E

Ecotoxicologia: Branca de l'ecologia que estudia les conseqüències ecològiques de la contaminació dels medis naturals. Terminologia ambit: Medi ambient

Edificació: Estudi de l'edifici des de les perspectives constructives, funcionals i socials. L'edificació inclou l'estudi de la natura constructiva de l'edifici, dels requisits i del comportament dels seus subsistemes i la seva interacció, de l'ambient interior, de la seva gestió i de la relació amb l'entorn natural, entre altres aspectes. Terminologia ambit: Urbanisme

Educador social: Educador especialitzat en la intervenció socioeducativa amb col·lectius marginats o amb necessitats que requereixen una atenció especial i en la dinamització de grups dins d'una comunitat. Terminologia ambit: Serveis socials

Efecte negatiu: Efecte ambiental que comporta una pèrdua de valor natural, estètic, cultural, paisatgístic o de productivitat ecològica, o un augment dels perjudicis derivats de la contaminació, l'erosió, el rebliment i altres riscs ambientals en discordança amb l'estructura ecològica i geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada. Terminologia ambit: Medi ambient

Efecte positiu: Efecte ambiental que no comporta una pèrdua de valor natural, estètic, cultural, paisatgístic o de productivitat ecològica, ni un augment dels perjudicis derivats de la contaminació, l'erosió, el rebliment i altres riscs ambientals en discordança amb l'estructura ecològica i geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada.Terminologia ambit: Medi ambient

Eficiència ecològica: Capacitat d'una empresa de minimitzar la contaminació i l'ús de recursos, inclosos els energètics, durant el procés d'elaboració d'un producte, des de la fase de disseny fins a la d'embalatge i distribució, sense disminuir-ne la qualitat. Terminologia ambit: Medi ambient

Emancipació: Acció d’emancipar; l’efecte. Terminologia ambit: Juridic

Emancipar: Alliberar de la pàtria potestat, d’una tutela, de la servitud. Terminologia ambit: Juridic - Terminologia ambit: Serveis socials

Emmanillar: Posar les manilles a un detingut com a mesura de seguretat quan se l'ha de conduir a peu o en cotxe. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Empadronament: Títol reconeixedor de la gran majoria de drets i altres situacions. Terminologia ambit: Juridic

Empatia: Capacitat d'entendre com pensa o sent una altra persona, sense que sigui necessari estar d'acord amb ella ni confondre's o identificar-se amb la seva situació actual. Respectem la persona, i en el fons l'afirmem. (EM-PATITZEM). Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Energia neta: Energia en el procés d'obtenció o d'utilització de la qual no es generen residus, que té un impacte ambiental moderat o feble i que no comporta contaminació química ni acústica.
Nota: Per exemple, l'energia solar, l'energia eòlica o l'energia geotèrmica.
Terminologia ambit: Medi ambient

Ensenyament artístic: Comunicació del coneixement de les arts. Terminologia ambit: Cultura

Escapolir-se: 1. Fer-se escàpol. 2. Deixar aquells amb qui hom està sense que se n’adonin. Terminologia ambit: Serveis socials

Esdeveniment: 1. Allò que s’esdevé. 2. Fet extraordinari o important en la vida d’una persona, d’una col·lectivitat social, de la humanitat. 3. Qualsevol acte de caràcter extraordinari que pot ser aprofitat per una organització per a obtenir un ressò comunicacional entre els seus públics Terminologia ambit: Cultura

Espectacle: 1. Allò especialment notable, digne d’atenció, que s’ofereix a la vista o a la contemplació intel·lectual. 2. Funció, representació, oferta al públic. Terminologia ambit: Cultura

Estació transformadora: Instal·lació fixa per a la conversió de tensió del corrent altern i la distribució d'aquest per al consum d'una ciutat, d'una factoria o d'una indústria. Terminologia ambit: Urbanisme

Estàndards de qualitat del sòl: Nivells de concentració de substàncies en el sòl establerts de manera que el fet de ser superats implica l'existència de contaminació i l'obligatorietat d'emprendre directament accions correctives.
Nota: Els estàndards de qualitat s'aplicaran als casos d'afecció al sòl que tinguin lloc més tard de l'establiment dels estàndards per normativa i en cas que es conegui el responsable de la contaminació del sòl.
Terminologia ambit: Medi ambient

Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP): La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública i regula allò que és comú al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques, més les normes legals específiques aplicables al personal laboral al seu servei. Terminologia ambit: Recursos humans

Expedient: Cos d'escrits i altres documents que recull totes les actuacions realitzades al llarg del procediment administratiu. Terminologia ambit: Activitat administrativa:

Expropiació: Forma d'extinció del dret de propietat i despossessió d'un bé fet per l'administració pública. Terminologia ambit: Activitat administrativa - Terminologia ambit: Urbanisme

Extensible Hypertext Markup Language: L'XHTML (acronim de eXtensible Hyper Text Markup Language) és el llenguatge de marques pensat per substituir a l'HTML. L'XHTML té, bàsicament, les mateixes funcionalitats que l'HTML només que compleix les especificacions més estrictes de de l'XML. Per exemple tots els tag s'han de tancar apropiadament i han d'estar escrits en minúscules. És una part de l'XML, així els documents XHTML es poden tractar amb les eines que hi ha per XML. I és més fàcil desenvolupar-ne un intèrpret, indicat sobretot amb aparells d'escassos recursos com ara els mòbils. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies