Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Fisioteràpia i salut

Assessorament familiar per potenciar recusos i prevenir problemes.

Fisioteràpia i salut

Fisioteràpia

Constitueix un recurs educatiu més en el desenvolupament integral dels alumnes. Esdevenint un professional específic de suport, que intervé amb altres professionals, donant recolzament i acompanyament en la planificació de la resposta educativa dels alumnes. Per això ofereix:

  • orientacions,

  • pautes i modelatges contextualitzats  

  • estratègies i recursos per l’adaptació d’activitats/ materials,

  • indicació d’ajuts tècnics  

  • capacitació en el maneig, mobilitat i autonomia dels alumnes.

La Fisioteràpia Pediàtrica és la disciplina que s’encarrega de l’assessorament, tractament i cura  d’aquells alumnes que presenten un retard general en el seu desenvolupament i/o desordres en el moviment deguts a patologies o disfuncions neurològiques, traumatològiques, reumatològiques, respiratòries.

El principal objectiu de la Fisioteràpia Pediàtrica és ajudar a l’alumne a aconseguir el seu màxim potencial per funcionar independentment promovent la seva participació a casa, a l’escola, a la comunitat, tenint sempre en compte que la família i l’entorn tenen una importància primordial per aconseguir els objectius proposats.

Seguint les investigacions més recents basades en la evidència quan a aprenentatge, desenvolupament motriu i models d'intervenció, sabem que els tractaments s’han de realitzar en l’entorn més apropiat pel nen. Per aquest motiu, els contextos d’interacció poden ser múltiples i poden variar en funció dels objectius plantejats. És per aquest motiu que la nostra proposta d’intervenció és  més global i funcional i se centra en la participació activa i autònoma afavorint així el seu desenvolupament personal i social.

 

Infermera i salut

 

La infermera escolar  forma part del Servei de Fisioteràpia i Salut. Aquestes professionals sanitàries  es complementen per a oferir una atenció de qualitat als alumnes i a les famílies que afavoreix  el benestar i la qualitat de vida de l’alumnat.

La intervenció d’infermeria té una vessant assistencial,  educativa, preventiva, terapèutica i de promoció de la salut física i mental.  

A l’inici del curs s’identifiquen, valoren i diagnostiquen les necessitats  de salut de cada alumne per tal de planificar l’atenció i abordatge de les mateixes a nivell de servei, a nivell transversal a les aules i  en els programes individualitzats.

D’aquesta manera tots els alumnes reben atenció i seguiment des del nostre servei, segons  necessitats específiques detectades.

El Servei s’adapta a la dinàmica escolar, participant i col·laborant en  les diferents activitats escolars, extraescolars, complementàries i projectes de l’escola com: Projecte de salut,  Despertant els sentits, etc.

Els nostres objectius generals són:

  • Prioritzar la millora de la qualitat de vida dels alumnes.

  • Optimitzar la salut amb  atenció, promoció i prevenció.

  • Promoure el benestar físic i emocional.

  • Afavorir la funció, l’ autonomia i la integració en l’entorn.

  • Oferir atenció específica a la comunitat educativa