Vés al contingut
Gestió acadèmica

Proves d'accés

Conservatori de Grau professional

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes proves es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

 

 

Horaris de la prova d'accés (15/05)

Taula horaris

Oferta de places (22/05)

 

Calendari d'inscripció i de les proves

 • Inscripció a les proves d’accés al Grau professional i trasllats per al curs 2023-2024: del 8 al 20 de març de 2023

Calendari de les proves

 • Realització de la primera part de la prova d’accés al primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, entonació, audició i creació): 23 de maig de 2023
 • Realització de la resta de proves: a partir del  24 de maig
 • La publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions es farà de manera exclusiva a la web del conservatori a partir del 22 de març. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar via correu electrònic a l’adreça proves.cmt@dipta.cat
 • Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial

Un cop realitzada i confirmada la preinscripció a les proves, ens posarem en contacte amb cada participant per informar-lo de tot allò que ha de saber a nivell organitzatiu per al dia/es de les proves.

La sol·licitud d’inscripció a les proves i la preinscripció a la matrícula en el mateix centre, es formalitzarà en una única sol·licitud. Cas contrari, la sol·licitud d’inscripció a les proves es presentarà en el centre on es vulgui realitzar la prova, i la sol·licitud de preinscripció, es presentarà al centre on es vulgui matricular.

 

Llistat provisional d'inscrits

Podeu consultar el llistat aquí

Llistat definitiu d'inscrits

Podeu consultar el llistat aquí

Presentació de la sol·licitud

INSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC

 1. Descarregar i omplir la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés .
 2. Escanejar o fotografiar la documentació necessària i acreditativa.
 3. Enviar per correu electrònic a: proves.cmt@dipta.cat

a) La sol·licitud d’inscripció degudament omplerta
b) Documentació necessària i acreditativa (escanejada o fotografiada)

Un cop rebuda la vostra documentació i revisada, es respondrà el correu en el qual farem arribar la matrícula corresponent amb l’import del preu públic a abonar. Caldrà retornar per correu electrònic una còpia escanejada o fotografiada del justificant de pagament del banc.  

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

ALUMNAT QUE VULGUI CURSAR 2a ESPECIALITAT O TRASLLAT DE CENTRE

L’alumnat que sol·liciti canviar de centre (trasllat d’expedient) haurà de descarregar i omplir la sol·licitud específica i continuar amb els passos 2 i 3 de l’apartat anterior.

L’alumnat intern que vol accedir al grau professional com a segona especialitat al mateix centre, haurà d’enviar la  sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés  dins del període del 8 al 20 de març i estarà exempt de fer la prova. 

 

ALUMNAT QUE VULGUI REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ AL GRAU PROFESSIONAL I QUE REALITZI LA PROVA A UN ALTRE CENTRE

Els aspirants que realitzin la prova d’accés a un altre centre i vulguin realitzar la preinscripció als ensenyaments de grau professional al nostre conservatori hauran de descarregar i omplir la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés  deixant en blanc l’apartat “proves d’accés a les quals s’inscriu”

INSCRIPCIÓ AMB CITA PRÈVIA

De manera excepcional, els sol·licitants que no puguin fer la presentació amb suport informàtic, podran realitzar-la de forma presencial al centre amb cita prèvia a través d’aquest enllaç o bé trucant al telèfon 977 23 58 30 durant el període d’inscripció, entre els dies 8 i 20 de març de 9 a 14h .

Per fer la inscripció de forma presencial caldrà, respectar el dia i hora concertat.


Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on s'examinaran una adaptació de la prova, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

La sol·licitud es presenta d'acord amb el model que està disponible a la pàgina web del Departament d'Educació,  adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d'inscripció a les proves. A la sol·licitud de suport tècnic o material signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

 1. Còpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.
 2. El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Drets Socials que informi del grau i del tipus de discapacitat reconeguda; i/o un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant; i/o dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Es podrà enviar tota la documentació:

 • telemàticament a través del formulari de petició genèrica, tot indicant:

                       Assumpte: "Proves d'accés",
                       Ens destinatari: Departament d'Educació (sense indicar cap dels serveis territorials);

 • per correu postal (Àrea de Gestió de Proves, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.

Documentació identificativa i necessària

El formulari de la sol·licitud d’inscripció s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En el cas que accediu als beneficis o reduccions de l’import del preu públic per realitzar la prova, caldrà adjuntar la documentació acreditativa per gaudir-ne (carnet de família nombrosa, monoparental...).

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

La sol·licitud d’inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’efectui la matrícula i l’abonament del preu públic corresponent.

Certificació i validesa de la prova

S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model establert a cadascuna de les ordres que estableix l'organització de les proves específiques d'accés de cadascun dels ensenyaments professionals, esmentades a la part expositiva d'aquesta Resolució. Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari. Per a casos excepcionals,  es podrà recollir al centre amb cita prèvia.

La superació de la prova d'accés és vàlida exclusivament per al curs acadèmic 2023-2024 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

Preu i bonificacions

El preu del dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.

El preu s'haurà de fer efectiu en els cinc dies posteriors de la data de lliurament de l’imprès de matrícula al sol·licitant.

No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.

Bonificacions i reduccions

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte

A través del correu electrònic: proves.cmt@dipta.cat 
A través del telèfon: 977 235830  (de 9 a 13) de dilluns a divendres

 

Orientacions i models de les proves

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova consta de dues parts, una de llenguatge musical, audició i cant coral i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global. 

Consulteu la resolució de la convocatòria de les proves d’accés pel proper curs per obtenir més informació  així com els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’Educació per al curs 2022-2023

1r de Grau Professional

 

Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments professionals de música. Primer curs
Prova d'accés curs 2023-2024

Criteris d'avaluació de l'apartat de cançó 
Prova d'accés curs 2023-2024

Orientacions relatives a la lectura a vista de la prova d'instrument. Primer curs (nou)  
Document provisional i no accessible. Properament oferirem la versió revisada i accessible.

Rúbriques orientacions d'instrument (nou)
Document provisional i no accessible. Properament oferirem la versió revisada i accessible.

Document alumnat
Mostra prova d'accés

Document professorat 
Mostra prova d'accés

2n de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

3r de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

4rt GRau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

5è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

6è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.