Formació

Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Control intern

  • Modalitat Autoformatiu
  • Acreditació Assistència
  • Tipus de formació Comunitat d'aprenentatge
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-001
  • Dies: Del 3 de març al 31 de desembre de 2022
  • Lloc: Aula virtual
Data límit d'inscripcions

Objectius

La comunitat d’aprenentatge té dos objectius principals:
· Ser un espai de generació de coneixement per part de la Unitat de Suport Econòmic del SAM, però també un espai de col·laboració amb la resta d’ens locals perquè tothom pugui compartir el seu coneixement.
· Ser un recurs autoformatiu de control intern, gestionat per la Unitat de Formació del SAM, per tal d'adquirir uns
coneixements al ritme de cada persona, realitzar un itinerari formatiu i acreditar-ne els coneixements.

Programa

- Les actuacions econòmiques a trametre a altres administracions públiques i publicacions obligatòries de l’entitat local d’acord a la normativa de control intern.
- Informació de control intern i de modelatges que permeten la tramitació d’expedients per complir amb el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local:
· La planificació del control intern de l’exercici mitjançant el pla anual de control financer.
· La realització de la funció interventora durant la tramitació de les despeses i els ingressos, incloent els expedients d’omissió de la funció interventora i del procediment de discrepàncies.
· Les actuacions de control financer permanent com l’auditoria del registre comptable de factures, l’informe de morositat anual, l’informe de les despeses pendents d’aplicar a pressupost, el control financer de beneficiaris de subvencions i aquelles altres actuacions de control permanent no obligatòries.
· L’elaboració de les auditories de comptes, de compliment i operatives.
· Els resultats del control intern mitjançant l’informe resum de control intern, el pla d’acció i el seguiment del pla d’acció.

Destinataris

Personal de l'Administració local.

Metodologia

La comunitat compta amb els següents recursos metodològics:
· Infografies explicatives de cada matèria.
· Vídeos explicatius interactius.
· Tests i activitats autoavaluatives.
. Sessions en directe.
. Modelatges de cadascun dels expedients a tramitar per complir amb la normativa vigent.
· Normativa reguladora.
· Calendari d’actuacions.
· Planificació de les tasques per complir terminis legals.
· FAQ’s.
· Espais de comunicació amb la Diputació i amb la resta d’entitats locals.

Requisits