Diputació de Tarragona

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L’oferta formativa de l’EADReus es centra, bàsicament, en els Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

De la família de disseny d’interiors el cicle de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i el cicle d’Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d’Infografia 3D i, el cicle d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.

Altrament, s’oferten cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d’un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l’art, software de disseny, gravat, etc.

Degut a la situació actual, les gestions acadèmiques dels alumnes i dels futurs alumnes es duran a terme a través de Cita Prèvia, on es podran concretar: cites amb el cap d’estudis, preinscripcions, matrícules als Cicles i als cursos monogràfics, beques, entre d’altres.

Només cal fer click a l’enllaç de CITA PRÈVIA, i que, a més a més, que trobareu al peu de la nostra plana web

CALENDARI ESCOLAR I HORARIS

Calendari escolar curs 2021-2022

Horaris lectius de tots els cicles

PROVES D’ACCÉS CURS 2021-2022

CENTRES

- La relació de centres es publica al tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i a la pàgina web del Departament d'Educació, no més tard del 12 de març de 2021.

- Aquells centres que hagin realitzat proves en les convocatòries ordinària i extraordinària hauran de realitzar proves en la convocatòria de setembre sempre que tinguin alguna plaça vacant. Hauran de comunicar-ho a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 

CONVOCATÒRIES

- Ordinària (part comuna i/o específica);

- Extraordinària (únicament part específica);

- De setembre (únicament part específica): només centres que disposin de places vacants resultants del procés de matriculació.

 

INSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA ORDINARIA

- Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior és a partir de les 9 h del 15 al 25 de març de 2021 a les 23.59 h.

- Últim dia de pagament de la taxa és el 26 de març de 2021, abans de les 22 h.

- Llista provisional de persones admeses i excloses, Cicles de grau superior: 14 d’abril de 2021

- Llista definitiva de persones admeses i excloses,  Cicles de grau superior: 5 de maig de 2021

- Documentació justificativa aspirants amb necessitats específiques s'ha de presentar entre el 15 i el 29 de març de 2021

 

EXEMPCIONS CONVOCATÒRIA ORDINARIA

- Matèria de competència en llengua catalana. Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2021

- Exempció de la part comuna. Termini de presentació de la documentació: del 26 al 28 de maig de 2021.

- Exempció de la part científica i tecnològica de la part comuna. Termini de presentació de la documentació: del 14 al 27 d’abril de 2021

- Exempcions de la part específica. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

- Fins al 12 de març de 2021 (convocatòria ordinària)

- Fins al 4 de maig de 2021 (convocatòria extraordinària)

- Fins al 29 de juny de 2021 (convocatòries de setembre).

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

- Termini d'inscripció: a partir de les 9 hores del 24 al 28 de maig de 2021

 

- Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses: el 4 de juny de 2021

- Període de presentació de documentació addicional per a l'admissió: del 7 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos i dins l'horari d’atenció al públic del centre.

- Termini de presentació de documentació per a persones aspirants amb necessitats específiques: no més tard del 8 de juny de 2021

- Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses: el 23 de juny de 2021 

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Només específica)

- Termini d'inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2021

- Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses: 10 de setembre de 2021

- Període de presentació de documentació addicional per a l'admissió: del 13 al 29 setembre de 2021

- Sol·licitud de recursos o mesures addicionals per necessitats específiques derivades de discapacitats: fins al 7 de setembre de 2021

- Sol·licitud d'exempcions: fins al 29 de juny de 2021

- Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses: 30 de setembre de 2021 

 

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

PROVA ORDINARIA

- Els aspirants s’han de presentar al centre 30 minuts abans de l’inici.

- Part comuna: comença a les 16:00 h del 12 de maig de 2021. El temps de realització d’aquesta prova és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hotes de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts.

- Part específica: comença a les 16:00 hores del 13 de maig de 2021. El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal.

- Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021.

- Termini per presentar reclamacions: del 2 al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos i dins l'horari d’atenció al públic del centre

- Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2021

- Termini per presentar reclamacions: en el termini de tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de les qualificacions provisionals i d'acord amb l'horari d'atenció al públic del centre.

 

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

- És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud al centre triat en el moment de la inscripció no més tard de les 12 hores del 14 de maig de 2021 per a les proves d'accés a grau mitjà i per a les proves d'accés a grau superior. 

- La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d'Educació, amb indicació dels centres on han d'anar, no més tard del dia 17 de maig de 2021.

- 19 de maig de 2021, part comuna de la prova a les 9.30 hores i part específica a les 16.00 hores.

- Els aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

 

PROVA EXTRAORDINARIA

- Dates de les proves grau superior: 28 de juny de 2021, a les 09.30 hores, grau superior. 

- Els aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.

- Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol de 2021

- Termini per presentar reclamacions: del 2 al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos i dins l'horari d’atenció al públic del centre

- Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

 

PROVA DE SETEMBRE (Només específica)

- Dia i hora de realització de les proves: a les 9.30 hores de l’1 d’octubre de 2021

- Publicació de resultats provisionals: 5 d’octubre de 2021

- Termini per presentar reclamacions: durant els 3 dies hàbils posteriors a la data de la publicació dels resultats provisionals

- Publicació de resultats definitius: 11 d’octubre de 2021

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

 

DEL 25 AL 31 DE MAIG (DE MANERA TELEMÀTICA A LA PÀGINA WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT: http://educacio.gencat.cat/ca/inici​)

Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb la secreteria del centre que us faran el tràmit amb cita prèvia.

MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

 

ALUMNES DE NOU INGRÉS I ALUMNES QUE CONTINUARAN AL CENTRE

DEL 19 AL 23 DE JULIOL

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

- Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) de l'alumne/a (*)

- Original del llibre de família o document relatiu a la filiació, i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne no és major d'edat (*)

- Original de la targeta sanitària individual

- Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat, a la prova d'accés o als estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat, de la Diputació de Tarragona; qualificació de matrícula d’honor o superació d’un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima d’acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

 

MATRICULACIÓ EXTRAORDINÀRIA - CURS 2021-2022-  PER ALUMNES DE NOU INGRÉS QUE ESTIGUIN O NO EN LLISTA D’ESPERA I VULGUIN FER MATRÍCULA SENSE INSCRIPCIÓ

DEL 24 AL 30 DE JULIOL 

Horari i lloc: De 9 a 14 hores h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 

- Sol·licitud degudament emplenada (L'imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)

- Original i de la targeta sanitària individual (*)

- Original i del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o dels estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: carnet de família nombrosa o monoparental, qualificació de matrícula d'honor o superació d'un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació, discapacitat mínima del 33%, víctima d'acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

Per a més informació:

977 318 750

sec.eadr@dipta.cat

 

REQUISITS D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-se als cicles han d'aportar el títol o acreditació).

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 • Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil  (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.
 • Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

1. Part comuna:

El seu objectiu és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat. 
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. La superació d'aquesta part de la prova també dóna accés als cicles de formació professional en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

2. Part específica:

• La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.

​• L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les seves habilitats i/o interessos:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

​• La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres opcions diferents.

​• El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

​• La durada total de la prova és de 3 hores i 30 minuts: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la realització pràctica.

3. Exempcions de la part específica de la prova:


La poden sol·licitar al Departament d'Ensenyament les persones que  es trobin en qualsevol de les situacions següents:

A) Tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda oficialment): d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

B) Disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir. 

Podeu accedir al temari i a exemples de les proves d'accés consultant els enllaços següents:

Mostres de proves d'accés (gencat.cat)

Temari de proves d'accés (gencat.cat)

+informació

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

 

DOCUMENTACIÓ PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

* Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l'aspirant s’ha inscrit.

* Si escau, certificat de superació del curs de preparació o la formació per a la prova d’accés.

* Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

* El material següent:

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR (PART ESPECÍFICA)

 

 Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.

 Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definiitva.

 Un full DIN A3 de cartolina.

 Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.

 Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acríclic o aquarel·la.

 Per tallar; estisores, bisturí o cúter.

 Per enganxar; cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

 Per collage; papers, cartolines… de colors.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)

Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)

Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)

Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)

Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)

Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Bases específiques per a la concessió de beques individuals a alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Convocatòria 2020-21

Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de febrer al 31 de març de 2021

A continuació teniu un seguit d’enllaços amb l'acord i els annexos relatius a la documentació a presentar i una nota indicativa per la presentació de sol·licituds. Els alumnes interessats podran recollir els impressos de sol·licitud a consergeria.

Tanmateix, per tramitar la sol·licitud caldrà demanar a secretaria cita prèvia per telèfon. 

Ja disposeu en la consergeria del centre, les bases i documentació de la convocatòria de beques del curs 2020/21.

Podeu recollir-ho en horari de secretaria, de dillunsdivendres de 9 a 14 h.

Podeu trobar publicats a la Seu Electrònica els següents documents:

Documentació que cal presentar

 

CONVALIDACIONS

Consulta tota la informació sobre la convalidació de mòduls en aquest document

 

DESPLEGAMENT CURRICULAR DELS CICLES

DESPLEGAMENT CURRICULAR de tots els CFGS que es cursen a l’Escola

 

NORMATIVA ACADÈMICA

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

 

 

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimarts i Dijous de 16 h a 19 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

AGOST

TANCAT