Terminologia ambit: Serveis socials

MsoNormal">Acolliment: 1. Acció d’acollir. 2. Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d’altri, a canvi del seu treball. 3. Forma de protecció dels menors desemparats que consisteix a confiar-los provisionalment a una família.

MsoNormal">Acolliment de menors: Mesura que comporta confiar temporalment la guarda d'un menor a una persona o a una família, o internar-lo en una institució per procurar-li benestar moral i material.

MsoNormal">Adopció: Forma de parentiu fictici segons la qual s'estableixen relacions entre diferents individus definits com a no-consanguinis per la cultura.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Centre d’acolliment: Centre destinat a l'atenció social temporal, en règim residencial, de transeünts o de persones que han sofert alguna emergència o tenen problemes familiars greus.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal" style="text-align: center;">

MsoNormal">Centre de planificació familiar: Centre d'orientació i atenció sobre qüestions relacionades amb la vida sexual de les persones i la regulació de la natalitat.

MsoNormal">Curatela: Càrrec de curador. Institució que té per objecte controlar l'activitat econòmica d'una persona declarada pròdiga o en situació d'incapacitat relativa.

MsoNormal">Custodia de menors: Actuació que consisteix a recollir i ocupar-se d'un menor abandonat o que s'ha perdut fins que els pares o el ministeri fiscal se'n fan càrrec.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Educador social: Educador especialitzat en la intervenció socioeducativa amb col·lectius marginats o amb necessitats que requereixen una atenció especial i en la dinamització de grups dins d'una comunitat.

MsoNormal">Emancipar: Alliberar de la pàtria potestat, d’una tutela, de la servitud.

MsoNormal">Escapolir-se: 1. Fer-se escàpol. 2. Deixar aquells amb qui hom està sense que se n’adonin.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Família acollidora: Família que col·labora en un servei d'acolliment familiar complementant o substituint temporalment la família d'origen en l'atenció d'algun dels seus membres.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Maltractament de menors: Delicte que consisteix a agredir físicament un menor, generalment de manera continuada i dins del cerclefamiliar.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Tutor: Persona en qui recau l'exercici de la tutela.

MsoNormal">Tutela: Poder atorgat per la llei a persones determinades, que té com a objecte la protecció i defensa dels menors d'edat orfes i dels incapacitats i de llur patrimoni

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">