Diputaci� de Tarragona Diputació de Tarragona
 

Normes d'Inscripció - Convocatòria actual: 2022

NORMES D’INSCRIPCIÓ AL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la inscripció d’activitats artístiques i culturals diverses dutes a terme per diferents agents culturals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que desitgin formar part del Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments.

Aquest catàleg, que només s’edita en format electrònic, es difon per Internet a la web de la Diputació de Tarragona.

Les activitats que es poden inscriure en el catàleg són les que es descriuen a l’annex A d’aquestes normes.

2. Beneficiaris

Poden inscriure’s en el catàleg les activitats proposades per entitats, grups, artistes, instituts d’estudis, associacions i altres centres i institucions de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que realitzin alguna de les activitats culturals que conformen l’oferta del catàleg.

Pel que fa a les activitats de conferències, exposicions itinerants i projeccions de documentals només s’admetran les sol·licituds presentades per entitats o associacions de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. No s’admetran les propostes individuals.

De forma excepcional, la Diputació acordarà la inclusió en el catàleg, d’altres propostes no previstes en aquestes normes, sempre que es valori que puguin ser d’interès pels ajuntaments.

3. Sol·licituds

Els sol·licitants emplenaran directament el formulari d’inscripció i el trametran degudament signat a la Diputació. Aquest formulari s’ha d’enviar també electrònicament fent servir l’opció de tramesa electrònica que hi ha al mateix formulari.

S’ha d’adjuntar al formulari electrònic de sol·licitud, còpia del NIF del grup o de l’associació a la qual pertany per tal d’acreditar que el grup o persona té el domicili fiscal a la demarcació de Tarragona .

En cas que el grup o persona no tingui NIF propi per tenir la gestió encomanada a una empresa, aquesta presentarà el seu NIF per acreditar que té el domicili fiscal a la demarcació de Tarragona i una declaració on constarà el nom i el domicili dels membres del grup que és vol inscriure

La Diputació comprovarà periòdicament la veracitat i actualitat de les dades presentades, en cas que es comprovi que existeixen irregularitats en les dades d’inscripció, tant el grup com l’empresa que el representa seran donats de baixa per acord exprés.

Per motius de contenció del crèdit existent a la partida pressupostària es podrà acordar per determinades modalitats, un preu màxim d’actuació subvencionable

Aquells sol·licitants que no tinguin accés a Internet poden presentar al Registre de la Diputació una sol·licitud acompanyada de la Butlleta d’Inscripció, d’una fotografia a efectes de difusió i de la resta de documentació.

4. Aprovació de les inscripcions

La inclusió al catàleg és discrecional per part de la Diputació. Es tindrà en compte les dades aportades, la qualitat i la trajectòria dels sol·licitants.

L’òrgan de gestió de les sol·licituds és la unitat de Cultura. Seran dictaminades per la Comissió del Servei d’Assistència al Ciutadà i acordades per la Junta de Govern de la Diputació.

La resolució serà comunicada a l’interessat, tenint en compte que fins a la notificació de l’acord d’acceptació de la seva inscripció no podrà actuar a càrrec del catàleg.

Es proporcionarà a tots els grups que formin part del catàleg, un número d’usuari i una contrasenya per tal que puguin accedir a les seves dades

La vigència de la inscripció al catàleg és indefinida, en el benentès que l’interessat pot demanar en qualsevol moment i per escrit a la Diputació, la baixa de la seva inscripció.

Els inscrits poden sol·licitar en qualsevol moment, actualitzacions de les seves dades emplenat els formularis corresponents que es troben a la web del catàleg. Aquestes actualitzacions seran vigents una vegada aprovades per la Junta de Govern de la Diputació, previ informe de la Comissió Informativa del Servei d’Assistència al ciutadà.

5. Control de qualitat

Qualsevol grup, persona o activitats inscrita en el catàleg serà donada de baixa per acord exprés, quan passat un any de la seva inscripció no hagi realitzat cap actuació a càrrec del programa. Pot tornar a realitzar novament la sol·licitud d’inscripció passats sis mesos de la seva baixa.

6. Vigència

La vigència temporal d’aquestes normes és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

7. Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes normes que pugui sorgir serà sotmès a consideració de la Comissió del Servei d’Assistència al Ciutadà i, si s’escau, serà resolt per la Junta de Govern de la Diputació.

ANNEX A

ACTIVITATS INCLOSES AL CATÀLEG I LES SEVES MODALITATS

1. Espectacles familiars

Circ
Contacontes infantil
Mags
Mim
Pallassos
Teatre infantil
Teatre de titelles

2. Ball i dansa

Balls populars i tradicionals
Balls de saló
Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa folklòrica /Esbarts
Danses del món

3. Conferències

Alimentació
Art
Artesania
Ciència
Cinema
Dret
Economia
Ecologia
Gastronomia
Història
Medi Ambient
Psicologia
Salut
Solidaritat
Meteorologia
...

4. Documentals / Projeccions

S’admetran tot aquells documentals de temàtica d’interès local i general pels municipis de la demarcació de Tarragona.


5. Espectacles de carrer

Bestiari
Colles castelleres
Diables
Gegants i capgrossos
Majorettes i twirling
Xarangues

6. Exposicions itinerants

Fotografia
Pintura
Gravat
Escultura
Exposicions en itinerància amb condicions específiques.

7. Música

Bandes de música
Bandes de cornetes i timbals
Cantautors
Cobles
Corals/Orfeons
Grallers i dolçainers/gaiters
Grups orquestrals
Havaneres
Lírica (opera i sarsuela)
Música clàssica i de cambra
Música folk i d’arrel o ètnica
Música jazz/ blues/ gospel/ dixie/ fusió
Música pop / rock/ hip hop/ electrònica
Altres tipus de música
Orquestres amb condicions específiques

8. Recitals de poesia i lectures dramatitzades

9. Teatre

Teatre d’adults
Teatre infantil
Contacontes d’adults
Obres teatrals en itinerància amb condicions específiques

* Tant el que anomenem, activitats com la seva divisió en modalitats serà definida pel propi grup o persona actuant a l’hora de donar-se d’alta al catàleg


Servei d'Assistència al Ciutadà - Cultura
Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona
Tel. 977 29 6600 Fax. 977 29 66 33
a/e ecatalegcultura@diputaciodetarragona.cat
Com anar-hi?

Altres webs de La Diputació

  veure web