Administratiu/iva (número 745)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Inspecció i Comprovació - Organisme Autònom BASE Gestió d’Ingressos
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016 >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna (funcionarització)
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.