Oferta educativa

 

A l’escola acompanyem l’alumnat dels 3 fins als 21 anys, oferint una atenció especialitzada en les diferents etapes educatives.

Els trets que ens identifiquen són: treballem en grups reduïts, oferim una organització temporal i d’espais adaptada a les capacitats de l’infant i/o jove, els agrupaments a les unitats es realitzen tenint present les edats similars, prioritzem individualització i personalització dels aprenentatges i intervencions de l’equip de professionals a partir de les competències i capacitats de l’alumnat, potenciem les activitats de caire funcional, transversals i que poden transferir-se al dia a dia de la vida dels infants i joves i partim del que coneixen per teixir la nostra intervenció i posterior valoració

 

Educació Infantil (EI)

EDUCACIÓ INFANTIL

L’Educació Infantil (EI) correspon a la segona etapa educativa infantil no obligatòria adreçats a l’alumnat entre el 3 i els 6 anys. En aquesta etapa educativa es prioritza el desenvolupament de les habilitats comunicatives i lingüístiques, les habilitats relacionals i l’autonomia personal.

A partir de la valoració inicial realitzada per l’equip de professsionals del centre, es realitza una Pla Individualitzat (PI) amb la concreció dels objectius a assolir, les metodologies més adequades i ajudes concretes partint del nivell de capacitats i competències de l’infant.

A partir de l’ús d’objectes, fotografies o pictogrames, s’estructura el seu dia a dia afavorint l’organització temporal i la comunicació. Saber què , quan , com  i amb qui realitzaran l’activitat ajuda els infants a organitzar-se i afavoreix directament el seu desenvolupament i aprenentatge.

 

Educació Primària (EP)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’Educació Primària (EP) és l’etapa educativa obligatòria adreçada a l’alumnat entre els 6 i 12 anys. S’afavoreix que l’alumnat, partint dels seus interessos, capacitats i competències, desenvolupi habilitats socials, comunicatives i d’autonomia personal així com l’adquisició dels aprenentatges instrumentals.

A partir d’un treball interdisciplinar entre els diferents professionals, transversal durant tota la jornada lectiva i de metodologies basades en l’experimentació, l’alumnat rep una atenció individualitzada partint sempre del que sap fer.

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

L’Educació Secundària (ESO) és l’etapa educativa obligatòria per l’alumnat en edats compreses entre els 12 i els 16 anys. Aquesta etapa es pot flexibilitzar (ampliant l’estada en aquesta etapa) a partir de les capacitats, competències i necessitats dels i de les joves.

En aquesta etapa es consoliden els aprenentatges instrumentals i s’introdueixen les activitats de caire funcional, pre-laborals i transferibles a la seva vida diària.

 

Programa de Diversificació Curricular encarat a la Transició a la vida adulta

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR _TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

Programa de Diversificació Curricular encarat a la Transició a la Vida Adulta pretén afavorir l’autonomia del alumnat tant en l’àmbit personal i social com en l’ambit laboral-ocupacional. En aquesta etapa educativa es prioritza la transició a la vida adulta dels i de les joves partint d’aprenentatges vivencials i experiències quotidianes, enfortint tot allò que ja saben i aprenent cada dia quelcom nou per obrir el ventall de possibilitats a nivell ocupacional, social, familiar i comunitari.

La intervenció educativa va encaminada a la individualització, a nivell personal i social,  de les habilitats a desenvolupar; així com valorar les competències en l’àmbit social i personal per orientar l’itinerari laboral o formatiu en finalitzar l’escolarització al centre.

 

 

Educació postobligatòria (PFI, programes de formació i inserció)

Estudis adreçats a l’alumnat d’entre 16 i 21 anys, sense acreditació de l’etapa secundària obligatòria (ESO) i amb motivació per cursar uns estudis postobligatoris bàsics amb formació teòrico-pràctica adaptada

Actualment tenim 2 perfils de PFI: PFI auxiliar de cuina i PFI auxiliar de muntatges en istal.lacions electrotècniques en edifcis. L’alumnat que acredita el programa obté una certificació de les competències professionals adquirides en el perfil professional que ha cursat.

Per més informació: 

https://view.genial.ly/5a730d9c64278d127c00f5fd/interactive-content-programa-educatius-postobligatoria

 

Equip tècnic

L’Equip tècnic prioritza l’atenció especialitzada en els àmbits següents d’intervenció: psicologia, logopèdia, treball social, psicomotricitat, integració sensorial i fisioteràpia.