Vés al contingut

Objectius

La finalitat de la pràctica és acostar els ensenyaments acadèmics al món laboral, prendre el primer contacte al sistema social i laboral que comporta l’especialitat de cada cicle. I adquirir coneixements complementaris, útils per la pràctica professional.

 

Procediments

Que l’alumne/a aprengui adaptar-se de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies del sector professional corresponent. Valorar les tasques que es poden desenvolupar en les empreses del sector i la següent oportunitat de la seva incorporació en la mateixa empresa o poder tenir el coneixement per la incorporació d’un altre.

 

Temporització

60 hores (LOGSE: FAMÍLIA DEL DISSENY D’INTERIORS (PIDOD I ARQUITECTURA EFÍMERA) o 280 hores (LOE: FAMÍLIA DEL DISSENY AUDIOVISUAL (INFOGRAFIA 3D I VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS) )  dintre de l’horari lectiu de curs, excepte festius.
En l’apartat de la FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT), es realitzen 60 hores / 280 hores de pràctiques formatives no laborals, i no retribuïdes, compaginades amb l’activitat del centre, i formant part del programa formatiu teòric, pels alumnes matriculats en el segon curs del cicle formatiu. Es duu a terme un seguiment continu del coordinador de les pràctiques, a les empreses, estudis o tallers, amb visites al centre de treball on l’alumna efectua les pràctiques, i xerrades fora de l’empresa respecta la tasca elaborada.

Mitjançant un conveni subscrit al model oficial de col·laboració entre l’escola i l’empresa, segons: ORDRE ENS/193/2002, del 5 de juny.
Els objectius són acostar l’alumne al món professional adquirint coneixements complementaris amb una formació adaptada al lloc de treball, un apropament a la cultura d’empresa, experiència en una primera ocupació, iniciant el seu historial professional i l’oportunitat a lamincorporació laboral.
Els alumnes poden sol·licitar una exempció acreditant una experiència professional al mateix camp del cicle formatiu que està cursant, en un nombre d’hores igual o superior a la FCT.

 

Metodologia

  • Xerrada informativa amb els alumnes, al principi del segon curs, per poder programar la disponibilitat i recomanar les dates que més convenen a cada alumna per tal de no afectar a cap horari docent.
  • Seleccionar empreses del sector de cada cicle, segons el coneixement del coordinador amb l’empresa o empresari, i l’experiència presa per altres pràctiques.
  • Organitzar els alumnes, per temps i disponibilitat, segons el curs.
  • Explicar el programa de les pràctiques individualment, segons empresa-pràctica-alumne/a.
  • Tràmit de papers de conveni i de quadern de pràctiques.
  • Seguiment mitjançant visita a l’empresa i documentació gràfica de la tasca realitzada, fins i tot la organització per part del o la coordinador/coordinadora de l’activitat encomanada.
  • Xerrada individual i conclusions personals, de coordinador a l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ