Documents de centre

EDC (Estratègia Digital de Centre)

 

EDC definieix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, personal de suport a la docència, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quan s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

https://sites.google.com/xtec.cat/estratgia-digital-de-centre-ce/estrat%C3%A8gia-digital-de-centre

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre educatiu)

És el document específic del centre on es recullen les normes d'organització, funcionament i convivència del nostre centre educatiu.

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

El Projecte Lingüístic de Centre és el document on queda reflexat el tractament la competència comunicativa i lingüística.