Vés al contingut
Cicle Formatiu de Grau Superior

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar els processos de projecció de l’arquitectura efímera, dirigir i coordinar el projecte i portar-ne a terme els treballs.

Titulació

 • Tècnic/a superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’obres de decoració.

Descripció del contingut curricular

Matèries - Durada 

 • Història de l'Arquitectura i del seu Entorn Ambiental (60 hores)
 • Història de l'Arquitectura Efímera (60 hores)
 • Dibuix Artístic (90 hores)
 • Dibuix Tècnic (150 hores)
 • Expressió Volumètrica (120 hores)
 • Mitjans Informàtics i Audiovisuals (120 hores)
 • Projectes (270 hores)
 • Projectes: Arquitectura Efímera (390 hores)
 • Teoria de la Imatge Publicitària (90 hores)
 • Tecnologia i Sistemes Constructius: Arquitectura Efímera (270 hores)
 • Tecnologia i Sistemes Constructius (120 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (60 hores)
 • Projecte Final (90 hores)

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Projectes d'arquitectura efímera; projectes d'espais efímers, comerços i empreses de >serveis, i anàlisi de la documentació del camp professional.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny, als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals, i al món laboral.

Durada dels estudis

 • 1.950 hores. Distribuïdes en dos cursos acadèmics
 • 1.890 hores en el centre docent
 • 60 hores en el centre de treball (pràctiques)
 • Aquest cicle s'imparteix en sessions de tarda de 15,30 h. a 21,00 h.

Relació numèrica professor/alumnes

 • 1/15 en els tallers i 1/30 a la resta de mòduls

Accés

Accés directe

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny.
 •  Títol de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria
 • Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.

Accés amb prova específica d'accés

Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova d'accés les persones que:

 • Tenen el títol de batxiller o batxillera.
 • Tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 •  Han superat la prova d'accés al grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Informació important de les proves d'accés

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre, l'alumnat que no té accés directe ha de fer la inscripció a la prova d'accés (comuna i/o específica). Aquestes proves d'accés tenen un calendari independent del calendari de preinscripció i matrícula al centre.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dona dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

La inscripció i la superació d'aquesta prova no implica la preinscripció i la matrícula al centre.

Projects d'Arquitectura Efímera