Vent Metall

trompa, trompeta, trombó i tuba

Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en les especialitats de trompa, trompeta, trombó i tuba

Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.

L’itinerari de Grau Professional de vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. http://www.dipta.cat/cmtortemp/actualitat/proves-acces-curs-2018-2019

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Àrea d'instruments de l'orquestra: Especialitat de vent metall

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos:

ASSIGNATURES

CURS 1er

Hores/Set

CURS 2n

Hores/Set

CURS 3er

Hores/Set

CURS 4rt

Hores/Set

CURS 5è

Hores/Set

CURS 6è

Hores/Set

Comunes            
Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia Clàssica - - - - 2 2
D'especialitat            
Música de cambra - - 1* 1* 1 1
Banda 1 1 2 2 2 2
Conjunt de percussions - - 1 1 - -
Optatives obligades            
Història de la música - - - - - 1
Ampliació d'harmonia - - - - 1 1
NT1 Informàtica musical - - 1 - - -
Cor - - - 1 - -
Optatives 1 1 1 1 1 2

Les hores de les optatives inclouen les hores d'optatives obligades