Fòrum de discussió Fòrum de discussió
Vista combinada Visió plana Vista en arbre
Duyên H¿i Land: Sàn giao d¿ch b¿t d¿ng s¿n uy tín nh¿t
toggle
DUYEN HAI LAND LA AI? O DAU VA LAM GI?
Duyen Hai Land la cong ty Bat dong san Duyen HaiBat dong san Duyen Hai co tru so chinh tai: So 755 Nguyen Van Linh, phuong Vinh Niem, quan Le Chan, thanh pho Hai Phong

Voi dinh huong tro thanh tap doan da nganh nghe:

1. Dau tu xay dung
2. Phan phoi bat dong san;
3. Kien truc noi, ngoai that hang dau Viet Nam.

CAU CHUYEN THUONG HIEU: VI SAO DUYEN HAI LAND RA DOI?
Duoc thanh lap vao ngay 3 thang 10 nam 2017 boi tap hop nhung "chien binh" khai pha thi truong Bat dong san Hai Phong – Quang Ninh tu nhung du an kho khan nhat nhu Anh Dung 5 den nhung du an dinh dam nhu Vinhomes Imperia. Voi tam huyet dong hanh, dem lai nhung co hoi so huu mai am an cu. San bat dong san Duyen Hai (DHI) da co 1 su chuan bi rat ky luong ve khau tuyen dung, dao tao con nguoi voi muc tieu tro thanh 1 san BDS chuyen nghiep dung nghia. Cam ket dong hanh gan bo voi nhung nha dau tu tai khu vuc va lan can.
Xem them: Chung cu Hai Phong

GIA TRI COT LOI CUA CHUNG TOI: VI SAO NEN CHON DUYEN HAI LAND?
Hien nay, Cong ty Co phan Dau tu Duyen Hai da co duoc nhung buoc tien vung chac, ghi duoc nhieu dau an trong linh vuc Bat dong san
Xem them: Can ho Viet Real

Du dinh cho den nam 2020: Duyen Hai Land se co he thong phan phoi phu rong toan quoc. Nam 2025 se vuon ra tam khu vuc Dong Nam A. Nam 2030, Duyen Hai Land se la don vi dau tu uy tin, nam trong TOP 5 ve linh vuc dau tu bat dong san cua Viet Nam.

Luon tu tin voi chat luong san pham va dich vu tot nhat, Duyen Hai Land mang trong minh su menh tro thanh 1 tap doan ben vung, dong gop cho cong cuoc tao lap gia tri song dich thuc cho cong dong
Xem them: Hoang Huy Commerce

DIEU KHIEN CHUNG TOI DAC BIET: VAN HOA DOANH NGHIEP
Cung doi ngu hon 50 can bo va se con tiep tuc phat trien mo rong trong cac nam tiep theo , mo hinh to chuc nhan su khoa hoc, chung toi tin rang su chuyen nghiep, nhiet huyet cua moi can bo nhan vien Duyen Hai se dem den cho khach hang niem tin lon cung nhu dam bao loi ich tot nhat doi voi moi khach hang lua chon Duyen Hai.

Xem them: Hoang Huy Grand Tower

Khong chi vay, chung toi con lang nghe nhung gop y cua khach hang, doi tac de co the cung cap nhung dich vu ngay cang tot va hoan thien hon. De lam duoc dieu do, cong ty luon co nhung dinh huong phat trien nhan su hieu qua:
- To chuc cac buoi dao dao , training ve du an cho nhan vien va cong tac vien
- Tham gia cac event mo ban san pham moi
- Tao dieu kien cho can bo nhan vien cong ty boi duong hoan thien kien thuc ve BDS

Xem them: Ruby Ha Long

Ben canh mo hinh to chuc nhan su thi viec xay dung chien luoc kinh doanh la rat quan trong. Cong ty Co phan Dau tu Duyen Hai rat chu trong vao viec
- Da dang hoa san pham
- Mo rong mang luoi cac san ve tinh
- Luon hoc hoi va nang cao ki nang cua doi ngu
- Tuyet doi tuan thu quy dinh va dao duc nghe nghiep
- Chuyen sau vao cong tac phan phoi nhat la cac san pham vua tui tien
Flag Flag
Tong quan du an Hera Hai Phong
04/06/21 14:09 com a resposta a Hai Vu Nguyen.
KHO BAU TAI HAI PHONG

Kho Bau tai Hai Phong Hera, noi hoi tu cua nhung can ho dep, nhung gia dinh hanh phuc cung phong cach song chat luong cao. Noi day, cu dan se luon no nu cuoi, truong thanh va boi duong vi moi chu nhan deu se co mot ngoi nha dang tu hao.


MOT NGOI NHA KHAC BIET
Tai Hera Hai Phong, chung toi tai dinh nghia “NHA”

Nha la noi hanh phuc, noi truyen nang luong va cam giac an toan. Nha la niem tu hao, la phong cach song va la ban nga.Hera duoc tao nen de tro thanh vien ngoc quy cho moi chu nhan. Mot ngoi nha kien co chua du de tao nen su khac biet cho cac cu dan. Hera se cung cap mot phong song dang cap, mot can ho hien dai de sinh song, hoc tap, kham pha va huong thu – moi thu de tao nen ngoi nha cua chinh ban.

KHONG GIAN SONG TUYET MY
Moi nhu cau co ban deu duoc hoi tu tai Hera. Moi can ho deu duoc thiet ke nham mang den khong gian tien ich, luong khong khi trong lanh va tu nhien giup bo tro them cho suc khoe va tinh than. Su da dang trong loai hinh can ho dam bao mang den ngoi nha phu hop cho tung ho gia dinh.


TONG QUAN KHU CAN HO CAO CAP HERA
- Ten du an: Chung cu Hera Hai Phong
- Vi tri: duong Hong Bang, phuong So Dau, quan Hong Bang, TP. Hai Phong
- Chu dau tu: Cong ty co phan to chuc Nha Quoc Gia (N.H.O - National Housing Organization)
- Quy mo: 22.403m2
- Quy mo: 3 toa chung cu cao 20 tang
- So can ho: 470 can
- Chieu cao toa nha: 69.57m
- Dien tich xay dung: 4.443,8m2
- Khu vuc cong cong: 17.992,5m2

- Bai do xe: 200 xe o to va 500 xe may ( tang ham)
- Phap li: so hong chinh chu

VI TRI “ VANG” CUC THUAN LOI CUA CHUNG CU HERA HONG BANG
Hera toa lac tai vi tri chien luoc trong khu dan cu cua TP Hai Phong, mang den cho cu dan huong nhin ve thanh pho va song. Nam ngay canh sieu thi Mega Market, cu dan se duoc dam bao mot cuoc song thuan tien. va chi vai phut di tu Vincom Imperia Tower va trung tam thanh pho. Hera la ngoi nha co gia tri cao nhat, ca ve chat luong song va tiem nang phat trien tuong lai trong khu vuc
Xem them: ban nha Hong Bang
Flag Flag
Tong quan du an The Minato Residence
04/06/21 14:15 com a resposta a Hai Vu Nguyen.
THE MINATO RESIDENCE – KIET TAC KIEN TRUC NHAT BAN

Lay cam hung tu su thinh vuong, phon hoa xu so hoa anh dao, The Minato Residence duoc xay dung ben bo song Lach Tray. La mot sieu du an voi tong von dau tu len den 2.213,4 ty dong gom chung cu cao tang da nang ket hop voi trung tam thuong mai Nhat Ban, thua huong tron ven loi the ve phong thuy duoc vi nhu “khi vuong sinh tai”, “quan long hoi tu”, dac dia bac nhat thanh pho Cang Hai Phong. Nho do viec ket noi ve giao thong se tro nen thuan tien hon, co so ha tang co dieu kien duoc phat trien va quy hoach dong bo.Tan huong cuoc song tu tren cao ngay tai The Minato Residence chinh la buoc di tien phong cua nguoi dan thanh pho Cang huong toi phong cach song thuong luu mang theo nhung gia tri ben vung. Duoc dau tu va thuc hien boi 100% chu dau tu den tu Nhat Ban, tu khau thiet ke, thi cong den khi ban giao va trai nghiem cac dich vu tien ich, The Minato Residence luon dam bao duy tri chat luong “chuan Nhat”, ky vong mang den cho dan cu gia tri cot loi va ben vung, co cuoc song sung tuc, an nhien va thinh vuong.Noi day hua hen se la Trung tam moi rat soi dong cua khu vuc phia Nam thanh pho Hai Phong. Dong thoi, la su lua chon hoan hao cho quy khach neu muon tim mot co hoi dau tu, mot chon an cu lac nghiep va hoi tu duoc cac yeu to tot dep nhat cho cuoc song moi.

TONG QUAN CHUNG DU AN
- Ten du an : The Minato Residence

- Vi tri : Khu do thi Ven song Lach Tray, Phuong Vinh Niem, Quan Le Chan, Thanh pho Hai Phong

- Chu dau tu : Cong ty TNHH Minato Viet Nam

- Dien tich khu dat : 12,635.2 m2

- Dien tich san thuong mai la: 5.802,72 m2.

- Mat do xay dung: 43%

- Quy mo du an gom 2 toa nha cao 26 tang voi 1 tang ham- So luong can ho: 924 can

- Tang 1,2: chuoi shophouse gian hang thuong mai

- Tang 3,4: bai do xe

- Tu tang 5 tro len la chung cu cao cap.

- So huu: So hong lau dai.

VI TRI DAC DIA THUOC TRUNG TAM THANH PHO
Du an can ho The Minato Residence may man toa lac o vi tri “vang” tai phuong Vinh Niem, quan Le Chan, thanh Pho Hai Phong. Dac biet, du an con nam tren tuyen duong giao thong huyet mach cua thanh pho cung nhu cac tinh lan can nhu:

- Ho Sen – Cau Rao 2 de tien vao trung tam thanh pho

- Tuyen duong world Bank de di cac khu vuc nhu huyen An Duong, cang Dinh Vu, San Bay Cat Bi, Cau Bach Dang – Ha Long va Cat Hai…

- Truc duong giao thong cao toc lien tinh Ha Noi – Hai Phong, Hai Phong – Quang Ninh…Cung voi cac cong trinh cong cong, thuong mai, tien ich lon nhu: AEON MALL, Vinhomes Marina, Vien Y hoc bien, Benh vien Da khoa Quoc te Vinmec…. Viec dau tu, xay dung mot to hop thuong mai va can ho The Minato Residence la su tiep noi cua viec dau tu xay dung Khu do thi ven song Lach Tray, Khach san Nikko..

- Cach Nha hat lon Thanh pho: 5.8 km

- Cach San bay Quoc te Cat Bi: 5.5 km

- Cach Cao toc Ha Noi- Hai Phong: 7 km

- Cach Cang Dinh Vu: 13.6 km

- Cach Ben xe bus Cau Rao: 2 km

- Cach Vien Y hoc Bien: 1.1 km

- Cach Benh vien Vinmec: 0.4 km

- Cach AEON Mall: 1.5 km

- Cach Truong Quoc te QSI: 1.6 km

- Cach Dai hoc Hang Hai: 2.4 km

- Cach San Golf Do Son: 5.2 km

- Cach Bai bien Do Son: 22 km

- Cach Truong Quoc te Gateway: 1.4 km

THIET KE KHONG GIAN SONG SANG TRONG, HIEN DAI
Du an The Minato Residence duoc lay cam hung thiet ke xay dung tu dat nuoc mat troi moc. The Minato Residence hua hen se mang den mot con sot moi cho thi truong nha o tai Hai Phong voi khach hang, cac nha dau tu ve mot cuoc song sang trong va dang cap cung khong gian song trong lanh tuyet voi.

Moi can ho tai Chung cu The Minato Residence deu duoc thiet ke theo phong cach Nhat Ban phong khoang va hien dai. Toi thieu bao gom: 1 phong ngu chinh, 1 phong da nang va 1 khong gian lien hoan (bao gom bep, phong an, phong khach). Khong gian quy hoach thong minh theo kien truc xanh tinh te, mang den mot cuoc song moi nang dong, chuan muc, ket noi gia tri truyen thong va hien dai, qua khu va tuong lai.

Dong thoi, tung can chung cu deu duoc dam bao can bang giua yeu to hien dai va thien nhien. Boi vay, chung cu The Minato la lua chon hoan hao nhat cho nguoi dan Hai Phong ve mot chon “An cu lac nghiep” ly tuong.
Xem them: ban nha Le Chan
Flag Flag
Tong quan du an A la carte Ha Long
04/06/21 14:24 com a resposta a Hai Vu Nguyen.
TONG QUAN DU AN CONDOTEL A LA CARTE HA LONG BAY

Ten du an: A LA CARTE HA LONG

Vi tri du an: lo dat H30, H33 thuoc Khu hon hop Ban dao 2 khu do thi dich vu Hung Thang, thanh pho Ha Long, tinh Quang Ninh

Chu dau tu: Cong ty co phan dau tu bat dong san Taseco (TASECO LAND)

Don vi tu van thiet ke: Aedas & Cubic

Dien tich lo dat: 5.125 m2

Dien tich dat xay dung cong trinh: 3.137m2

Dat cay xanh, giao thong, HTKT: 1.988 m2

Tang cao: 02 tang ham, 39 tang, 02 tang ky thuat, 01 tum

Tang 1 den T4: khoi de; T5 den T37: tang can ho - 932can ho

Tong dien tich san xay dung: 99.974m2

Tien do: Quy I nam 2019 den nam 2022

VI TRI VA TIEN ICH DU AN A LA CARTE HA LONG BAY
Du an A La Carte Ha Long Bay duoc xay dung tren hai lo dat H30 va H33 tai Ban dao II cua HALONG MARINA (noi duoc quy hoach gom bao tang bien, khu Bungalow va be boi, pho ban hang luu niem, cong vien Plaza, bai tam nhan tao, ben tau, …). Alacarte Ha Long Bay se duoc xay dung tai day va hua hen tro thanh diem nhan thu hut khach du lich.A La Carte Ha Long toa lac tai trung tam moi cua thanh pho Ha Long, Quang Ninh, tren truc giao thong huyet mach Hung Thang nen rat thuan tien trong di chuyen. Xung quanh du an tap trung rat nhieu chuoi cac khu giai tri, nghi duong cao cap da dang Dac biet du an cach bien chua toi 100m nen duoc huong tron khong gian trong lanh va tam nhin bao tron canh bien trong xanh cua Vinh Ha Long – tuyet tac thien nhien cua the gioi.

MAT BANG VA THIET KE CAN HO CONDOTEL A LA CARTE HA LONG
Hoi tu tinh hoa thiet ke tu cong trinh danh tieng, cac can ho A La Carte Ha Long Bay du kien se gay bat ngo lon trong gioi kien truc dong thoi mang lai trai nghiem an tuong ngay tu nhung buoc chan toi can phong.Voi chieu cao 40 tang, du an Condotel A La Carte Ha Long Bay hua hen mang lai mot luong can ho da dang ve the loai va phong phu ve cach bai tri. Nho loi the lon cua vi tri, dung tu bat ky can ho nao, du khach cung co the thu tron quang canh bien trong tam mat.
Xem them: ban nha Ha Long
Flag Flag