Vés al contingut

BEQUES PER ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS CURS 2023/24

El termini per sol·licitar les beques és del 27 de març al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Has de sol·licitar la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal. https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris/

Beques per ensenyaments EADR

 

 

BEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona posa a l'abast de l'alumnat de l'Escola beques individuals que tenen per objectiu facilitar la realització dels estudis artístics. Les actuacions becades són l'import abonat per les taxes de matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats que s'hi imparteixen i queden exclosos els proejctes finals dels cicles formatius. L'import de la beca és equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul/assignatura/unitat formativa que estableix l'ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona - Taxes per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’imparteixen en les Escoles d’Art i Disseny que són d’aplicació per cada curs. 

 

Qui en pot ser beneficiari/ària?

A la concessió d'aquests ajuts hi pot optar l'alumnat matriculat en les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (exclosos els projectes finals) que sigui veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l'Ebre. Els sol·licitants no podran tenir deutes amb la Diputació. La corresponent convocatòria anual especifica els requisits econòmics i acadèmics exigits per a fer la sol·licitud. 

 

Com se sol·licita 

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l'alumnat dels centres educatius d’Art i de Música de la Diputació de Tarragona en el marc de les convocatòries del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de beques individuals a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny i de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els i les alumnes matriculats el curs 2022/2023 als Cicles Formatius de Grau Superior (exclosos els projectes finals dels cicles formatius del Pla LOGSE i altres programes d'estudis no reglats) de les Escoles d’Art i Disseny ) de la Diputació a Tarragona i Reus.

En cas que l'alumne/a sigui menor d'edat, la sol·licitud de beca s'ha de presentar per la persona que en tingui la capacitat de representació (progenitor/a o tutor/a). Cal, doncs, indicar en el formulari les dades de la persona representant així com la causa de la representació legal.

 

Quin cost té

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” és gratuït.

 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat  de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” es pot realitzar:

 

També et pots descarregar el següent pdf (BOPT de data 8 de juny de 2023 (CVE 2023-04904))

 

Termini per presentar la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds de beca per al curs 2022-2023 és: des del 9 de juny de 2023 i fins al 14 de juliol de 2023.