L'alumnat i les famílies

A la nostra escola s’atenen alumnes des dels 3 anys fins als 21 anys.

No parlem d’integració sinó d’escola integradora, el projecte educatiu parteix de la diversitat, i la cohesió social és un dels nostres objectius fonamentals


Els alumnes del CEE Sant Rafael no presenten uniformitat pel que fa a capacitats, interessos, recursos, ritmes, històries escolars, dinàmiques familiars, marc social...Tot això  implica no parlar de limitacions i ens porta a referir-nos  a unes necessitats educatives especials que exigeixen uns suports determinats per tal que l’alumne creixi i es desenvolupi al màxim i en harmonia.

El nostre alumnat es caracteritza, majoritàriament, per un funcionament intel·lectual diferent que, generalment, coexisteix amb limitacions en dues o més habilitats d’adaptació: comunicació,  auto-cura, vida a la llar, habilitats socials, utilització de la comunitat, autodirecció, salut i seguretat, habilitats acadèmiques funcionals, temps lliure i treball.
   
Per a la planificació de les competències i continguts dels aprenentatges a assolir, les programacions prenen com a referent principal el desenvolupament de la comunicació, l’autonomia personal i les habilitats socials que afavoreixen la seva participació en entorns socials  normalitzats  i que facilitin la seva vida familiar, el gaudi de l’oci i la cultura, la incorporació posterior a entorns laborals i la transició cap a la vida adulta. Per als nostres alumnes, adaptem l’organització dels continguts de les àrees i matèries i la metodologia, específica i personalitzada.

L’alumnat del CEE Sant Rafael procedeix de la ciutat de Tarragona i dels seus barris, d’altres municipis del Tarragonès i també d’altres municipis de comarques properes com: l’Alt Camp,  el Baix Camp, la Conca de Barberà o el Baix Penedès.