Seguretat ciutadana

Objectius

Conèixer les reformes del Codi penal en matèria d’imprudència, en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial.
Codi: 
C21-061
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La nova configuració de la imprudència als art. 142 i 152 del CP i els delictes contra la seguretat vial (part I)
2. La nova configuració de la imprudència als art. 142 i 152 del CP i els delictes contra la seguretat vial (part II)
3. El nou delicte d’abandó del lloc de l’accident de l’art. 382 bis del CP.
4. Qüestions pràctiques relatives als delictes contra la seguretat vial amb transcendència al procediment penal.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Es combinarà l’assistència a les sessions de videoclasses amb el treball a l’aula virtual.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 16 de març de 2021.

Altres dades

Durada: 
14 h (6 h virtuals i 8 h de videoclasse)
Dies: 
de l’1 al 22 de juny de 2021 Sessions videoclasses: 1, 8, 15 i 22 de juny
Hores: 
de 16.30 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i les drogues, així com les situaciones de negativa a les proves legalment establertes.
Codi: 
C21-044
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els delictes relacionats amb l’art. 384 del Codi penal.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. Actuació amb permisos de conduir estrangers i comunitaris.
4. Conducció sota els efectes de les drogues: situacions penals, administratives i casuística operativa. Els convenis amb el SCT.
5. El procediment en delictes per conducció sota la influència de l’alcohol.
6. El procediment en delictes per negativa a la prova d’alcoholèmia i la negativa a la prova per part de persones amb malalties o accidentades

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Altres dades

Durada: 
20 hores (10 h virtuals + 10 h de videoclasses)
Dies: 
del 8 al 22 de març de 2021 Sessions videoclasse: 9, 11, 16 i 18 de març
Hores: 
de 9.15 a 11.45 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
30

C21-043 Curs: La mediació policial, una eina més

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Adquirir eines per l’anàlisi i diagnòstic dels conflictes.

C21-041 / Curs: Documentació policial operativa

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.

Objectius

Conèixer la legislació per l’ús de les aeronaus no tripulades en poblacions.

Codi: 
C21-040
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els drons, breu història i tipus de drons.
2. Legislació actual i europea.
3. Ús de drons en zones poblades.
4. Procediments administratius de denúncia.
5. Pregs i preguntes.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica amb participació activa dels participants.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
Sessions videoclasse: 16, 17 i 18 de març de 2021
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Diferenciar correctament la normativa que afecta als locals de concurrència pública, de la que regula els establiments comercials

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com els locutoris i els basars

Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C16-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.

 
2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. Afectacions de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
3.  El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.


4. El nou catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.


5. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


6. La normativa que afecta als horaris comercials. 


7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública. 


8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació;  l’exercici del dret d’admissió;  El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament. 


9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública 


10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars


Annex. Proposta de noves actes d’inspecció de locals. Les actes genèriques i les actes especialitzades.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de Policia Local i de vigilants municipals.

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 de virtuals)
Dies: 
26 i 28 de setembre, 3, 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
14, 16, 18, 22 i 24 de novembre
Hores: 
14, 16 i 18 de 9 a 14 h, 22 i 24 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
3, 5, 7, 10 i 13 d'octubre
Hores: 
3, 5 i 7 de 9 a a 14 hores i 10 i 13 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa

Objectius

· Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C16-057
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La interpretació operativa de les pantalles VECO (Vehicles/Conductors) de la DGT. Les 10 casuístiques.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. El procediment en delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Casuístiques
relacionades (la polèmica segona prova, accidentats, el marge d’error dels etilòmetres, les proves de contrast, ...)
4. El procediment en delictes per negar-se a efectuar les proves d’alcoholèmia

Destinataris

Personal del col.lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a oficines de denúncies i instrucció d’atestats

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
19, 24 i 26 d'octubre
Hores: 
de 15:30 a 20:30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i prescriptius.
· Fixar els diversos passos en l’elaboració d’un text policial.
· Conèixer les estructures dels principals documents policials.

Codi: 
C16-031
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ús adequat del llenguatge i la terminologia policial
2. Elaboració de documents eficaços, d’acord amb la seva finalitat
3. Adquisició d’eines per elaborar escrits precisos, complets i breus
4. Conèixer l’estructura dels documents policials més habituals
4.1. Correu electrònic / nota interna
4.2. Ofici / circular
4.3. Informe
4.4. Denúncia
4.5. Minuta
4.6. Acta
4.7. Atestat
5. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document

Destinataris

Personal de la policia local que hagi d’elaborar documents policials.

Metodologia

Teoricopràctica. Es desenvoluparà en gran part de forma virtual amb tutoria en línia i una dedicació aproximada de 4 hores setmanals.
Es completarà amb una sessió presencial de 4 hores lectives de durada.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
del 2 de maig al 16 de juny Sessió presencial: 15 de juny
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana