Diputació de Tarragona

QUÈ ESTUDIAR A L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS?

L’oferta formativa de l’EADReus es centra, bàsicament, en els Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
De la família de disseny d’interiors el cicle de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i el cicle d’Arquitectura Efímera; i, de la família de comunicació gràfica i audiovisual, el cicle de Gràfica Audiovisual: Perfil Professional d’Infografia 3D i, el cicle d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals.
Altrament, s’oferten cursos de formació i monogràfics (en funció de la seva durada, no més extensa d’un any). Aquest tipus de formació no reglada es publicita al setembre de cada curs i engloba pintura, història de l’art, software de disseny, gravat, etc.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020.  DEL 29 DE MAIG AL 5 DE JUNY 
El calendari és el següent:
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29/05/2019 al 05/06/2019

 • Termini per presentar la documentació al centre: fins al 07/06/2019

 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 28/06/2019

 • Termini per presentar reclamacions: del 01/07/2019 al 04/07/19

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació revisada: 08/07/2019

 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 10/07/2019

 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17/07/2019

Podreu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció al web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/

 

MATRÍCULA

El període ordinari de matrícula és del 18 al 23 de juliol de 2018.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIES

 

HORARI I LLOC:  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Secretaria del centre
El calendari és el següent:
 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació al centre: 24 i 25/07/2019
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional (al tauler d'anuncis del centre): 25/07/2019
 • Termini per presentar reclamacions i publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds (al tauler d'anuncis del centre): 26/07/2019
 • Termini de MATRÍCULA per als alumnes admesos: del 29 al 31/07/2019

 

REQUISITS D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

Tenen accés directe a aquests estudis els aspirants que estiguin en possessió dels títols següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments (*):

 1. Certificat de superació de la prova d’accés a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 2. Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental.
 3. Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de la modalitat d'arts.
 4. Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 5. Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés als cicles de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D, i d'animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals).
 6. Títol superior d'arts plàstiques o títol superior de disseny, en les seves diferents especialitats.
 7. Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 8. Títol superior de conservació i restauració de bens culturals, en les seves diferents especialitats.
 9. Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 10. Arquitectura.
 11. Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 12. Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 
 
(*) o es troben al darrer curs d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'aquests títols o certificacions (en el moment de matricular-seals cicles han d'aportar el títol o acreditació).
 
 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS

PROVA D’ACCÉS (part específica)
Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió del títol de batxillerat (no artístic) o algún dels títols o acreditacions declarats legalment equivalents a efectes
d'accés a aquests ensenyaments. Títols equivalents serien, per exemple, els següents:
 1. Títol universitari.
 2. Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 3. Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d'ensenyaments esportius.
 4. Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a grau superior d’ensenyaments esportius.
 5. Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 6. Acreditació de la superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 7. Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.
PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)
Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents:
 1. 1. Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés als cicles de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D, i d'animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.
 2. 2. Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.
 

Per a consultar exemples de proves d’accés, CALENDARI i conèixer més informació relacionada amb les proves fes click aquí.

 

INFORMACIÓ PER ALS ASPIRANTS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

PROVA D’ACCÉS CURS 2019/2020
Les i els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de corresponent SEGUEIX EL LINK , i en els mateixos terminis de la sol·licitud. 

Aquestes persones han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers
 • Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat mèdic oficial.
 • Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.
 • Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars autoritzades pel Departament d'Educació durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

La documentació s'ha de presentar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en les períodes següents:

 • Convocatòria ordinària: fins al 26 de març de 2019
 • Convocatòria extraordinària: fins al 7 de juny de 2019
 • Convocatòria de setembre: fins al 6 de setembre de 2019

La Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o els recursos addicionals, els notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent.

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Convocatòria 2017-2018

Termini de sol·licitud: Convocatòria finalitzada

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Bases específiques per a la concessió de beques individuals a alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Convocatòria 2018-19

Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 24 de setembre de 2019

Ja disposeu en l'administració del centre, les bases i documentació de la convocatòria de beques del curs 2018/2019. Podeu recollir-ho en horari de secretaria, de dillunsa divendres de 9 a 14 h i també els dimarts i dijous de 16 a 19 h. Us recordem que en el mes dejuliol el nostre horari és de 9 a 14 h

Podeu trobar publicats a la Seu Electrònica els següents documents:

Documentació que cal presentar

 
 
L'enllaç de la Seu on trobareu els citats documents és: https://seuelectronica.dipta.cat/cartera-de-serveis?indexTramits=1

 

CONVALIDACIONS

Consulta tota la informació sobre la convalidació de mòduls en aquest document

 

CALENDARI ESCOLAR I HORARIS

Calendari escolar curs 2019-2020

Horaris lectius de tots els cicles

 

DESPLEGAMENT CURRICULAR DELS CICLES

DESPLEGAMENT CURRICULAR de tots els CFGS que es cursen a l’Escola

 

NORMATIVA ACADÈMICA

Consulta les diferents normatives del centre, de PFC i de FCT.

 

TAXES

PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

HORARI DE SECRETARIA

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Dimarts i Dijous de 16 h a 19 h

JULIOL

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

 

AGOST

TANCAT