Vés al contingut
Alumnes

Accés als estudis

Futurs alumnes de l'Escola i Conservatori de Música

L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música ,adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

 

Accés als estudis de Nivell Elemental – Escola de Música

Per accedir als estudis que s’imparteixen a l’Escola de Música cal realitzar la preinscripció en les dates designades anualment. L’alumnat de nova entrada haurà d’aportar documentació específica i es tindran en compte els criteris generals de prioritat  i els barems  objectius establerts. Per accedir als programes de Bàsic II, Avançat, Pont cant i Tallers, cal fer una prova de nivell.

* L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.

 

Preinscripció i matrícula a l'Escola  

 

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

 

Proves d'accés a Grau Professional