Amb data 17 de març de 2022, s’ha aprovat l’oferta i el calendari de preinscripció i matriculació, criteris prioritaris i complementaris d’admissió d’alumnat i barems a aplicar a les Escola de Música de la Diputació de Tarragona per al curs 2022-2023

 

Oferta de places

ESCOLA DE MÚSICA A REUS:

Sensibilització: 24 places

Iniciació: 34 places

Per a la resta de programes, l'oferta final de places es determinarà a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial. Es podrà modificar l'oferta inicial, un cop vistes les dades de preinscripció i les necessitats d'escolarització en l'oferta final. L'assignació de places es farà d'acord amb l'oferta final, que inclou les modificacions de l'oferta inicial.

TALLERS DE MÚSICA MODERNA

Informa-te’n a: https://www.dipta.cat/cmreus/musica-moderna

 

Criteris de prioritat i barem a aplicar

  •  Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts. Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris /es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris i barem a aplicar

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  •  Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts.
  •  Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts.   

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment..

En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la lletra "J", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret. Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues

 

Calendari de preinscripció

Escola de Música de Reus

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I PROCÉS DE MATRICLACIÓ D’ALUMNAT. CURS 2022-2023

CalendariOferta InicialPreinscripcióBarem ProvisionalPerióde de reclamacionsBarem DefinitiuOferta FinalAssignació de placesPeríode matriculació
ALUMNAT DEL CENTREINICIACIÓ

 

      Del 8 al 10 de juny
APRENENTATGE BÀSIC I       Del 8 al 10 de juny
APRENENTATGE BÀSIC II       Del 13 al 17 de juny
APRENENTATGE AVANÇAT       Del 13 al 17 de juny
TALLERS Del 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig1 juliol1 juliol1 juliol4 i 5 juliol
ALUMNAT NOVA ENTRADASENSIBILITZACIÓ4 d’abrilDel 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig25 maig25 maig25 maig2 i 3 de juny
INICIACIÓ4 d’abrilDel 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig25 maig25 maig25 maig2 i 3 de juny
APRENENTATGE BÀSIC I i II * Del 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig1 juliol1 juliol1 juliol4 i 5 juliol
APRENENTATGE AVANÇAT * Del 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig1 juliol1 juliol1 juliol4 i 5 juliol
TALLERS* Del 19 d’abril al 16 de maig19 de maig20 a 23 de maig1 juliol1 juliol1 juliol4 i 5 juliol

​*L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’ alumnat que passi de curs o de les vacants de l’ oferta inicial

2n PERÍODE DEL CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I PROCÉS DE MATRICLACIÓ D’ALUMNAT. CURS 2022-2023  

OFERTA DE PLACESPREINSCRIPCIÓLLISTAT PROVISIONALPERÍODE DE RECLAMACIONSLLISTAT DEFINITIUASSIGNACIÓ DE PLACESPERÍODE MATRICULACIÓ
18 de juliol19 i 20 de juliol21 de juliol22 de juliol 25 de juliol25 de juliol26 i 27 de juliol
       

 

Formulari de preinscripció

Clica aquí per accedir al formulari de preinscripció. Per a qualsevol dubte pots contactar-nos per correu electrònic a cmreus@dipta.cat o al telèfon 977345950.

Publicació Barem

SENSIBILITZACIÓ

  CRITERIS GENERALSCRITERIS COMPLEMENTARIS
NúmCOGNOMS I NOMEdat idòniaGermans al centreRenda mínima insercióTOTALPreinscripció anys anteriorsFamília nombrosa o monoparentalTOTAL
1LL CU, AB302005001010
2BA VI, AD3020050000
3BR FE, GU3020050000
4GA PA, CL3020050000
5LO AL, EM3020050000
6QU GA, PO30003001010
7SA ME, PA SO30003001010
8ZH GU, EL RU30003001010
9AL AR, ET300030000
10AL VA, ED300030000
11AN CA, ER300030000
12AR SO, GU300030000
13CL HE, JA300030000
14GO CA, PA AL300030000
15PI NA, AL300030000
16RI JU, ER300030000
17RO PA, MI300030000
18SA FE, AR AU HE300030000
19VE MA, LI PR300030000
20TO RI, AL300030000
21GI AB, JA PA0000000

 

INICIACIÓ

  CRITERIS GENERALSCRITERIS COMPLEMENTARIS
NúmCOGNOMS I NOMEdat idòniaGermans al centreRenda mínima insercióTOTALPreinscripció anys anteriorsFamília nombrosa o monoparentalTOTAL
1VI AV, PA302005015015
2DI GA, LU302005001010
3QU CA, AI CA302005001010
4CA CI, AR3020050000
5NI MO, AL3020050000
6GI AM, FE30003001010
7NE MU, SE AD30003001010
8BA AL, RO300030000
9FE JI, DA300030000
10SE MA, AN300030000
11VA MA, JA300030000

 

 

BÀSIC I

  CRITERIS GENERALSCRITERIS COMPLEMENTARIS
NúmCOGNOMS I NOMEdat idòniaGermans al centreRenda mínima insercióTOTALPreinscripció anys anteriorsFamília nombrosa o monoparentalTOTAL
1DA, AN YU30003001010
2AN CA, AN300030000
3AR SO, AL300030000
4DA FA, MA300030000
5GO PO, SE300030000
6HI LO, SA300030000
7OU RO, AI300030000
8VE CO, AL300030000
9DA, TO JU20002001010
10MO SA, MA200020000
11VI CA, RO200020000
12AN TO, JE10001001010
13SA RA, VA100010000
14VI MU, MA100010000
15AN TO, MO000001010
16SA ME, JU DA000001010
17XU, MA000001010
18PR ES, KI TA0000000

 

 

BÀSIC II

  CRITERIS GENERALSCRITERIS COMPLEMENTARIS
NúmCOGNOMS I NOMEdat idòniaGermans al centreRenda mínima insercióTOTALPreinscripció anys anteriorsFamília nombrosa o monoparentalTOTAL
1RO ES, NA10001001010

PROVA D’UBICACIÓ

NúmCOGNOMS I NOMINSTRUMENT
1DE CA MA, IRSaxòfon
2GO MA, AL FEFlautaTravessera
3LL SU, LLPiano
4MA, ELPiano
5RO BO, NOContrabaix

 

TALLERS

NúmCOGNOMS I NOM 
1AL DO, JOTaller improvisació, Harmonia Moderna i Guitarra 
2DI GO, CAPercussió Moderna
3DI GU, UNCant Modern
4GR MI, ANPiano Jazz, Harmonia Moderna, Cant Modern
5GR MI, SAGuitarra Elèctrica, Cant Modern
6GV SHCant, violi piano
7RO MI, LACant Modern
8SA SA, HUBateria Moderna
9TO AN, MITaller Violoncel