Vés al contingut
Cicle Formatiu de Grau Superior

Aquests estudis capaciten per establir els mecanismes del joc interactiu en aplicacions d'àmbit molt divers. Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Durada dels estudis

 • La durada és de 2.000 hores (1.720h en un centre educatiu i 280h en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Descripció del contingut curricular

 • Fonaments de la Representació i Expressió Visual (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de l'Animació (99 hores) • Projectes d'Animació (200 hores) • Projecte Integrat (99 hores)
 • Tècniques d'Animació (135 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (102 hores)
 • Dibuix Aplicat a l'Animació (130 hores)
 • Guió i Estructura Narrativa (60 hores)
 • Llenguatge de Programació (165 hores)
 • Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals (165 hores)
 • Tècniques en 3D (136 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (280 hores)

Continuïtat / sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia;
 • creació d'escenaris, fons, objectes i personatges;
 • creació de fotogrames clau per definir la representació;
 • realització de dibuixos d'intercalat;
 • modelatge i representació dels elements que conformen
 • l'animació en 2D o 3D.

Continuïtat / sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny,
 • als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals, i
 • al món laboral.

Accés

Accés directe

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria
 • Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.
 • Accés amb prova específica d'accés 

Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova d'accés les persones que:

 •  tenen el títol de batxiller o batxillera;
 •  tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional;
 • han superat la prova d'accés al grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Informació important de les proves d'accés

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre, l'alumnat que no té accés directe ha de fer la inscripció a la prova d'accés (comuna i/o específica). Aquestes proves d'accés tenen un calendari independent del calendari de preinscripció i matrícula al centre.

La inscripció i la superació d'aquesta prova no implica la preinscripció i la matrícula al centre.

 

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,

 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dona dret a l'exempció de la prova d'accés) i

 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

 

 

Projects de Videojocs i entorns digitals