Equip humà

El centre disposa d’un equip de professionals de diferents àmbits d’actuació amb formació específica per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques.

A l’escola tenim serveis integrats en els recursos especialitzats en l’àmbit de l’educació especial, que es coordinen amb la resta de recursos del centre i amb serveis externs de l’àmbit de la salut, social i educatiu que intervenen en l’atenció de l’alumnat.

Logopèdia

El Servei de Logopèdia de l’escola s’encarrega de la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic dels trastorns logopèdics: audició, veu, parla, llenguatge oral i escrit, deglució, funcionament tubàric i comunicació.

 

Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia de l’escola té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb trastorns de la mobilitat, alteracions del to muscular i retards en el desenvolupament motor. La fisioterapeuta intervé en diferents espais i activitats del centre confeccionant materials per facilitar l’autonomia i la correcció postural. 

Psicologia

L’objectiu és afavorir la maduració personal de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ajudant-los en la construcció de la seva personalitat i optimitzant-ne el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Les funcions del servei de psicologia es concentren en tres grans àmbits:

  • L’avaluació diagnòstica, tan de tipus clínic com educatiu, a nivell individual, familiar, del context sòcio-educatiu i de les interaccions entre tots ells. 
  • L’assessorament psicològic a tots i cadascun dels agents de la comunitat educativa.
  • La intervenció, en una triple dimensió: preventiva, terapèutica i optimitzadora.

Psicomotricitat

En el servei de psicomotricitat, a partir d'una pràctica vivenciada i intervenint a sobre de les sensacions, els moviments i el joc, es treballa per tal d'afavorir el desenvolupament en els àmbits motriu, cognitiu-comunicatiu i emocional-relacional del nostre alumnat.

Treball Social

El servei de treball social pretén aconseguir el benestar dels alumnes, garantint les seves necessitats bàsiques, posant atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats personals, en un marc de respecte i per la seva dignitat. Ha de permetre pal·liar situacions de desigualtat, millorar les  condicions de vida, prevenir situacions de risc i promocionar actituds i capacitats del alumnes, com a principals protagonistes de la seva vida.