Giraldo, Josefina

12714

Giraldo, Josefina

Cieza (Múrcia), 1924 - Valls, 2017