CONJUNT DE PIANOS

Relació d'activitats i d'obres que es treballaran al llarg dels dos primers mesos.

Malgrat algunes activitats estan relacionades entre elles, serà un curs d'activitats setmanals per poder tenir un seguiment més acurat.