Activitat Administrativa

Objectius

Conèixer les novetats i els canvis introduïts per les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre.

Codi: 
C17-004
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El ciutadà en les seves relacions amb
l’administració pública: identificació, signatura; subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics. L’apoderament per mitjans electrònics.
2. El registre electrònic.
3. La notificació administrativa: per mitjans
electrònics i en suport paper.
4. L’expedient administratiu. Els documents
administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica. L’actuació administrativa automatitzada.
5. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu.
6. Els terminis i les regles per al seu còmput
7. Els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals, preferentment dels grups C1 i C2 o equivalents, que hagi realitzat un curs de procediment administratiu abans de l’any 2015.

Metodologia

El curs es desenvoluparà de manera semipresencial. Les sessions presencials s’utilitzaran per a l’explicació, anàlisi dels continguts i participació en treballs d’equip. El treball virtual consistirà en realitzar activitats complementàries i activitats d’avaluació amb el suport documental del curs.

Altres dades

Durada: 
13 hores (9 presencials i 4 virtuals)
Dies: 
del 25 de maig al 20 de juny - Sessions presencials: 31 de maig i 7 i 14 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

· Entendre la incidència de la entrada en vigor de les lleis 39 i 40 i com afectaran al funcionament i
tramitació dels expedients administratius.

Codi: 
C16-079
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Novetats i afectacions més rellevants vers l’actual regulació del procediment administratiu
comú.
2. El funcionament dels òrgans administratius i les relacions interadministratives, en especial
el funcionament electrònic.
3. Les parts del procediment administratiu.

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Calafell

Metodologia

Espositiva

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
Codi - C16-079_1: dia 30 de setembre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_2: dia 30 de setembre / de 12 a 15 h Codi - C16-079_3: dia 7 d'octubre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_4: dia 7 d'octubre / de 12 a 15 h Codi - C16-079_5: dia 14 d'octubre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_6: dia 14 d'octubre / de 12 a 15 h
Hores: 
De 8.30 a 11.30 o de 12 a 15 h
Lloc: 
Ajuntament de Calafell
Places: 
25

Objectius

Conèixer el marc normatiu actual.
Identificar els elements que integren un procediment administratiu i saber com es desenvolupa.
Reconèixer les causes que determinen la invalidesa dels actes administratius.
Conèixer quins són els recursos administratius.

Codi: 
C16-094_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu. Principals característiques i novetats de la Llei 39/2015.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
4. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
5. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
6. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants)

Metodologia

Aprenentatge presencial (6 sessions per anàlisi, comentari i participació) i virtual (suport documental, activitats complementàries i avaluació).

Altres dades

Durada: 
35 hores
Dies: 
27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d'octubre i 8 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_5
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona.

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
7 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
M'óra d'Ebre
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_4
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
6 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Valls
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_3
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
5 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Reus
Places: 
30

Objectius

 Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_2
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
4 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Tarragona
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_1
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Dies: 
1 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Tortosa
Places: 
30

Objectius

Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions. 

Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document.

Elaborar documents eficaços,precisos i complets, d’acord  amb la seva finalitat.

Codi: 
C16-048
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Criteris d’estil
1.1. Aspectes gramaticals
a) Construccions passives
b) Verbs buits
c) Gerundis
d) “el mateix”
1.2. Convencions
a) Majúscules i minúscules
b) Abreviacions
c) Signes de puntuació
1.3. Terminologia i fraseologia


2. Decret
2.1. Contingut i estructura
2.2. Aspectes de millora


3. Dictamen
3.1. Contingut i estructura
3.2. Aspectes de millora


4. Notificació: contingut i estructura
4.1. Contingut i estructura
4.2. Aspectes de millora

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions.

Metodologia

Teoricopràctica que combina una sessió presencial amb diversos treballs a l’aula virtual. 

Altres dades

Durada: 
18 hores (14 hores virtuals i 4 presencials)
Dies: 
Del 14 de novembre al 16 de desembre. Sessió presencial: 29 de novembre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer els criteris estilístics adequats a la situació comunicativa.
Copsar la importància de la terminologia específica.
Estructurar els informes i les propostes de resolució de forma eficient.
Entendre el procés justificatiu i lògic que conflueix en un pronunciament.
Valorar els aspectes susceptibles de millora en un document.

Codi: 
C16-103
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge eficaç
2. L’estil dels informes i les propostes de resolució
3. Els problemes lingüístics més destacats
4. La manera de presentar la informació
5. El procés lògic i justificatiu que ha de reflectir el document
6. Adequació del llenguatge a les necessitats del text
7. Redacció d’informes
8. Adaptacions d’estructura i d’estil de textos per millorar el resultat final
9. Reconeixement crític de les millores que es poden incorporar
10. Desenvolupament de la col.laboració en el procés de redacció
11. Acceptació de noves pautes de treball

Destinataris

Personal de les entitats locals que hagi de redactar informes.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 19 de setembre al 28 d'octubre
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa