Equip humà

El centre disposa d’un equip de professionals de diferents àmbits d’actuació amb formació específica per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques.

A l’escola tenim serveis integrats en els recursos especialitzats en l’àmbit de l’educació especial, que es coordinen amb la resta de recursos del centre i amb serveis externs de l’àmbit de la salut, social i educatiu que intervenen en l’atenció de l’alumnat.

Erica Fatsini

Erica Fatsini

Directora

Anna Vallés

Anna Vallès

Cap d'estudis

Cristian Caballé

Cristian Caballé

Psicomotricista

Robert Caballé

Robert Caballé

Mestre de Taller

Jordi Casadó

Jordi Casadó

Mestre de Taller

Marta Curto

Marta Curto

Educadora

Catalina García

Mestra

Laura Gómez

Laura Gómez

Logopeda

Pau Lluis

Educador

Edurne Luque

Edurne Luque

Mestra

Belen Martorell

Belen Martorell

Educadora

Raquel Millan

Raquel Millan

Mestra

Raquel Pallarés

Raquel Pallarés

Educadora

Martí Prades

Martí Prades

Psicòleg

Rosa Roig

Rosa Roig

Treballadora social

Vanesa Sabaté

Vanesa Sabaté

Mestra

Eva Salvado

Eva Salvadó

Logopeda

Anna Sànchez

Anna Sànchez

Educadora

Anna Tafalla

Anna Tafalla

Mestra

Miriam Tomàs

Miriam Tomàs

Mestra

Anna de la Vega

Anna de la Vega

Educadora

Noemí Bertrán

Educadora

Anna Vernet

Anna Vernet

Fisioterapeuta

Logopèdia

El Servei de Logopèdia de l’escola s’encarrega de la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic dels trastorns logopèdics: audició, veu, parla, llenguatge oral i escrit, deglució, funcionament tubàric i comunicació.

 

Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia de l’escola té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb trastorns de la mobilitat, alteracions del to muscular i retards en el desenvolupament motor. La fisioterapeuta intervé en diferents espais i activitats del centre confeccionant materials per facilitar l’autonomia i la correcció postural. 

Psicologia

L’objectiu és afavorir la maduració personal de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ajudant-los en la construcció de la seva personalitat i optimitzant-ne el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Les funcions del servei de psicologia es concentren en tres grans àmbits:

  • L’avaluació diagnòstica, tan de tipus clínic com educatiu, a nivell individual, familiar, del context sòcio-educatiu i de les interaccions entre tots ells. 
  • L’assessorament psicològic a tots i cadascun dels agents de la comunitat educativa.
  • La intervenció, en una triple dimensió: preventiva, terapèutica i optimitzadora.

Psicomotricitat

En el servei de psicomotricitat, a partir d'una pràctica vivenciada i intervenint a sobre de les sensacions, els moviments i el joc, es treballa per tal d'afavorir el desenvolupament en els àmbits motriu, cognitiu-comunicatiu i emocional-relacional del nostre alumnat.

Treball Social

El servei de treball social pretén aconseguir el benestar dels alumnes, garantint les seves necessitats bàsiques, posant atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats personals, en un marc de respecte i per la seva dignitat. Ha de permetre pal·liar situacions de desigualtat, millorar les  condicions de vida, prevenir situacions de risc i promocionar actituds i capacitats del alumnes, com a principals protagonistes de la seva vida.