Diputaci� de Tarragona Diputació de Tarragona
 

Bases de subvencions per a Actuacions - Convocatòria actual: 2022

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022

 

1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (en endavant E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.

Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats donats d’alta a la Diputació abans de l’1 de gener de 2022, poden disposar, a més, d’un import complementari per a cadascun d’ells. Els nuclis històrics que es donin d’alta durant el 2022 no podran ser subvencionats fins a la convocatòria del 2023. En queden excloses les urbanitzacions.

 

2) Requisits i obligacions dels beneficiaris

Requisits dels beneficiaris

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:

 • El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.
 • El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.

Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions

Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures per donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció, mitjançant la publicació, en tots els espais de difusió, ja siguin materials gràfics, entorns digitals o suports editats en qualsevol altre format, de la frase: “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

3) Règim de concessió de les subvencions

Concurrència, mitjançant convocatòria oberta.

 

4) Forma i termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, en model normalitzat disponible a http://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

La documentació que conté la sol·licitud és la següent:

1. Certificació justificativa de la realització de l’actuació o activitat i del seu pagament o del reconeixement de l’obligació.

2. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

3. Declaració responsable del compliment de les obligacions incloses en la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Termini:

S’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPT i finalitza:

 • el 5 de desembre del 2022, com a data màxima, per a totes les actuacions fetes des de l’1 de gener fins al 30 de novembre del 2022.
 • el 15 de gener del 2023, exclusivament per a les actuacions dutes a terme des d’1 de desembre al 31 de desembre del 2022.

No hi ha possibilitat d’ampliació i no s'admetran a tràmit les que es presentin fora d’aquests terminis.

Les actuacions realitzades durant el mes de desembre de 2022 aniran a càrrec de la convocatòria de l’any següent només a efectes de resolució i d’imputació pressupostària; en cap cas seran considerades actuacions de l’any 2023 i no afectaran a l'import de subvenció que té cada municipi per a l'any 2023.

 

5) Procediment a seguir

5.1. L’ajuntament o entitat municipal descentralitzada (EMD) ha de posar-se en contacte amb el grup, persona o entitat inscrit/a en el catàleg per tal de concretar dia, hora i lloc en què s’ha de dur a terme l’actuació o activitat.

5.2. Un cop estigui aprovada la convocatòria, els ajuntaments o EMD hauran de reservar les actuacions que tinguin previstes mitjançant el programa informàtic E-catàleg, com a tràmit obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció. Des de l’1 de gener fins a l’aprovació de la convocatòria, el tràmit no es podrà fer a través de l’E-catàleg i la reserva es farà posteriorment.

5.3. Una vegada realitzada l’actuació o activitat contractada, l’ajuntament o EMD ha de procedir al pagament de l’import total del preu d’actuació o activitat que figuri en el Catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments, així com les despeses de transport i quilometratge, si escau, o com a mínim el reconeixement d’obligació de la despesa, amb el benentès que la Diputació només subvenciona el preu de l’actuació o activitat que és amb IVA inclòs.

5.4. Tot seguit, ha de tramitar la sol·licitud de subvenció i pagament mitjançant l’aplicació E-catàleg. No s’acceptaran les sol·licituds que no siguin tramitades mitjançant aquesta aplicació.

 

6) Criteris de valoració de les sol·licituds

La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de les Bases generals de la Diputació de Tarragona i la distribució de les subvencions segueix els següents criteris:

Durant la vigència d’aquesta convocatòria es fixa un import màxim anual per a cada municipi, aplicant criteris de població.

Per aplicar aquests criteris es tindrà en compte el nombre d’habitants que consti en l’últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística a la data de publicació de la convocatòria.

La distribució de la consignació pressupostària segueix els següents criteris:

La part de pressupost destinat a cada tram de municipis s’estableix en funció de la població i del nombre de municipis existents en aquell tram. L’assignació de pressupost és la següent:

 • Fins a 500 habitants: 34 %
 • De 501 a 2.000 habitants: 33 %
 • De 2.001 a 5.000 habitants: 17 %
 • De 5.001 a 10.000 habitants: 8,4 %
 • De 10.001 a 50.000 habitants: 6,8%
 • Més de 50.000 habitants: 1,5 %

La subvenció es concedeix per rigorós ordre d’entrada al registre, tenint en compte que les sol·licituds presentades per mitjans electrònics són registrades en el moment de formalitzar electrònicament la sol·licitud, després d’haver efectuat la reserva.

Així mateix s’estableix que:

a) No hi ha límit d’actuacions per als grups, persones o entitats inscrits al catàleg.

b) No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l’actuació per part dels ajuntaments i EMD. El límit és l’import màxim de subvenció anual destinat a cada municipi, fins al qual poden contractar les actuacions del catàleg que desitgin.

c) En cas que a l’ajuntament o l’EMD els resti un romanent de l’import que els pertoca el poden aplicar a una última contractació, tenint en compte que l’ajuntament o EMD es farà càrrec de la resta del pagament.

 

7) Quantia individualitzada de la subvenció

L’import màxim de subvenció anual per municipi és el següent:

 • Fins a 500 habitants:……………………………...... 8.573 €
 • De 501 a 2.000 habitants:………………………..... 8.422 €
 • De 2.001 a 5.000 habitants:……………………….. 6.036 €
 • De 5.001 a 10.000 habitants:…………………….... 4.386 €
 • De 10.001 a 50.000 habitants:…………………….. 3.864 €
 • Més de 50.000 habitants:…………………………... 3.377 €

Cada nucli històric dels municipis de la demarcació de Tarragona que estigui donat d’alta abans de l’1 de gener de 2022, disposa d’un import de 1.500 euros. Els que es donin d’alta durant l’any no podran ser subvencionats fins a la convocatòria de l’any 2023.

 

8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost de l’any 2022.

Quantia total màxima: 1.500.000 euros.

Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

 

9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció.

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura.

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

 

10) Termini de resolució i de notificació

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de l'entrada de sol·licituds.

 

11) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici

El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2022, és de 8. L’import màxim per a cadascuna de les resolucions serà una vuitena part del crèdit total consignat. El crèdit no esgotat en un procediment s’acumula en el següent. En la primera resolució de l’any 2022, es resoldran les sol·licituds pendents de l’any 2021, entrades dins de termini, que, a causa de la data de finalització de presentació de sol·licituds, s’han de resoldre el 2022.

 

12) Mitjà de notificació de la resolució

Publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació individual.

 

13) Acceptació

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió.

 

14) Caràcter de la resolució i règim de recursos

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:

 • Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
 • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la Diputació.

 

15) Termini per executar les actuacions subvencionades

El termini per executar les actuacions objecte de la convocatòria és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022, sense possibilitat d’ampliació.

 

16) Forma i termini de justificació

En ser una convocatòria en què la sol·licitud i la justificació són simultànies, els terminis i la documentació a presentar són els mateixos que s’especifica a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria.

 

17) Control financer

Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, general de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

 

18) Pagament de la subvenció concedida

En ser una convocatòria en què la concessió i la justificació són simultànies, la publicació de la resolució de concessió, la qual comporta també el reconeixement de l’obligació de pagament, es fa mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació individual.

 

19) Canvi de destí

El beneficiari no pot demanar un canvi de destí de l’actuació objecte de la subvenció atorgada.

 

20) Compatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, sempre que no siguin altres línies convocades per la Diputació de Tarragona. En qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.

 

21) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat

Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels beneficiaris.

 

22) Criteris de graduació d’incompliments

S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

 

23) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.

S’ha de registrar la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

El text íntegre de la convocatòria es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

 

 


Servei d'Assistència al Ciutadà - Cultura
Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona
Tel. 977 29 6600 Fax. 977 29 66 33
a/e ecatalegcultura@diputaciodetarragona.cat
Com anar-hi?

Altres webs de La Diputació

  veure web