Vés al contingut

Convalidacions

L'Escola compta amb un protocol de convalidació d’unitats formatives i mòduls. L'alumnat pot obtenir convalidacions directes, o bé singulars, seguint una tramitació específica.

Les convalidacions directes corresponen a mòduls (assignatures) o unitats formatives comuns o transversals, idèntics cursats en cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, normalment de la mateixa família professional. i que resol el propi centre seguint la normativa pertinent.  

Les convalidacions singulars són les que s’estableixen entre estudis de diferents nivells o que necessiten d’un procés d’anàlisi i reconeixement, i que resol unilateralment el Departament d’Ensenyament o el Ministeri d’Educació.

 

Convalidacions de crèdits, mòtuls o unitats formatives

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
 • Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
 • Tenir unitats de competència acreditades.
 • Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.
 • La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Entre el 7 i el 22 d'octubre de 2022 (aproximadament, pendents d’actualització de dates) cal fer arribar al centre on es fan les proves (en horari de registre) la documentació justificativa acompanyada del formulari següent:

 

Convalidacions directes (procés)

 • L’alumne/a inicia el procés de matrícula.
 •  S’informa a l’alumne/a de les possibilitats de convalidació i si té altres cicles formatius realitzats o estudis amb possibilitats de convalidació directa, ho ha de fer en les dates del procés de matrícula.
 • La matrícula queda en situació de pendent de confirmar i tancar en el cas de les convalidacions directes.
 • Si es tracta de convalidacions directes el director o la directora del centre resol les peticions i informa a l’alumne/a i a secretaria abans del tancament del període de matrícula.
 • L’alumne/a s’ha de matricular d’aquelles unitats formatives o mòduls establerts com a convalidacions directes que se li han reconegut però té una bonifiació del 100%. Es tracta de mòduls comuns o transversals, idèntics cursats en cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, normalment de la mateixa família professional.
 • A l’expedient s’ha d’incorporar la nota corresponent (Convalidat, en el cas de LOGSE; les notes de les unitats formatives o mòduls del cicle cursat, en LOE).

 

Convalidacions singulars

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir un títol de formació professional de segon grau.
 • Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
 • Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
 • Haver cursat mòduls professionals.
 • Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Fins al 20 d'octubre de 2022 (data aproximada pendent de publicar la definitiva) cal fer arribar (personalment o per correu certificat) al registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) la documentació justificativa juntament amb el formulari següent:

 

Convalidacions singulars (procés)

 • L’alumne/a inicia el procés de matrícula

 • Convalidació singular: l’alumne/a sol·licita la convalidació mitjançant escrit dirigit al director del centre, té com a data màxima el 20 d’octubre (data aproximada ja que la data definitiva no està publicada).

 • En el cas de convalidacions singulars es completa el procés de matrícula.
 • Les sol·licituds de convalidacions singulars són tramitades pel director/a del centre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que les resoldrà.
 • L’alumne/a ha d’estar matriculat a la unitat formativa o mòduls pel qual demana la convalidació i, per tant, en aquest cas, a diferència de les convalidacions directes sí que ha de pagar-ne la taxa corresponent i ha de començar a cursar la matèria fins a saber-ne la resolució sobre la sol·licitud de convalidació.
 • A l’expedient s’ha d’incorporar l’anotació Convalidat.

 

Normativa convalidacions LOGSE

(Informació extreta dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament)
 

Convalidacions LOGSE en accedir a un cicle

El currículum dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny és format per mòduls ordenats des del Departament d'Ensenyament i d'altres per normativa bàsica de l'Estat. Es pot consultar la referència de l'Administració educativa competent a l'ordenació currícular dels mòduls dels cicles (LOGSE) a l'XTEC.
 

Mòduls comuns a diversos cicles / Convalidacions directes

El director/a del centre pot convalidar alguns mòduls de diferents cicles formatius segons els criteris i la relació continguda en l'Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre.
Per a la concessió d'aquestes convalidacions és requisit indispensable que la persona interessada estigui matriculada en els ensenyaments oficials per als quals sol·licita la convalidació (puntualització: parla dels estudis, és a dir del cicle, no del mòdul pel qual demana la convalidació). Les esmentades convalidacions han de ser reconegudes, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, pel director del centre en el qual estigui matriculat l'alumne, mitjançant un escrit que s'ha de guardar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a juntament amb la documentació acreditativa original o compulsada que acrediti la superació del mòdul que es convalida i que sigui necessària per al seu reconeixement.
 

Altres convalidacions / Convalidacions singulars

Per a altres convalidacions no previstes en l'apartat Mòduls comuns a diversos cicles, l'alumne/a pot presentar la sol·licitud de convalidació des del mateix moment de la matrícula. És recomanable demanar-la a primer curs i fer-ho al més aviat possible, ja que l'alumne/a ha d'assistir a classe mentre no hi ha una resolució positiva. El director del centre trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial les sol·licituds de convalidació dels alumnes matriculats al seu centre, juntament amb la documentació necessària.
A la secretaria del centre es disposa de dos tipus de sol·licituds de convalidació, que caldrà emplenar per separat, en funció que la competència per resoldre sigui del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament.
Cal tenir en compte que les sol·licituds de convalidacions que ha de resoldre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, quan es tramiten mitjançant l'Escola d'Art i el Departament d'Ensenyament, s'han de trametre al Departament d'Ensenyament abans del 15 de novembre.
Documentació que caldrà adjuntar a cada sol·licitud:
 • Resguard de la matrícula.
 • Còpia del DNI, passaport o NIE.
 • Titulació o certificació acadèmica dels ensenyaments cursats.
 • Documentació justificativa de la formació cursada. Hi ha de figurar la informació de la càrrega lectiva, curricular i una descripció breu de continguts. En el cas que els ensenyaments superats siguin cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, cicles de formació professional, ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals ordenats per la LOGSE o per la LOE no caldrà adjuntar aquesta informació.

 

Registre i efectes de les convalidacions

En l'expedient acadèmic de l'alumne, en els mòduls convalidats s'ha de fer constar l'expressió "Convalidat". Per al càlcul de la qualificació final del cicle de formació específica els mòduls convalidats no es tenen en compte.
 
 

Excempció del crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball

Per poder-ho sol·licitar cal tenir experiència laboral.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Entre el 7 i el 22 d'octubre de 2022 (dates no definitives) cal fer arribar al centre on es fan les proves (en horari de registre) la documentació justificativa juntament amb el formulari següent: