Escola de música


Despertant l'interès per la música dels infants i iniciant l'aprenentatge

Els estudis que s’imparteixen en el marc de l’Escola de Música s’adrecen a infants a partir de 5 anys i ofereixen els primers coneixements i formació musicals. L’Escola contempla la música com una forma d’expressió i comunicació i té l’objectiu de despertar en els nens i nenes l’interès per aquest art i pel plaer del seu gaudi.

L’Escola ofereix la formació pràctica i teòrica necessària per gaudir de la música de forma individual i en grup, aprofitant un entorn socialitzat i de creixement personal

Els estudis que s’imparteixen en el marc de l’Escola de Música s’adrecen a infants a partir de 5 anys i ofereixen els primers coneixements i formació musicals. 

El disseny de la nostra oferta s’estructura tenint en compte el desenvolupament psico-evolutiu dels nens i la seva implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge,  i vetllem en tot moment per adaptar-nos a les característiques i necessitats individuals de cada nen. 

Un cop culminat el nivell elemental d’ensenyament a l’Escola, l’alumnat podrà continuar els seus estudis en el marc del Grau Professional que ofereix el Conservatori al mateix centre.

Creem un entorn d’aprenentatge musical acollidor i humà

 

Programes d'ensenyament

Sensibilització

Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. Es desenvolupen sensorialment habilitats musicals com la veu, l’oïda i el ritme

A través d’aquest programa es desperta la sensibilitat musical dels infants donant especial rellevància a la sensibilitat, la imaginació i la creativitat musical. El treball amb l’alumnat es realitza de forma lúdica i vivencial, experimentant a través del moviment, el ritme, el cant, l’escola i la improvisació.

Dedicació horària

Sensibilització                       

Assignatura

Temps setmanal

Llenguatge Musical1h (un dia a la setmana)

 

Iniciació

Adreçat a nens a partir de 6 anys. L’alumnat segueix treballant habilitats musicals i obté les eines necessàries per afrontar l’elecció de l’instrument 

Aquest programa aprofundeix en les habilitats musicals que durant l’etapa de sensibilització s’han començat a treballar. L’aproximació  a la música s’intensifica en els diferents àmbits: sensorial a través de la qualitat del so i de la melodia; sonor de forma motora: a través del ritme i la seva improvisació; i afectiu, a través de les cançons, on els alumnes aprofundeixen en  l’afinació,  l’articulació dels fonemes, el fraseig, a l’articulació corporal i a la pulsació. A més, aprenen a estimar la música com a llenguatge artístic i a utilitzar-ho com a mitjà d’expressió.

Dedicació horària

 

Iniciació                     

 

Assignatura

Temps setmanal

Llenguatge Musical

1h 30’ (dos dies a la setmana)

 

Aprenentatge Bàsic I

Adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys.  L’alumnat s’endinsa en els coneixements musicals i inicia la pràctica instrumental

El programa permet que l’alumne ampliï la seva capacitat sensorial, adquireixi els coneixements bàsics per iniciar-se en la lecto-escriptura musical i prengui contacte amb l’instrument i la pràctica individual de l’instrument. 

Els instruments que el centre ofereix són:

Piano, Orgue, Guitarra, Clarinet, Flauta Travessera, Saxofon, Oboè, Fagot
Trompeta, Trompa, Tuba/Bombardí, Trombó de vares, Percussió
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix.

Dedicació horària


Aprenentatge Bàsic I
AssignaturaTemps setmanal 
LLenguatge musical2hores (dos dies a la setmana)
Instrument30’ Classe individual

 

Aprenentatge Bàsic 2

Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys. La pràctica instrumental combina la vessant individual i la col·lectiva 

La pràctica instrumental en grup esdevé un element clau en el programa educatiu i complementa la formació musical dels alumnes. L’objectiu principal és desenvolupar en l’alumne la seva sensibilitat i la creativitat per mitjà de la pràctica musical. S’aprofundeix en els coneixements per la lecto-escriptura musical i en l’adquisició d’habilitats com el domini de la tècnica instrumental, oïda, ritme o melodia. 

Els instruments que el centre ofereix són:

Piano, Orgue, Guitarra, Clarinet, Flauta Travessera, Saxofon, Oboè, Fagot
Trompeta, Trompa, Tuba/Bombardí, Trombó de vares, Percussió
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix.

Dedicació horària


Aprenentatge Bàsic II       
AssignaturaTemps setmanal
LLenguatge musical2h (dos dies a la setmana)
Instrument30’ classe individual

Agrupació (només alumnes de corda, vent i guitarra)

1h 

Aprenentatge Avançat 1

Adreçat a nens i nenes a partir de 9 anys. L’alumnat aprofundeix en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions

Aquest programa permet que l’alumne, ampliï les capacitats de domini de la tècnica instrumental com l’oïda, el ritme, la melodia, etc. La pràctica instrumental en grup esdevé un element educatiu clau i complementa la formació musical dels alumnes. 

Els instruments que el centre ofereix són:

Piano, Orgue, Guitarra, Clarinet, Flauta Travessera, Saxofon, Oboè, Fagot
Trompeta, Trompa, Tuba/Bombardí, Trombó de vares, Percussió
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix.

Dedicació horària

Aprenenatge 

   Avançat 1            

AssignaturaTemps setmanal 
Llenguatge musical 120’ (2 dies a la setmana

Cant coral

45’ classe col·lectiva
Instrument 1h classe individual
Agrupació (només alumnes de corda, vent i guitarra)1h 

Aprenentatge Avançat 2

Adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys. Es treballa en el perfeccionament de la pràctica musical i el domini de la tècnica instrumental

La pràctica instrumental s’intensifica dins d’aquest programa educatiu. S’amplia el temps de treball amb l’estudi d’instrument, tant de manera individual com col·lectiva i continua l’adquisició de coneixements i capacitats musicals.

Els instruments que el centre ofereix són:

Piano, Orgue, Guitarra, Clarinet, Flauta Travessera, Saxofon, Oboè, Fagot
Trompeta, Trompa, Tuba/Bombardí, Trombó de vares, Percussió
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix.

Dedicació horària

Aprenentatge Avançat  2AssignaturaTemps setmana 
Llenguatge musical 2h (dos ies a la setmana en classe col·lectiva)
Cant coral45’  classe col·lectiva
Instrument1h
Agrupació (només alumnes de corda i guitarra)1h 30’ / 1h guitarra
Acompanyament piano10’

Aprenentatge Avançat 3

Adreçat a nens i nenes a partir de 12 anys. Amb aquest curs es completa el nivell elemental de l’Escola de Música i s’assoleixen els coneixements bàsics per continuar amb estudis reglats de Grau Professional

Es tracta del darrer curs d’aprenentatge de nivell elemental que culmina l’adquisició dels coneixements necessaris perquè l’alumnat pugui continuar amb estudis reglats de Grau Professional, que es poden cursar al mateix centre, al Conservatori. A més d’aspectes de caire teòric, els joves estudiants que completen aquest nivell adquireixen les habilitats i coneixements que els permeten dominar la tècnica instrumental, l’oïda, el sentit rítmic, melòdic, harmònic, la capacitat d’utilitzar el llenguatge musical per reproduir allò que escolta i també la creativitat per escriure les seves pròpies composicions musicals.

Els instruments que el centre ofereix són:

Piano, Orgue, Guitarra, Clarinet, Flauta Travessera, Saxofon, Oboè, Fagot
Trompeta, Trompa, Tuba/Bombardí, Trombó de vares, Percussió
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix.

Dedicació horària

Aprenentatge Avançat  3AssignaturaTemps setmana 
Llenguatge musical 2h 30’ (dos ies a la setmana en classe col·lectiva)
Cant coral1h  classe col·lectiva
Instrument1h
Agrupació (només alumnes de corda i guitarra)1h 30’ / 1h guitarra
Acompanyament piano10’

 Altres programes

Dins de l’Escola de Música també comptem amb altres programes de diferents intensitats que aporten  formació teòrica i/o pràctica i que permeten gaudir de la pràctica individual i de conjunt. L’oferta formativa és oberta i flexible en funció de les necessitats del centre i disponibilitat horària del professorat. Els estudis de música que s’imparteixen en aquest àmbit són:

Tallers

Els Tallers van destinats principalment a aquells alumnes que per nivell o edat no poden adequar-se a cap programa reglat d’Escola i/o Conservatori i que volen preparar-se a les proves d’accés al Grau Professional o Superior.

Poden ser:

Tallers d’Instrument (amb una classe de 30’ o 1h en funció de la disponibilitat del professor i organització del centre).

Tallers Col·lectius
L’alumne s’adequarà a l’agrupació del currículum d’Escola i/o Grau Professional.

L’oferta de tallers col·lectius és la següent:

  • Banda
  • Orquestra
  • Cor
  • Conjunt de Guitarres
  • Harmonia
  • Introducció a la Direcció

 

Informació acadèmica i documentació

Escola