Diputació de Tarragona

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L’oferta formativa de l’EADReus es centra, bàsicament, en els Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
De la família de disseny d’interiors el cicle de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i el cicle d’Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d’Infografia 3D i, el cicle d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.
Altrament, s’oferten cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d’un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l’art, software de disseny, gravat, etc.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS, PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL CENTRE

La inscripció a les proves d’accés als cicles de Grau Superior de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació es podrà realitzar del 13 al 21 de maig.

Com a mesura de prevenció per la pandèmia de coronavirus, enguany es promourà la realització de tots els tràmits per via telemàtica.

 

El termini d’inscripció a les proves d’accés a estudis de grau superior comença aquest dimecres 13 de maig i s’allargarà fins al dia 21. Les persones interessades en cursar algun dels cicles de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació el proper curs, i que no reuneixin els requisits obligatoris per accedir-hi directament, hauran de realitzar aquestes proves, que tindran lloc els 29  i 30 de juny, segons el calendari marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat.

 

Enguany, com a mesura preventiva per la situació de pandèmia per coronavirus, la inscripció a les proves d’accés serà preferentment per via telemàtica al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Tot i que també es podrà realitzar presencialment al centre de preferència els dies 19, 20 i 21 de maig, amb cita prèvia que caldrà demanar del 13 al 18 de maig, de 9 a 18 hores, trucant al centre on es vulgui cursar els estudis. En aquest cas, s’hauran de tenir en compte algunes mesures de seguretat com fer el tràmit de forma individual, dur la documentació impresa i emplenada des de casa preferentment i portar bolígraf propi. També es recomana l’ús de mascareta i guants i evitar fer la inscripció presencial si es tracta de persones vulnerables o amb símptomes.

 

Podran accedir directament als estudis de Grau Superior de les escoles d’art i disseny de la Diputació aquells alumnes que tinguin el Batxillerat Artístic, un títol en Grau Superior d’arts plàstiques, disseny, conservació i restauració de béns culturals o d’art dramàtic en especialitat d’escenografia, entre d’altres. També quedaran exempts de la prova els titulats en Enginyeria Tècnica Industrial, Arquitectura i Belles Arts o aquells que hagin superat les proves d’accés a aquests estudis universitaris. Podeu consultar totes les exempcions en detall, així com informar-vos sobre les proves a la web del departament d’Educació.

 

Preinscripció al centre

Els futurs alumnes també hauran de realitzar la preinscripció al centre on volen cursar els seus estudis del 10 al 17 de juny per via telemàtica al portal http://preinscripcio.gencat.cat . 

Tot i que també serà possible fer-ho presencialment del 15 al 17, amb cita prèvia i les pertinents mesures de seguretat. 

La matrícula definitiva es realitzarà de l’1 al 7 de setembre, un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

 

Cicles de grau superior a les Escoles d’Art i Disseny a la Diputació

A l’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus s'hi poden cursar els cicles de Gràfica Audiovisual, Infografia 3D, Arquitectura Efímera, Projectes i direcció d'obres de decoració i un cicle formatiu de grau superior en Videojocs i entorns virtuals. Trobareu més informació a www.dipta.cat/estudiarartidisseny .

L’oferta formativa de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa és de referència a la demarcació, perquè ofereixen una preparació i qualificació professional. Els dotze cicles formatius de grau superior en Arts Plàstiques i Disseny tenen una durada de dos cursos acadèmics, amb una clara vocació de preparar als estudiants pel món laboral.

+info

 

MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

 

ALUMNES DE NOU INGRÉS

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

- Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) de l'alumne/a (*)

- Original del llibre de família o document relatiu a la filiació, i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne no és major d'edat (*)

- Original de la targeta sanitària individual

- Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat, a la prova d'accés o als estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat, de la Diputació de Tarragona; qualificació de matrícula d’honor o superació d’un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima d’acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

 

 

ANTICS ALUMNES

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

- Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)

- Original de la targeta sanitària individual (*)

- Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)

- Original del document que acrediti tenir dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima (o cònjuge o fill/a) d’acte terrorista o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet (només si no l’heu presentat amb la matrícula del curs 2016-2017)

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si hi ha hagut canvis des de la darrera vegada que el vau presentar

 

 

MATRICULACIÓ EXTRAORDINÀRIA - CURS 2020-2021-  PER ALUMNES DE NOU INGRÉS

 

A partir del 8 DE JULIOL (llista d’espera i matrícula sense preinscripció)

Horari i lloc: De 9 a 14 hores h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 

- Sol·licitud degudament emplenada (L'imprès es proporciona a la secretaria del centre)

- Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)

- Original i de la targeta sanitària individual (*)

- Original i del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)

- Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o dels estudis que permeten l’accés al cicle (*)

- Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: carnet de família nombrosa o monoparental, qualificació de matrícula d'honor o superació d'un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació, discapacitat mínima del 33%, víctima d'acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere

- 1 fotografia mida carnet

- Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

 

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

Per a més informació:

977 318 750

sec.eadr@dipta.cat

 

REQUISITS D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-se als cicles han d'aportar el títol o acreditació).

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 • Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil  (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.
 • Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

1. Part comuna:

El seu objectiu és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat. 
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. La superació d'aquesta part de la prova també dóna accés als cicles de formació professional en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

2. Part específica:

• La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.

​• L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les seves habilitats i/o interessos:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

​• La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres opcions diferents.

​• El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

​• La durada total de la prova és de 3 hores i 30 minuts: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la realització pràctica.

3. Exempcions de la part específica de la prova:


La poden sol·licitar al Departament d'Ensenyament les persones que  es trobin en qualsevol de les situacions següents:

A) Tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda oficialment): d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

B) Disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir. 

Podeu accedir al temari i a exemples de les proves d'accés consultant els enllaços següents:

Mostres de proves d'accés (gencat.cat)

Temari de proves d'accés (gencat.cat)

+informació

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

 

DOCUMENTACIÓ PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

* Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l'aspirant s’ha inscrit.

* Si escau, certificat de superació del curs de preparació o la formació per a la prova d’accés.

* Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

* El material següent:

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR (PART ESPECÍFICA)

 

 Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.

 Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definiitva.

 Un full DIN A3 de cartolina.

 Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.

 Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acríclic o aquarel·la.

 Per tallar; estisores, bisturí o cúter.

 Per enganxar; cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

 Per collage; papers, cartolines… de colors.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)

Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)

Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)

Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)

Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)

Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Bases específiques per a la concessió de beques individuals a alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Convocatòria 2019-20

Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà del 1 al 4 de setembre de 2020

A continuació teniu un seguit d’enllaços amb l'acord i els annexos relatius a la documentació a presentar i una nota indicativa per la presentació de sol·licituds a la Diputació de Tarragona o a les oficines de correus de forma reglamentària, ja que l'escola estarà tancada tot el mes d'agost per vacances i només es podran presentar les sol·licituds presencialment del 1 al 4 de setembre amb cita prèvia.

Ja disposeu en l'administració del centre, les bases i documentació de la convocatòria de beques del curs 2019/2020. Podeu recollir-ho en horari de secretaria, de dillunsdivendres de 9 a 14 h.

Podeu trobar publicats a la Seu Electrònica els següents documents:

Documentació que cal presentar

 
 

 

CONVALIDACIONS

Consulta tota la informació sobre la convalidació de mòduls en aquest document

 

CALENDARI ESCOLAR I HORARIS

Calendari escolar curs 2020-2021

Horaris lectius de tots els cicles

 

 

DESPLEGAMENT CURRICULAR DELS CICLES

DESPLEGAMENT CURRICULAR de tots els CFGS que es cursen a l’Escola

 

NORMATIVA ACADÈMICA

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

 

TAXES

PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimarts i Dijous de 16 h a 19 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

AGOST

TANCAT