Eduquem per cicles

Acompanyem l’alumnat, des dels 3 fins als 21 anys, en l’emocionant camí del seu desenvolupament global i del seu creixement personal
 

 

Eduquem per cicles

Per  entendre com s'organitza el CEE Sant Rafael cal distingir un principi clau: el principi d'adaptació a l’alumnat. Tenint en compte aquest principi, des del centre reestructurem l’oferta educativa en funció de la demanda d’opcions que s’han anat presentant i que es desvelen en un total de 21 unitats.  Els alumnes són la nostra raó de ser i per ells adaptem l’organització dels continguts de les àrees i matèries i adoptem una metodologia específica i personalitzada.

l’Alumnat del Sant Rafael podran romandre en un cicle més temps del que un alumne ho podria fer en un centre ordinari. Procurem agrupar-los per edat cronològica i partint de la concepció del desenvolupament com una globalitat. 

Per a la planificació de les competències i continguts dels aprenentatges prenem com a referent el desenvolupament de la comunicació, l’autonomia personal i les habilitats socials, factors que afavoriran la participació de l’alumne en entorns socials normalitzats  i que facilitaran la seva vida familiar, el gaudi de l’oci i la cultura, la incorporació en entorns laborals i la transició cap a la vida adulta. Un mateix cicle o nivell pot comptar amb una sola aula o amb diverses aules.

Educació Infantil - dels 0 fins als 6 anys

Funcionen  2 unitats d’Educació Infantil Adaptada: l’Aula Mestral i l’Aula Xaloc.

A cada aula l’alumnat és atès per una mestra-tutora especialista,  per una  educadora  i per una monitora.

Es treballen les capacitats i el currículum d’Educació Infantil amb adaptacions més o menys significatives.

Educació primària - dels 6 fins als 12 anys

Funcionen 4 unitats d’Educació Primària Adaptada: l’Aula Garbí, l’Aula Ponent, l’Aula Marinada i l’Aula Gregal

A cada aula l’alumnat és atès per una mestra-tutora especialista i per un/a educador/a. A l’Aula Garbí, l’alumnat compta, a més a més, amb una monitora.

Es treballen les competències i el currículum d’Educació Primària  amb adaptacions més o menys significatives.

Educació secundària obligatòria - dels 12 fins als 16 anys

Unitat d’Educació Secundària Obligatòria

L’Aula Tramuntana 

Pensada per a l’alumnat dependent a nivell motriu. En aquesta aula l’alumnat és atès per una mestra- tutora especialista,  una   educadora i una monitora.

Es treballen competències i capacitats d’educació infantil i educació primària amb adaptacions més o menys significatives.

5 unitats d’ESO Adaptada

A l’Aula Llar Hoteleria, l’Aula Fusteria, l’Aula Jardineria, l’Aula Electricitat i l’Aula Enquadernació es treballen les competències del currículum de l’ESO i  s’ofereix una formació pre professionalitzadora dels perfils autoritzats de cinc aules tallers amb l'objectiu de preparar l’alumnat per accedir al món laboral, als setze anys, o per a continuar una formació postobligatòria.

En aquestes aules l’alumnat és atès per una mestra- tutora especialista, un/a mestre/a de taller i una educadora.

Es fa una aposta per la priorització de les competències del currículum de l’ESO  i els procediments i les actituds que puguin convertir-se, per als joves, en eines valuoses d'autonomia personal i social i d'integració social i laboral. L’orientació educativa i l’acció tutorial tenen una especial importància en l’acompanyament personalitzat del procés d’aprenentatge i d’escolarització de l’alumnat.

Educació postobligatòria - dels 16 fins als 21 anys

Unitats de Programes de Formació i Inserció (PFI)

Funcionen 6 unitats de Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Plans d’Iniciació Professional (PIP) : Auxiliar d’establiments hotelers i de restauració, Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles, Auxiliar en vivers i jardins, Auxiliar en pintura i Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia.

Cada aula taller dels sis perfils de PIP  és atesa per una mestra-tutora especialista, un/a mestre/a de taller i una  educadora.

Els alumnes, a partir dels 16  anys,  poden optar per realitzar un PIP per a joves amb necessitats educatives especials, amb la finalitat última de la seva inserció al món laboral.

Els PIP flexibilitzen la seva durada i es poden perllongar dos cursos per a cada un dels sis perfils. Desenvolupen els continguts associats a aquelles competències que els alumnes puguin cursar amb més garanties d’èxit. Els PIP contemplen un mòdul de pràctiques en centres de treball.

Unitat del Programa de Transició a la Vida Adulta: l’aula Rosa dels Vents

Aquesta és una alternativa formativa enfocada a aconseguir el màxim grau possible d’assoliment de les habilitats adaptatives. És un Programa de Diversificació Curricular per afavorir l’adquisició d’habilitats funcionals que facilitin a l’alumnat la participació, de la manera més autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvolupa la seva vida adulta.

Aquesta unitat és atesa per una mestra-tutora especialista i per un/a educador/a.

 

Unitat del Programa de Transició a la Vida Laboral 

Està pensada per als alumnes majors de setze anys que encara no estan preparats per fer un pla d’iniciació professional reglat, sobretot per les dificultats que poden presentar en la realització d'unes pràctiques a empreses. Per atendre aquesta diversitat, s’ofereix  el Programa de Transició a la Vida Laboral (PTVL), una opció que s'adapta a les particularitats de cada alumne i que, alhora, possibilita una formació laboral centrada en la preparació per tenir una vida el més autònoma possible i per aconseguir les competències mínimes requerides per poder iniciar un PIP o per realitzar una inserció al món del treball.

Aquesta unitat és atesa per una mestra-tutora especialista, un/a mestre/a de taller i una educadora.

 

Unitat que ofereix un Programa de Desenvolupament Personal: l’Aula Llevant.

Està pensada per l’alumnat  provinent de l’ESO Adaptada que necessita un treball acurat de millora de la seva autonomia i qualitat de vida: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets.

En aquesta unitat els alumnes seran  atesos per una mestra- tutora especialista,  un/a educador/a  i, sempre que sigui possible, una monitora.