Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Diputació de Tarragona s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre del 2016.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.dipta.cat, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a) Manca de conformitat amb Reial decret 1112/2018

 • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual] 
 • Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 subtítols (gravats)] 
 • Alguns vídeos pregravats al lloc web no tenen àudio descripció o mitjans alternatius. [requisits número 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)] 
 • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d'informació i relacions]
 • En algunes pàgines s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 ús del color]
 • En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Teclat]
 • De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per aturar, controlar o amagar la informació.
 • De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços]
 • En algunes pàgines hi pot haver atributs i ID duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]
 • En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 valor]
 • En alguns formularis el camp d'entrada que recopila informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 identificació del propòsit d'entrada]
 • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
 • En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual]
 • No sempre s'ofereixen enllaços a pàgines de contingut relacionat o formes alternatives de navegació [requisit número 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Múltiples vies]
 • La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 Focus visible]
 • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant d'errors]
 • En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 missatges d'estat]

b) Càrrega desproporcionada

No aplica

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.
 • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquesta Diputació ni estan sota el nostre control, com ara arxius ofimàtics.
 • Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin del tot els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 22 de desembre de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L el 16/12/2021

Última revisió de la declaració: 22 de desembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, com ara: 

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web mitjançant el formulari telemàtic de queixes, suggeriments o consultes.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a: 
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons allò que estableix l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari telemàtic de queixes, suggeriments o consultes, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de la Diputació de Tarragona. 

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable de la Diputació de Tarragona.