Vés al contingut

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Quina oferta formativa ofereix l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus (EADR)?

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus compta en l'actualitat de dues línies d'estudis relacionades en el mÓn de l'Art i el Disseny:

- Estudis Reglats (Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny APD), on es poden cursar els següents CFGS: Família Professional del Disseny d'interiors:

 • Arquitectura Efímera.
 • Projectes i direcció d’obres de Decoració.

Família Professional de la Comunicació Gràfica i Audiovisual:

 • Gràfica Audiovisual: Infografia 3D
 • Animació: Videojocs i entorns virtuals

 

- Estudis no Reglats (Cursos Monogràfics i cursos de Formació). L’oferta d'aquests cursos varia cada curs, en el present curs l'escola ofereix els següents: 

- Cursos de Formació són cursos extensius de matèries concretes amb l'objectiu d'aprofundir en les diferents disciplines artístiques. Entre 45 h. i 180 h. en una o dues sessions setmanals aproximadament durant 7 mesos.

 • Projecte DE CREACIÓ PICTÒRICA  
 • NARRATIVA I TECNOLOGIA AUDIOVISUALS 
 • INICIACIÓ A LA PINTURA
 • HISTÒRIA DE L’ART
 • INICIACIÓ AL GRAVAT. SISTEMES D’ESTAMPACIÓ I REPRODUCCIÓ
 • DIBUIX DE MODEL DEL NATURAL

- Cursos Monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l'objectiu d'iniciar-se en disciplines especialitzades. Entre 45 h i 60 h en una o dues sessions setmanals en aproximadament 2 mesos.

 • FOTOGRAFIA DIGITAL
 • CURS PACK ADOBE
 • CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS

 

2. Quines sortides professionals tindré estudiant.... PIDOD, AE, INFOGRAFIA 3D o Videojocs?

Qui faci PIDOD (Projectes i Direcció d'Obres de Decoració) s’encarregarà, entre d’altres, de les tasques de desenvolupament i direcció d’obres de decoració dissenyades per l’alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació de formes, materials i processos creatius del disseny d’interiors.

A diferència dels qui cursin AE (Arquitectura Efímera) que s’encarregaran, entre d’altres, del desenvolupament i direcció de projectes d’arquitectura efímera, la investigació de formes, materials i processos, i l’anàlisi de la documentació pròpia d’aquest camp professional. Comprèn l’activitat de tècnic en arquitectura efímera, realitzada com a professional autònom o associat a una empresa, un equip vinculats a espais efímers, de decoració, disseny, jardineria, arquitectura, enginyeria o construcció.

Cursant GRÀFICA AUDIOVISUAL; INFOGRAFIA 3D podreu accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral en l'àmbit de: Disseny aplicat a la televisió (anuncis d'espais, cairons, caretes, reportatges, documentals, retolació audiovisual, videoclips) Recreacions d'espais i escenaris virtuals aplicats a la TV (platós virtuals), a l'arqueologia (reconstruccions arqueològiques virtuals), museística, web i creació d'apps per telefonia mòbil i altres suports utilitzant el programari estàndard de la indústria. Infoarquitectura: creació i recreació 3D d'espais i entorns arquitectònics. Disseny de mobiliari, urbanisme i paisatgisme en 3D. Dissenyador gràfic amb imatges en moviment. El disseny de la representació gràfica de la informació per mitjans audiovisuals. Retolació audiovisual i postproducció digital. Dissenyador de premsa i comunicació per internet i editorial. Creacions i recreacions de prototips per a presentacions comercials de nous productes, fins i tot, aplicables en el disseny de moda. Creador d'efectes visuals i especials per a la publicitat, espots publicitaris i vídeos corporatius.

Videojocs i Entorns virtuals capacita per a la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia; la creació d'escenaris, fons, objectes i personatges; la creació de fotogrames clau per definir la representació; la realització de dibuixos d'intercalat; el modelatge i representació dels elements que conformen l'animació en 2D o 3D.

 

3. Com s'organitza el funcionament del Cicles?

Són grups petits de 15 a 17 alumnes per classe, per tenir una atenció més personalitzada i propera. Això facilita un feedback professor/alumne molt fluid. Cada professor imparteix els coneixements del mòdul d’una manera pràctica i dinàmica. En tots els Cicles hi ha part teòrica i pràctica i s’avalua quadrimestralment. A més a més, a partir de segon, es recomana realitzar les pràctiques a empreses que fluctuen entre les 80 h i les 280 h i es conclou el cicle presentant el Projecte final de Cicle, i en el cas d’Infografia 3D i Videojocs l’equivalent al projecte final de cicle, s’anomena Projecte Integrat i es cursa durant el segon curs del Cicle.

 

4. Quina durada tenen els Cicles de Grau Superior?

Els cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau superior, agrupats en diferents famílies professionals, inclouen els mòduls que s’imparteixen en el centre educatiu, una fase de formació pràctica efectuada en empreses, estudis o tallers i un projecte final.

El currículum, la durada i l’estructura de cada cicle de formació específica s’estableixen en els respectius decrets publicats en el DOGC.

Els cicles d’una durada compresa entre 1.600 i 2.000 hores requereixen, com a mínim, que els mòduls i la fase de pràctiques s’hagin de completar en dos cursos acadèmics.

Consulta el desplegament curricular dels Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudis d'Arts Plàstiques i Disseny (APD), estan sota l'empara de 2 lleis d'ensenyament diferents:

Els cicles formatius de grau superior LOE  que ofereix l'escola (Infografia 3D i Videojocs i Entorns virtuals), tenen una durada de dos cursos lectius, amb un total de 2.000 hores i 120 crèdits, que inclouen un projecte integrat durant el segon curs i la realització de 240 hores de pràctiques en centres de treball externs.

Els cicles formatius de grau superior LOGSE que ofereix l'escola (Projectes i Direcció d'Obres de Decoració -PIDOD- i Arquitectura Efímera) tenen una durada de dos cursos lectius i un projecte final un cop completat aquests dos cursos. Aquest projecte final es lliure durant el segon quadrimestre del curs següent. També es realitzen pràctiques en centres de treball externs. La durada d'aquestes pràctiques depèn de cada cicle. La durada del cicle és de 1.950 hores.

 

5. En què consisteix la fórmula 3×2

L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus (EADR) ofereix la possibilitat de cursar en 3 anys el  Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (PIDOD) i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arquitectura Efímera, ambdós de la Família Professional del Disseny d'Interiors.  

D’aquesta manera en 3 anys s’aconsegueixen 2 titulacions del mateix sector que per separat es farien en 4 anys, i amb un únic Projecte Final de Cicle (PFC). Totes les assignatures comunes es cursen a primer curs i a partir d'aquí hi ha 2 itineraris possibles, cursant en primera instància el CFGS que l'alumne prefereixi.

 

6. Quins requisits es necessiten per accedir als Cicles?

Bàsicament, gaudeixes d’accés directe si es posseeix el títol de Batxillerat artístic. També tens accés amb qualsevol títol de batxillerat, o equivalent, i realitzar una prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny. 

Si no disposes del títol de batxillerat artístic o un títol equivalent, has de realitzar una prova d'accés específica on s'avaluen coneixements de dibuix tècnic, dibuix artístic, cultura audiovisual i volum. D’aquests quatre blocs només haureu de triar-ne dos a l’hora de fer la prova.

Per persones majors de 19 anys que no disposin del títol de batxillerat o equivalent, es realitza una prova comuna i una específica d’arts plàstiques  i disseny. Si vols veure models de prova i saber quins materials necessites per a la seva realització consulta aquest enllaç +info 

 

7. Podré fer pràctiques a empreses?

Per poder obtenir el títol del cicle formatiu cal completar la FCT (Formació en centres de treball). Cada cicle té un/a docent encarregat/da de tutoritzar les pràctiques en centres de treball externs a l'escola, on l'alumnat realitza la fase de pràctiques sense solapar-se amb l'horari lectiu dels seus estudis. Les pràctiques dels cicles formatius corresponents a la LOE tenen una durada de 280 hores, mentre que al cicle de Joieria artística la càrrega horària de les pràctiques és de 25 hores i al cicle d'Arts aplicades al mur és de 45 hores.

 

8. He de fer una prova d’accés per obtenir plaça?

Sí, en cas que no tinguis els requisits necessaris per accedir als estudis.

La prova d'accés s'organitza en dues parts, la part comuna, només per aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics, i la part específica, per a totes les persones que volen accedir a un cicle.

Els continguts de la part comuna fan referència als coneixements i les capacitats adquirits al batxillerat. Consta de quatre exercicis que es corresponen a les matèries de:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (alemanya, anglesa o francesa)
 • Història o matemàtiques.

Pel que fa a la part específica la prova consta d'un exercici en què l'alumne/a elaborarà una proposta de projecte a partir d'uns condicionants preestablerts, a escollir entre tres projectes relacionats amb:

 • L'àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
 • L'àmbit de l'expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic.
 • L'àmbit de l'art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.

 

9. Quins estudis puc convalidar? Com ho puc fer?

Existeixen una sèrie de convalidacions que es poden tramitar en el moment de fer la matrícula del centre. La majoria de convalidacions corresponen a convalidacions directes establertes normativament entre cicles formatius del mateix nivell i família. A la secretaria del centre us informaran del tràmit a realitzar i de les taules de convalidacions.

Existeix també l'opció de demanar convalidacions singulars en funció dels certificats d'estudis reglats que pugui aportar l'alumne. En aquest cas és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d'Educació qui resolen aquest tipus de convalidacions, que obeeixen a equivalències entre estudis de nivells diferents, sempre que els estudis realitzats siguin iguals o superiors als estudis que es volen cursar al centre i prèvia matrícula als continguts que es volen convalidar. També es tramiten des de la mateixa secretaria del centre.

 

10. A quines beques puc optar?

Existeixen beques específiques de la Diputació de Tarragona per als alumnes de les escoles d'art i disseny de la seva titularitat.

També hi ha una convocatòria de beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports d'ajuda als alumnes d'ensenyaments artístics post-obligatoris.

 

11. Quines opcions tinc si després del CFGS vull continuar estudiant?

Si has finalitzat qualsevol de cicle formatiu de grau superior d'APD pots continuar estudiant qualsevol altre cicle Formatiu, tant d'APD, amb l'accés directe i amb les convalidacions escaients, com de Formació Professional.

També si has finalitzat qualsevol de cicle formatiu de grau superior d'APD pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l' obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Accediu a tota la informació per a calcular la nota d’admissió, les ponderacions, com pujar nota, per tal de sol·licitar l’admissió, realitzar la Prova d’aptitud personal (PAP), conèixer l’assignació de places, la convalidació de crèdits i el calendari PAU al següent enllaç: Accés a la Universitat

 

12. Vull especialitzar-me però no vull estudiar dos anys i fer un projecte... quina oferta formativa ofereix l'Escola?

L’Escola imparteix el que s’anomena cursos de formació, que són cursos extensius de matèries concretes amb l'objectiu d'aprofundir en les diferents disciplines artístiques. Tenen una durada d’entre 180 h i 220h en una o dues sessions semanals (aprox. 7 mesos)

D’altra banda, també oferim cursos monogràfics, uns cursos intensius de matèries concretes amb l'objectiu d'iniciar-se en disciplines especialitzades. Aquests, a diferència dels cursos formatius, tene una durada més curta d'entre 45 h i 60 h en una o dues sessions setmanals (aprox. 2 mesos).

Consulta el desplegament de l’oferta formativa de cursos de formació i els monogràfics.