control de la temperatura i la humitat relativa; l’ampliació del sistema de magatzem de quadres, i la implementació d’un nou programa informàtic per a la gestió de les col·leccions (Museumplus) han suposat una millora important en la gestió i conservació preventiva de les col·leccions del Museu.

 

4 Servei Pedagògic i de Difusió

Cal dir que el Servei Pedagògic del Museu s’ha consolidat com un referent en la didàctica de l’art contemporani i el seu apropament al món docent.

 

A més d’atendre les escoles, enguany se celebra l’XI Jornada d’Art i Pedagogia als Museus, una eina que ha esdevingut imprescindible per completar la formació de responsables de serveis didàctics, mestres, professors i estudiants universitaris.

 

L’any 2008 s’inicia una nova col·lecció del Servei de Publicacions de la Diputació de Tarragona (MAMT Pedagògic), que recull les actes d’aquesta Jornada.

 

Hem de destacar també que enguany es readaptarà el lloc web del Museu per tal de fer-lo més actual i proper a l’usuari.

 

També enguany s’inicia un Curs d’Introducció a l’Art Contemporani, basat en les col·leccions del Museu, per tal que mestres i professors d’ensenyament infantil i primària puguin ampliar coneixements i participar en les activitats pedagògiques del Museu d’una manera més activa.

 

En el marc d’aconseguir nous públics per al Museu i la màxima accessibilitat a l’exposició permanent, s’ha signat un conveni amb l’ONCE per a la creació de dos espais tactovisuals accessibles a les persones amb minusvalidesa sensorial referents a l’obra escultòrica de Julio Antonio i al Tapís de Tarragona, de Joan Miró i Josep Royo. A més de diverses accions de col·lectius diversos que s’han vist reflectides a les memòries anuals publicades per aquesta Diputació.

 

Un cop situats en la nostra realitat actual, he de remarcar que, en el context de la societat del coneixement, el paper del museus, una institució que basa la seva raó de ser en el patrimoni, el saber i l’educació, esdevé més que mai crucial, ja que els museus han acceptat el repte ineludible de servir no sols als estudiosos, sinó a la societat en general des dels seus rols com a:

 

 • Comunitats de custòdia patrimonial, de béns tangibles i intangibles.
 • Comunitats d’estudi.
 • Comunitats d’educació.
 • Comunitats —transmissors de valors— a través dels béns, del coneixement i de l’educació, que guarden, transmeten i fomenten els valors patrimonials que serven, així com el seu significat.

 

A més d’aquests condicionants generals de present i de futur, es planteja ara als museus nous reptes:

 • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en constant transformació.
 • L’exigència social de qualitat, eficàcia i eficiència.
 • L’atenció a la comunitat en les diverses facetes.
 • L’assessorament especialitzat en matèria artística als municipis.

 

Reptes que han de conformar les raons més profundes de l’existència d’un museu i, en aquest cas específic, del Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona, i han d’esdevenir el fonament de qualsevol línia d’actuació i desenvolupament de futur.

Anàlisi de la situació

1 Anàlisi externa

1.1 La Diputació de Tarragona

El document Pla estratègic de la Diputació de Tarragona. Un futur cap on mirar: territori i persones 2025, continua sent la nostra eina bàsica de reflexió i planificació de futures actuacions.

Principis estratègics

Entenem els principis estratègics com a declaracions bàsiques que permetran visualitzar el marc general de l’estratègia de la Diputació de Tarragona, en el format més essencial.

La missió determinarà la finalitat de la corporació; la visió, el futur desitjable, és a dir, el lloc on es vol arribar, i els valors, les actituds de les persones que permeten assolir els mandats estratègics de manera eficient.

Els principis estratègics es configuren de la manera següent:

Missió

La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dona suport als municipis i a les comarques i que actua com a agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats:

 • oferint serveis d’assistència als ajuntaments per facilitar la gestió de les seves competències en col·laboració amb els consells comarcals i amb la Generalitat de Catalunya;
 • participant en el desenvolupament equilibrat del territori, igualant-lo en oportunitats;
 • contribuint a la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials.

Visió

La Diputació de Tarragona vol ser un àmbit impulsor de la:

 • reorientació del nostre sistema productiu,
 • innovació de l’administració local,
 • millora de les condicions de vida de les persones del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Valors

Les actituds dels treballadors de la Diputació de Tarragona han de ser:

 • orientació cap a la persona: el ciutadà és el destinatari final de l’activitat de la corporació;
 • integritat: el que es diu és conseqüent amb el que es fa;
 • treball en equip: la col·laboració entre els treballadors condueix a millorar l’eficiència;
 • impuls per l’excel·lència: la millora contínua és present en totes les nostres actuacions.

 

1.2 Àrees estratègiques i línies estratègiques

Del total d’àrees estratègiques i línies estratègiques que descriu el document, destaquem l’AE2, directament relacionada amb l’activitat del Museu:

Persones, formació i cultura

“Des d’una societat activa cap a una societat creativa.”

Cal contribuir al benestar del conjunt de la ciutadania garantint l’evolució harmònica dels diferents col·lectius socials.

 • LE04: impulsar la formació integral i solidària
  La integració social dels col·lectius amb dificultats (centres d’ensenyament especial), així com l’impuls a les potencialitats artístiques i musicals, continuaran sent prioritats d’un model de formació que és motiu d’orgull i prestigi des de fa molts anys.
 • LE05: promoure l’acció cultural al territori
  Continuarem ajudant el foment cultural, i aquest serà un element bàsic del nostre compromís amb les persones, amb la finalitat de potenciar el dinamisme i la creativitat cultural de la nostra terra.

2 Anàlisi interna

2.1 Dades estadístiques 2012-2015

2.1.1 Visitants

 

 

 

Principis estratègics del Museu d’Art Modern

1 Missió

La Missió del Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona és preservar i comunicar a la societat l’esperit creatiu dels artistes procedents del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre o que hi han treballat al llarg del segle XX, amb projecció vers el segle XXI, amb el foment de la creació, i fer de l’art un instrument de transferència de coneixement i valors per a tots els ciutadans.

2 Visió

El Museu d’Art Modern vol ser un àmbit impulsor de:

 • la conservació i difusió del patrimoni dels segles XX i XXI,
 • l’atenció a públic divers,
 • la utilització exhaustiva de les TIC en els diferents àmbits d’actuació,
 • l’assessorament en matèria artística als municipis.

3 Valors

Les actituds dels treballadors del Museu d’Art Modern coincideixen plenament amb els descrits per a la Diputació de Tarragona:

 • orientació cap a la persona: el ciutadà és el destinatari final de l’activitat de la corporació;
 • integritat: el que es diu és conseqüent el allò que es fa;
 • treball en equip: la col·laboració entre els treballadors condueix a millorar l’eficiència;
 • impuls per l’excel·lència: la millora contínua és present en totes les nostres actuacions.

Com a part de la Diputació de Tarragona, entenem els principis estratègics com a declaracions bàsiques que permetran visualitzar el marc general del l’estratègia del Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona, en el format més essencial.

La missió determinarà la finalitat del museu; la visió, el futur desitjable, és a dir, el lloc on es vol arribar, i els valors, les actituds de les persones que permeten assolir els mandats estratègics de manera eficient.

La definició de la missió, la visió i els valors del Museu d’Art Modern comporta el seu reconeixement com a complementari d’altres institucions patrimonials:

 • A la ciutat de Tarragona, del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, que té la responsabilitat de l’art antic i clàssic; del Museu Diocesà, que té la responsabilitat de l’art sacre, per la qual cosa les expressions artístiques d’aquestes èpoques i disciplines només s’utilitzaran com a suport per a les mostres de tesi relacionades amb la missió d’aquest Museu.

Pel que fa a l’Art contemporani, cal tenir present que el projecte de creació d’un centre de creació contemporània a Tarragona ha resultat fallit. Actualment, el Museu d’Art Modern d’aquesta Diputació és l’únic centre que exposa de manera permanent art contemporani.

 • A la demarcació de Tarragona, dels museus comarcals existents per tal d’enfortir la presència de l’art en les seves col·leccions, i dels museus monogràfics especialitzats en art com el Museu de Valls, el Museu de Reus o el Museu Deu, del Vendrell.
 • A Catalunya, a Barcelona, del MNAC pel que fa a les col·leccions anteriors al 1940, del MACBA pel que fa a l’art contemporani i de la Fundació Miró pel que fa a l’obra tèxtil d’aquest artista, així com dels museus comarcals i monogràfics que posseeixen col·leccions d’art d’aquests períodes, com ara el Museu Comarcal de la Garrotxa, amb l’obra de Josep Clarà, o el Museu Jaume Morera, de Lleida.

A l’Estat espanyol, per la col·lecció de l’escultor Julio Antonio, del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, de Madrid, i del Museo de Córdoba i el Romero de Torres de la mateixa ciutat, i del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Àrees estratègiques i línies estratègiques en relació amb el MAMT

Del total d’àrees estratègiques i línies estratègiques que descriu el document Pla estratègic de la Diputació, en destaco la directament relacionada amb l’activitat del Museu:

Persones, formació i cultura

“Des d’una societat activa cap a una societat creativa.”

Cal contribuir al benestar del conjunt de la ciutadania garantint l’evolució harmònica dels diferents col·lectius socials.

 • LE04: Impulsar la formació integral i solidària
  La integració social dels col·lectius amb dificultats (centres d’ensenyament especial), així com l’impuls a les potencialitats artístiques i musicals, continuaran sent prioritats d’un model de formació que és motiu d’orgull i prestigi des de fa molts anys.

LE05: Promoure l’acció cultural al territori
Continuarem ajudant el foment cultural, i aquest serà un element bàsic del nostre compromís amb les persones, amb la finalitat de potenciar el dinamisme i la creativitat cultural de la nostra terra.

Objectius generals

Els objectius es defineixen de manera específica d’acord amb el concepte de Museu, descrit a l’article 1 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

Diu textualment: “Són museus a efectes d’aquesta Llei les institucions permanents, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserven, els documenten, els estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, l’ensenyament, el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueixen per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.”

I en els eixos de treball descrits al preàmbul d’aquest document:

 • les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en constant transformació;
 • l’exigència social de qualitat, eficàcia i eficiència;
 • l’atenció a la comunitat en les diverses facetes;
 • l’assessorament especialitzat en matèria artística als municipis.

 

A més dels objectius generals presents en tota l’acció del Museu per al període 2016-2019, es plantegen els següents objectius específics:

 

5.1 Transformar la Biblioteca del Museu d’Art Modern de la Diputació en una biblioteca en xarxa, i estudiar la seva interrelació amb les dels centres educatius artístics de la Diputació de Tarragona

5.1.1 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte de transformació de la Biblioteca del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona en una biblioteca en xarxa, i estudiar la seva interrelació amb les dels centres educatius artístics de la Diputació de Tarragona.

5.1.1.1     Elaborar un projecte de treball per a la gestió de la Biblioteca del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona en xarxa.

5.1.1.2     Establir els processos per al transvasament de dades i l’adequació a la nova eina informàtica.

5.1.1.3     Difondre les dades a través de la xarxa.

 1. Establir un procés de quantificació de la utilització de les dades a través de la xarxa.

 

5.2 Millorar l’atenció al visitant

5.2.1 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte de millora en l’atenció al visitant mitjançant l’ampliació d’idiomes en l’atenció al públic Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.

5.2.1.1 Analitzar els estudis de públic per tal conèixer la procedència dels visitants i millorar-ne l’atenció en el marc de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern.

5.2.1.2 Establir el procés de traducció dels textos que conformen la informació del codis QR que s’ofereixen al públic al Museu d’Art Modern.

 1. Executar el projecte d’implementar l’idioma francès als codis QR informatius de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern.
 2. Establir un procés d’avaluació de la satisfacció de l’usuari.

 

5.3 Captar nous públics com a partícips de les activitats del Museu d’Art Modern

5.3.1 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte d’atenció a públics amb necessitats especials com a partícips de les activitats del Museu d’Art Modern.

5.3.1.1 Realitzar un estudi per tal de reconèixer els públics amb necessitats especials en el marc de les activitats culturals de la demarcació.

5.3.1.2 Establir el procés d’elaboració de relacions i projectes per poder donar cobertura als grups detectats.

5.3.1.3 Executar els projectes d’activitats culturals per als grups detectats.

5.3.1.4 Establir un procés d’avaluació de les activitats realitzades.

5.3.1.5 Difondre les experiències i els resultats de manera presencial i virtual.

 

5.4 Fer de les TIC l’eina bàsica per desenvolupar activitats d’aprenentatge en el marc de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern

5.4.1 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte per a la utilització de les TIC com a eina bàsica per desenvolupar activitats d’aprenentatge en el marc de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern.

 1. Avaluar quins models de les TIC tenen capacitat per desenvolupar activitats l’aprenentatge en el marc de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern.
 2. Redactar les bases que han de regir els continguts dels diferents models existents.
 3. Executar el projecte d’incorporació de models de les TIC vinculades a la ludificació per desenvolupar activitats d’aprenentatge en el marc de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern.
 4. Establir un procés d’avaluació dels usos de l’aplicació escollida.

5.4.2 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte per a la utilització de les TIC com a eina per recollir les dades de satisfacció dels usuaris del Museu d’Art Modern.

5.4.2.1     Explorar quins models de les TIC tenen capacitat per desenvolupar activitats de recollida de dades de satisfacció dels usuaris del Museu d’Art Modern.

5.4.2.2 Redactar les bases que han de regir els continguts dels diferents models existents.

 1. Executar el projecte d’incorporació de models de les TIC vinculades a la recollida de dades de satisfacció dels usuaris del Museu d’Art Modern.

5.4.2.4     Establir un procés d’avaluació dels usos de l’aplicació escollida.

 

5.5 Difondre les col·leccions conservades al Museu d’Art Modern al territori

5.5.1 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte per tal de difondre les col·leccions artístiques que es conserven al Museu d’Art Modern al territori.

5.5.1.1 Realitzar un estudi dels espais municipals en què la Diputació de Tarragona podria cedir en règim de comodat obres vinculades al territori del fons patrimonial que es conserva al Museu d’Art Modern.

5.5.1.2 Establir les estratègies per donar suport a l’acolliment en espais municipals de les col·leccions artístiques vinculades al territori d’acord amb els paràmetres museogràfics actuals.

5.5.1.3     Executar el projecte de donar suport a l’acolliment en espais municipals de les col·leccions artístiques vinculades al territori d’acord amb els paràmetres museogràfics actuals.

5.5.1.4     Establir un procés d’avaluació del grau de satisfacció dels usuaris davant dels projectes executats.

5.5.2 Projecte: Dissenyar i implementar un projecte per tal de millorar la presentació de les col·leccions artístiques que es conserven al Museu d’Art Modern cedides al territori.

5.5.2.1 Realitzar un estudi dels espais municipals en què la Diputació de Tarragona ha cedit en règim de comodat obres del fons patrimonial que es conserva al Museu d’Art Modern.

5.5.2.2 Establir les estratègies per aconseguir millorar la presentació i difusió de les col·leccions d’acord amb els paràmetres museogràfics actuals.

5.5.2.3     Executar el projecte de millorar la presentació i difusió de les col·leccions d’acord amb els paràmetres museogràfics actuals.

5.5.2.4 Establir un procés d’avaluació del grau de satisfacció dels usuaris davant els projectes executats.