BEQUES

 

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2021/2022.

 

Requisits dels beneficiaris

Requisits dels beneficiaris
 • L'alumnat beneficiari ha d'estar matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos altres programes d’estudis no reglats), en el curs 2021-2022. Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
 • Les persones beneficiàries han d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per al curs acadèmic de la convocatòria
 • L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en el darrer curs acadèmic en qualificació mitjana una nota igual o superior a 5.
 • Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb la inserció número CVE 2019-02028).

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de  la corresponent declaració responsable (Annex 2). Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació   de la documentació.

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la desestimació de la sol·licitud.

Requisits específics

Requisits específics

Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.

3.2.1 Requisits econòmics deguts a la COVID- 19

L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de convivència (annex 1) s’ han d’haver trobat afectats per alguna de les següents situacions econòmiques de COVID-19, a partir de l’1 d'abril de 2021 i fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en aquesta convocatòria.

 • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major.
 • Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
 • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’ ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció.
 • Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de treball.
 • Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica

3.2.2 Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.

La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de convivència (annex 1) ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja sigui per hospitalització o defunció, a partir de l’1 d'abril de 2021 i fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en aquesta convocatòria.

3.2.3 Requisits econòmics generals:

La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2021/2022 no pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Reial decret 471/2021, de 29 de juny, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2021-2022, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 155, de 30 de juny de 2021).

Nombre de membres de la famíliaLlindar de renda 2019
Famílies d'un membre13.236€
Famílies de dos membres22.594€
Famílies de tres membres30.668€
Famílies de quatre membres36.421€
Famílies de cinc membres40.708€
Famílies de sis membres43.945€
Famílies de set membres47.146€
Famílies de vuit membres50.333€

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable de la família.

En el cas que no es compleixi algun dels requisits de l’apartat 3.2 la sol·licitud de beca es desestimarà.

 

Forma de presentació de sol·licituds

Forma de presentació de sol·licituds

Per part de l’alumnat

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1 ), i haurà d’adjuntar la documentació que s’especifica a l’ Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3 ( si escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid 19 i documentació que cal adjuntar-hi.

d. Annex 4: Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament.

La sol·licitud i documentació obligatòria s’ha de presentar en paper preferentment a les Secretaries dels centres de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, i de manera excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona) i al Palau Climent (carrer Montcada, 32, de Tortosa) demanant CITA PRÈVIA a través dels diferents webs corporatius o escollint la que més interessa a l’adreça electrònica següent:  https://citaprevia.ubintia.com/dipta/

Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa

Correu electrònic: emu.tortosa@dipta.cat
Telèfon: 977 444124, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores Ubicació: Carrer de la Rosa, 6 de Tortosahttps://www.dipta.cat/cmtortosa

Registre General del Palau de la Diputació

Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 29 66 17, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores Ubicació: Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb

Registre General de Palau Climent a Tortosa

Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 44 86 62, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores Ubicació: Carrer Montcada, 22 de Tortosa https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb

 

A més a més, també es pot fer a les oficines de Correus, en la forma reglamentària establerta adreçant la documentació al Registre General del Palau de la Diputació.

La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits, obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.

Per part del centre:

 • Relació on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula del curs 2021/2022 i comprovant del pagament de la matrícula.
 • Certificat acadèmic del curs 2020/2021 de cada alumne/a sol·licitant,on s’acrediti la nota mitjana numèrica.

Termini de presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini de presentació de sol·licituds serà  des del 17 de febrer fins al 31 de març de 2022.

En el cas que les circumstàncies generals de la situació sanitària actual dificultin la presentació de les sol·licituds dins els terminis establerts, l'òrgan corresponent de la Diputació adoptarà les mesures que calguin.

Criteri de valoració de les sol·licituds

Criteri de valoració de les sol·licituds

L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID, continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjanaPercentatge màxim de l'import de la matrícula
de 5 a 642,50%
de 6,01 a 745,00%
de 7,01 a 8,5047,50%
de 8,51 a 1050,00%

La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID, continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjanaPercentatge màxim de l'import de la matrícula
de 5 a 685%
de 6,01 a 790%
de 7,01 a 8,5095%
de 8,51 a 10100%


 

Quantia individualitzada de beques

Quantia individualitzada de beques

L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada assignatura/unitat formativa que estableix la norma reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona- Preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’ imparteixen en les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona vigents per al curs 2021/2022.

Més informació: documents relacionats (acord i annexos)

Més informació

Podeu consultar el document oficial en el següent enllaç

Us podeu descarregar tots els annexos

Informació Acadèmica