Diputació de Tarragona

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L’oferta formativa de l’EADReus es centra, bàsicament, en els Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
De la família de disseny d’interiors el cicle de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i el cicle d’Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d’Infografia 3D i, el cicle d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.
Altrament, s’oferten cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d’un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l’art, software de disseny, gravat, etc.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

DEL 29 DE MAIG AL 10 DE JUNY AMBDÓS INCLOSOS

El calendari és el següent:

 • Publicació de l’oferta inicial: 27 de maig de 2020
 • Preinscripció: Del 29 de maig al 10 de juny de 2020, ambdòs inclosos
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 25 de juny de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 2 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació revisada: 8 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 14 de juliol de 2020
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 15 de juliol de 2020
 • Matrícula: del 16 al 22 de juliol de 2020

*Podreu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció al web del Departament d’Ensenyament

PREINSCRIPCIÓ

(Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació). 

Es pot presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:

 • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar l'original i una còpia del DNI o del NIE si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.

 • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar:

  • L'original i una còpia del DNI o del NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris específics de prioritat. 

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el procediment de desempat que es preveu al punt 7 d'aquesta resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf

Si no es presenta la qualificació acreditativa dins els terminis establerts, la sol·licitud no s'assigna.

Documentació acreditativa:

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés al·legada o de la mitjana dels estudis. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica o s'ha obtingut una exempció, es considera que és un 5.

Especificacions que cal tenir en compte:

 • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de l'annex 6 d'aquesta resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf,  aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

 • En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 • En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers s'aplica també el que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'annex 5. 4.3

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 5.

ASSIGNACIONS

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es fan tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés o a l'accés directe.

Així mateix, es reserva el 20 % de les places dels cicles de grau mitjà i el 33 % de les places dels cicles de grau superior per a qui hi accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés. Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el procediment de desempat previst al punt 7 d'aquesta Resolució.

 

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés, han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL PORTAR

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden presentar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent.

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o de convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquest efecte, cal tenir present que aquest volant només és vigent durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o de convalidació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels alumnes que tenen matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits acadèmics d'accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

 

NORMATIVA:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf

 

REQUISITS D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-se als cicles han d'aportar el títol o acreditació).

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 • Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil  (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.
 • Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

1. Part comuna:

El seu objectiu és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat. 
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. La superació d'aquesta part de la prova també dóna accés als cicles de formació professional en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

2. Part específica:

• La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.

​• L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les seves habilitats i/o interessos:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

​• La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres opcions diferents.

​• El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

​• La durada total de la prova és de 3 hores i 30 minuts: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la realització pràctica.

3. Exempcions de la part específica de la prova:


La poden sol·licitar al Departament d'Ensenyament les persones que  es trobin en qualsevol de les situacions següents:

A) Tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda oficialment): d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

B) Disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir. 

Podeu accedir al temari i a exemples de les proves d'accés consultant els enllaços següents:

Mostres de proves d'accés (gencat.cat)

Temari de proves d'accés (gencat.cat)

+informació

CALENDARI DE LES PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2020-2021

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (PART COMUNA I/O ESPECÍFICA)

INSCRIPCIÓ: Del 16 al 26 de març (a partir de les 9 h). Com a mesura de prevenció del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2, a partir del dia 12 de març, el centre romandrà tancat. Per indicació del Govern de la Generalitat, se suspèn tota l'activitat lectiva fins al 27 de març.​ Aquest tancament coincideix amb l'inici del període d'inscripcions a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior fins al 26 de març de 2020. Aquesta inscripció la podeu seguir fent de forma telemàtica > http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prova-APD-GS-719

REALITZACIÓ DE LA PROVA:

PART COMUNA: 13 de maig a les 16 h.

PART ESPECÍFICA: 14 de maig a les 16 h.

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (NOMÉS PART ESPECÍFICA)

INSCRIPCIÓ: Del 25 al 29 de maig (a partir de les 9 h)

REALITZACIÓ DE LA PROVA:

PART ESPECÍFICA: 26 de juny a les 9.30 h.

 

CONVOCATÒRIA SETEMBRE (NOMÉS PART ESPECÍFICA)

INSCRIPCIÓ: De l’1 al 4 de setembre (a partir de les 9 h)

REALITZACIÓ DE LA PROVA:

PART ESPECÍFICA: 1 d’octubre de 2020 a les 9.30 h.

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

 

DOCUMENTACIÓ PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

* Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l'aspirant s’ha inscrit.

* Si escau, certificat de superació del curs de preparació o la formació per a la prova d’accés.

* Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

* El material següent:

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR (PART ESPECÍFICA)

 

 Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.

 Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definiitva.

 Un full DIN A3 de cartolina.

 Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.

 Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acríclic o aquarel·la.

 Per tallar; estisores, bisturí o cúter.

 Per enganxar; cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

 Per collage; papers, cartolines… de colors.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)

Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)

Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)

Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)

Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)

Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Bases específiques per a la concessió de beques individuals a alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Convocatòria 2018-19

Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 24 de setembre de 2019

Ja disposeu en l'administració del centre, les bases i documentació de la convocatòria de beques del curs 2018/2019. Podeu recollir-ho en horari de secretaria, de dillunsa divendres de 9 a 14 h i també els dimarts i dijous de 16 a 19 h. Us recordem que en el mes dejuliol el nostre horari és de 9 a 14 h

Podeu trobar publicats a la Seu Electrònica els següents documents:

Documentació que cal presentar

 
 
L'enllaç de la Seu on trobareu els citats documents és: https://seuelectronica.dipta.cat/cartera-de-serveis?indexTramits=1

 

CONVALIDACIONS

Consulta tota la informació sobre la convalidació de mòduls en aquest document

 

CALENDARI ESCOLAR I HORARIS

Calendari escolar curs 2019-2020

Horaris lectius de tots els cicles

 

DESPLEGAMENT CURRICULAR DELS CICLES

DESPLEGAMENT CURRICULAR de tots els CFGS que es cursen a l’Escola

 

NORMATIVA ACADÈMICA

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

 

TAXES

PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimarts i Dijous de 16 h a 19 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

AGOST

TANCAT