Sostenibilitat

Plagues amb afectació a la Salut Pública

Espècies invasores que alteren l'ordre natural de l'entorn quotidià

Plagues amb afectació a la Salut Pública

Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància o per les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a les persones (exemple: el mosquit tigre, coloms, etc).

Control de plagues

És important controlar les plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per mantenir la via pública i els edificis municipals d’ús públic sanejats i poder garantir-ne la salubritat.

Prevenir una plaga és millor que combatre-la.

Per aquest motiu cada Ajuntament com a gestor del risc per a la salut ha de mantenir la salubritat dels espais públics i en els edificis de titularitat municipal i vetllar perquè en els espais de titularitat privada no es desenvolupin cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear molèsties entre la ciutadania.

Cal implementar un control integrat de plagues que significa controlar les plagues utilitzant els mètodes que satisfacin millor les exigències toxicològiques, econòmiques i ecològiques, prioritzant l’ús dels elements naturals de control i tenint en compte els límits de tolerància.