Seguretat ciutadana

Objectius

• Identificar els organismes públics i privats de gestió faunística més rellevants a nivell mundial, europeu, nacional i autonòmic.
• Assenyalar les metodologies adequades per a la identicació d’espècies.
• Donar a conèixer la metodologia més adequada en la gestió, captura i confinació d’espècies animals.
• Aprendre a engegar les solucions més adequades amb el mínim impacte sobre els individus i les poblacions animals.

Codi: 
C18-032
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Legislació
1.1. Estatal, comunitària i autonòmica
2. Administracions implicades i la seva tasca
3. Identificació de fauna autòctona
3.1. Mamífers
3.2. Rèptils i amfibis
3.3. Aus
3.4. Insectes i Artròpodes
4. Fauna invasora
4.1. Identificació
5. Gestió
5.1. Captura/ confinació
6. Alliberament
7. Estudis de presència i localització
8. Problemàtica associada a la fauna en ciutats i instal·lacions humanes
9. Comerci i tràfic d’espècies.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local. Tindrà preferència el personal de l’ajuntament de Tarragona.

Metodologia

Teorico-pràctica amb una sortida de camp.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 29 d'abril de 2018

Altres dades

Durada: 
25 hores lectives
Dies: 
28, 29, 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2018
Hores: 
De 9 a 14.30 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona, c/ Carles Riba, 6 baixos
Places: 
25

Objectius

• Identificar la normativa reguladora dels accidents de trànsit.
• Determinar els factors intervinents als accidents de trànsit.
• Establir les pautes d’actuació policial en la intervenció dels accidents.
• Concretar el procés de recopilació de dades en la inspecció tècnica policial.
• Saber determinar el principi causal.

Codi: 
C18-039
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Àmbit tècnic-jurídic: Terminologia i conseqüències legals. Estudi elemental dels delictes aplicables. La microinvestigació dels accidents.
2. Àmbit tècnic-professional. Tipologia elemental dels accidents de trànsit i els factors intervinents.
3. Àmbit operatiu en la intervenció als accidents. Cronologia de les pautes d’actuació en la intervenció policial de l’accident de trànsit.
4. Àmbit operatiu en la investigació. La importància de la inspecció ocular i la recollida de proves i vestigis a l’escenari de l’accident
5. Àmbit de planimetria i mitjans tècnics. Operativa policial en la realització de diagrames de l’accident i els sistemes digitals de suport a la investigació (fotografia i videografia).
6. Àmbit causal i de producció de l’accident. Estudi inicial del principi de responsabilitat o causalitat als accidents de trànsit.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Lliurament de documentació específica.
Exposició teòrica d’alguns conceptes amb suport de complements didàctics (vídeos, fotografies, documentació...).
Resolució de supòsits pràctics reals.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini inscripció: 15 d'abril

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
21, 23,24 i 25 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C18-038 / Curs: Interpretació operativa dels permisos de conduir a les pantalles DGT

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.

C18-056 / Curs: Policia administrativa. Inspeccions de locals de concurrència pública

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies · Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Objectius

· Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.

· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.

· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C17-072
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La interpretació operativa de les pantalles VECO (Vehicles/Conductors) de la DGT. Les 10 casuístiques
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència
3. El procediment en delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Casuístiques relacionades (la polèmica segona prova, accidentats, el marge d’error dels etilòmetres, les proves de contrast, ...)
4. El procediment en delictes per negar-se a efectuar les proves d’alcoholèmia

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a
oficines de denúncies i instrucció d’atestats.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
15, 16 i 17 de novembre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Saber executar les intervencions més adequades davant situacions policials relacionades amb la violència domèstica i de gènere.

Codi: 
C17-090
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció i definicions. Figures delictives.
2. Tipologies delictives més freqüents. Exemples pràctics de tipificació.
3. Actuació policial al lloc dels fets.
4. Mesures assistencials, cautelars i de protecció.
5. Actuació amb dones estrangeres en situació irregular.
6. Supòsits de trencament de les mesures cautelars.
7. Imputació versus detenció. El trencament de condemna a l’àmbit familiar.
8. La instrucció de diligències policials.
9. La valoració policial del risc de la víctima.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de la policia local i de vigilants municipals.

Metodologia

· Lliurament de documentació específica

· Exposició teòrica d’alguns conceptes

· Resolució de supòsits pràctics

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
9, 11 i 16 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en alguns àmbits de la seguretat ciutadana.

Codi: 
C17-005
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Policia preventiva i de seguretat (identificacions, infraccions per tinença d’armes/drogues)
2. Actuacions bàsiques de policia administrativa i locals de concurrència pública
3. Pautes operatives davant els delictes més comuns (robatoris, estafes, baralles i cadàvers)
4. Instrucció d’atestats i procediment amb la gestió de detinguts
5. Actuacions en l’àmbit de la violència masclista

6. Actuacions relacionades amb l’ocupació d’immobles
7. Intervencions bàsiques en matèria de trànsit

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Es portarà a terme de forma presencial fonamentalment. Únicament es treballaran de forma virtual els qüestionaris d’avaluació i la resolució del cas pràctic final.

Altres dades

Durada: 
30 hores (25 presencials i 5 virtuals)
Dies: 
Dies: del 20 de març al 23 d’abril Dates sessions presencials: 27 i 28 de març i 3, 4 i 19 d’abril Horari: 27, 28 de març i 19 d’abril de 15 a 20.30 h - 3 i 4 d’abril de 9.15 a 14.15 h
Hores: 
De 15 a 20.30 h i de 9.15 a 14.15 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Diferenciar correctament la normativa que afecta als locals de concurrència pública, de la que regula els establiments comercials

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com els locutoris i els basars

Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C16-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.

 
2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. Afectacions de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
3.  El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.


4. El nou catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.


5. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


6. La normativa que afecta als horaris comercials. 


7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública. 


8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació;  l’exercici del dret d’admissió;  El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament. 


9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública 


10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars


Annex. Proposta de noves actes d’inspecció de locals. Les actes genèriques i les actes especialitzades.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de Policia Local i de vigilants municipals.

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 de virtuals)
Dies: 
26 i 28 de setembre, 3, 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
14, 16, 18, 22 i 24 de novembre
Hores: 
14, 16 i 18 de 9 a 14 h, 22 i 24 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
3, 5, 7, 10 i 13 d'octubre
Hores: 
3, 5 i 7 de 9 a a 14 hores i 10 i 13 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana