Vés al contingut

Subscripció al Butlletí

DADES PERSONALS
*
The subscriber's email address.
CONSENTIMENT
*
CLÀUSULA INFORMATIVA

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:

Tractament de dades: Subscripció a Butlletins informatius
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat / https://seuelectronica.dipta.cat
Finalitat del tractament: La subscripció al butlletí informatiu.
Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada
Destinataris de les dades: No es preveuen
Termini de conservació de les dades: El corresponent a la durada de la subscripció
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Més informació aquí