Vés al contingut
L'Escola d'Art i Disseny de Reus neix l'octubre de 1978 amb la voluntat de contribuir a l'enriquiment cultural del seu entorn immediat. La Diputació té per objectiu facilitar l'accés dels alumnes de les nostres comarques a una formació artística de qualitat i d'alt nivell.

 

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L'oferta formativa de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus es centra, en part, en els Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

De la família de disseny d'interiors el cicle de Projectes i Direcció d'Obres de Decoració i el cicle d'Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d'Infografia 3D i, el cicle d'Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.

Altrament, s'ofereixen cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d'un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l'art, programari de disseny, gravat, etc.

Les gestions acadèmiques de l'alumnat i del futur alumnat es duran a terme a través de Cita Prèvia, on es podran concretar: cites amb el cap d'estudis, preinscripcions, matrícules als Cicles i als cursos monogràfics, beques, entre d'altres.
 

CALENDARI ESCOLAR I HORARIS CURS 2023/24

Calendari escolar curs 2023-2024

Horaris lectius de tots els cicles

PROVES D’ACCÉS CURS 2023/2024

Aquelles persones que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat de Catalunya per accedir directament als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny han de superar unes proves d'accés que convoca l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus entre altres centres.

 

CONVOCATÒRIES

 • Ordinària (part comuna i/o específica).
 • Extraordinària (únicament part específica).
 • De setembre (únicament part específica): només centres que disposin de places vacants resultants del procés de matriculació.

CONVOCATÒRIA ORDINARIA

 • Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023 (fins a les 23:59 h).
 • Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h).
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir de l’11 d'abril de 2023.
 • Documentació complementària: durant els 10 dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses (en horari d'atenció al públic).
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023.
 •  Part comuna: 23 de maig de 2023 a les 16:00 h. (Cal que els aspirants es presentin 30 minuts abans).
 • Part específica: 24 de maig de 2023 a les 16:00 h.(Cal que els aspirants es presentin 30 minuts abans).
 • Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023.
 • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: a partir de 3 dies hàbils següents a comptar a partir de l’endemà de la publicació (en horari d'atenció al públic).
 • Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023.

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

 

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre on l'aspirant es troba inscrit).

 • Inscripció: no més tard de les 12:00 h del 25 de maig de 2023.
 • Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 8 de maig de 2023
 • Proves: 31 de maig de 2023, part comuna de la prova a les 9:30 h i part específica a les 16:00 h. (Els aspirants s’han de presentar al centre 30 minuts abans).

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (NOMÉS PART ESPECÍFICA)

 • Inscripció: del 25 (a partir de les 9:00 h) al 31 de maig de 2023.
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: el 6 de juny de 2023.
 • Presentació de la documentació al centre: del 7 al 20 de juny de 2023 (en horari d'atenció al públic).
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de juny de 2023. 
 • Proves: 27 de juny de 2023 a les 9.30 h.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2023.
 • Termini per presentar reclamacions al centre: de l'3 al 5 de juliol de 2023 (en horari d'atenció al públic).
 • Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2023

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE (NOMÉS PART ESPECÍFICA)

 • Inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023.
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023.
 • Presentació de la documentació al centre: del 13 al 26 de setembre de 2023 (en horari d'atenció al públic).
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023.
 • Proves: 29 de setembre de 2023 (a les 9.30 h).
 • Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2023.
 • Termini per presentar reclamacions al centre: 3 dies hàbils posteriors a la data de la publicació dels resultats provisionals (en horari d'atenció al públic).
 • Qualificacions definitives: 10 d'octubre de 2023.

DOCUMENTACIÓ

Durant els 10 dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, els aspirants poden presentar la documentació complementària necessària al centre on realitzaran les proves, dins el seu horari d’atenció al públic:

 • Aspirants exclosos a la llista provisional perquè no han acreditat els requisits de participació: 

- Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport

 • Aspirants exclosos a la llista provisional per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: 

- Una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Imprès amb la documentació presentada 

- Currículum formatiu, professional i d'experiència acompanyat de la documentació acreditativa

 • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:

- Documents justificatius corresponents

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

 

TAXES

 

 • Només han de pagar taxa d'inscripció (38,75 euros) les persones que s'inscriuen a la part comuna de la prova.
 • Termini per fer el pagament (convocatòria ordinària): fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)
 • El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l'aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).
 • En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50 % de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • Tenir una discapacitat igual o superior al 33 %,
 • Estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • Ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima),
 • Els membres d'unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania,
 • Els menors tutelats o les persones extutelades menors de 21 d'anys d'edat,
 • Els infants i els adolescents en acolliment familiar.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

 

ASPIRANTS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

 

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d’inscripció a les proves.

La documentació justificativa s’ha de presentar entre el 7 i el 24 de març de 2023.

EXEMPCIONS

 

Exempció de la competència en llengua catalana

Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Del 7 al 21 de març de 2023, aquestes persones han de presentar a la Direcció general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021 Barcelona) o a qualsevol registre del Departament, també per petició genèrica, el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

 • Certificat històric d'empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
 • Si escau, certificat d'escolaritat dels estudis cursats, indicant on s'han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

 

Exempció de la part comuna

Tenen dret a l’exempció de la part comuna:

 • Les persones que hagin superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d’exempció.
 • Queden exemptes de la part comuna les persones que han superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior i les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys (així com les persones que han accedit a la universitat per acreditació d'experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys).En aquests casos no cal presentar cap sol·licitud d'exempció, només cal acreditar-ho en el moment de la matriculació al centre.

 

Exempció de la part específica

Tenen dret a l'exempció de la part específica les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents:

 • Tenir experiència laboral a jornada completa relacionada amb les competències professionals del cicle, d'un any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon al cicle (o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment és inferior).
 • Tenir una titulació universitària (amb un mínim de 18 crèdits cursats relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle).

El formulari de sol·licitud d'exempció, acompanyat de la documentació justificativa, s'ha de presentar al Departament d'Educació, adreçat a la Direcció General de Formació Professional.

 

Informació adreçada a la ciutadania (persona física):

 • Telemàticament a través d'una Petició Genèrica
 • En paper a la Direcció General de Formació Professional, Via Augusta, 202-226, planta 1 D, 08021 Barcelona.

Termini de presentació:

 • Convocatòria ordinària: fins al 6 de març de 2023
 • Convocatòria extraordinària: fins al 3 de maig de 2023.
 • Convocatòria de setembre: fins al 28 de juny de 2023.

 

REQUISITS D’ACCÉS

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l'últim curs d'un d'aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any del curs).

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior o mitjà d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-se als cicles han d'aportar el títol o acreditació).

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 • Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova s'estructura en dues parts:

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. En el cas d'haver-se examinat de matemàtiques, la superació d'aquesta part de la prova també dona accés a cicles de formació professional.

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d'Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l'art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d'expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

TEMARIS

Consulteu els temaris de les proves.

MOSTRES

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
 • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
 • Un full DIN A3 de cartolina
 • Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
 • Per tallar, tisores, bisturí o cúter
 • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca

QUALIFICACIONS

Part comuna

Nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals. Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions anteriors sense tenir en compte les matèries exemptes.

Part específica

Nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals. Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts. 

Qualificació de la prova

És la mitjana aritmètica de les notes de les dues parts, de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Si l'aspirant s'ha inscrit només a la part específica, la qualificació d'aquesta part és la qualificació de la prova.

Qualificació total

Si la qualificació de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, com a puntuació complementària, un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

•La qualificació del curs sigui igual o superior a 5;

•Estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i

•Les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina, del grau corresponent.

Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

CERTIFICACIONS

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova o una de les seves parts amb una qualificació mínima de 5, on consti, la qualificació total o la de la part, amb 2 decimals.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir de l'1 de juny de 2022.

Les persones que superen la prova i es volen matricular a un cicle d’arts plàstiques i disseny, han de sol·licitar la preinscripció en el termini que s'estableixi, al centre on el volen cursar.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

 

EFECTES DE SUPERACIÓ DE LES PROVES

Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

La superació de la prova d'accés només faculta per matricular-se als ensenyaments per als quals hagi superat l'accés i no equival a l'obtenció de cap titulació acadèmica. Tot i això, superar la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.

Haver superat la prova d’accés a grau superior d’arts plàstiques i disseny permet l'accés als ensenyaments següents:

 • qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,
   
 • cicles formatius de grau superior de formació professional inicial (només si l’aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques i si supera la part específica de la prova corresponent),
   
 • qualsevol cicle de grau mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny;
   
 • qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius (sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés).

La superació d'una part de la prova d'accés permet substituir la qualificació d'aquesta part de la prova en convocatòries posteriors.

Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior, els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior, és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE

DEL 26 DE MAIG A L’1 DE JUNY DE 2023

MATRÍCULA AL CENTRE

DEL 19 AL 24 DE JULIOL

DESPLEGAMENT CURRICULAR DELS CICLES

DESPLEGAMENT CURRICULAR de tots els CFGS que es cursen a l’Escola

NORMATIVA

Resolució EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2022 (DOGC núm. 8599, de 4.2.2022).

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimecres de 15 h a 18 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

AGOST

TANCAT