Calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2022-2023

Calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2022-2023

 

 

 

Realització de la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia cal demana-la aquí

El període de preinscripció és del 19 d'abril al 16 de maig.
    ​           

           

 

 

 

 

Informació sobre el barem de punts

 

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

 • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts
 • Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
 • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
 • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

 • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

Calendari i oferta de places de la nova preinscripció

Període de preinscripció per al curs 2022/2023

 

Del 19 d'abril al 16 de maig

 

Places:

Escola de música:

 • Sensibilització: 30 places
 • Iniciació: 17 places

Per a la resta de programes, l'oferta final de places es determinarà a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.
Es podrà modificar l'oferta inicial, un cop vistes les dades de preinscripció i les necessitats d'escolarització en l'oferta final. L'assignació de places es farà d'acord amb l'oferta final, que inclou les modificacions de l'oferta  inicial.

 

Calendari d’inscripció:

Oferta inicial: 4 d'abril

Preinscripció: 19 d'abril al 16 de maig
Llistat provisional:  19 de maig
Reclamacions: 20 al 23 de maig
Llistat definitiu, oferta final i assignació de places:

 • Sensibilització: 25 de maig
 • Iniciació: 25 de maig
 • Aprenentatge Bàsic: 1 de juliol
 • Aprenentatge Avançat: 1 de juliol
 • Nivell Mitjà: 1 de juliol
 • Curs pont: 1 de juliol
 • Tallers: 1 de juliol

Matrícula:

 • Sensibilització: 2 i 3 de juny
 • Iniciació: 2 i 3 de juny
 • Aprenentatge Bàsic: 4 i 5 de juliol
 • Aprenentatge Avançat: 4 i 5 de juliol
 • Nivell Mitjà: 4 i 5 de juliol
 • Curs pont: 4 i 5 de juliol
 • Tallers: 4 i 5 de juliol


Demana cita prèvia aquí

Barem provisional de punts

Consulteu aquí el barem provisional de nova entrada

 

Barem definitiu de punts

Consulteu ___ el barem definitiu de nova entrada a Escola

Assignació de places

Consulteu ___ l'assignació de places a Escola.

Horaris de les assignatures col·lectives

Consulteu ___ els horaris de les assignatures col·lectives de Nivell Elemental del curs 2022-2023

Informació Acadèmica