La Diputació

Pla de Mandat 2023-2027

El Pla de Mandat ha de guiar els passos a seguir durant els pròxims anys a la Diputació de Tarragona. Es fonamenta en quatre grans eixos amb múltiples accions que refermen l'aposta i compromís de la corporació amb els municipis i les persones del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

Context i camí realitzat

Com a resultat dels comicis electorals municipals del maig del 2023, es dibuixa un nou mapa polític que comporta un canvi en l’escenari supramunicipal i, en concret, a la Diputació de Tarragona. El Pla de Mandat que teniu a les mans s’elabora a petició d’aquesta nova corporació, com a continuació de l’anterior. Un pla de mandat ambiciós i transformador, que representarà una evolució profunda en la institució. 

Aquest punt esdevé un aspecte fonamental donat que l’àmbit competencial propi de les diputacions són les tasques de coordinació de serveis, l’assistència econòmica, jurídica i tècnica, les tasques de foment i suport i la prestació directa d’alguns serveis en determinats supòsits, en el marc territorial de la demarcació, tal com indica l’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i en termes similars l’art. 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeixen a les administracions locals la potestat d’autoorganització, així com l’art. 33.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local que atribueix al Ple la competència per aprovar l’organització de la Diputació. El Pla de Mandat és un reflex d’aquesta competència.

El Pla de Mandat

Propòsit, visió i valors

Propòsit >>>

Millorem la vida i les oportunitats de la Catalunya Sud

La Diputació de Tarragona actua com a motor de canvi en el desenvolupament econòmic i social, en la recerca del bé comú de les persones de la demarcació, facilitant la gestió eficient dels nostres municipis i contribuint al creixement sostenible del territori.

Visió >>>

La Diputació de Tarragona vol ser protagonista activa de l’evolució innovadora i basada en el coneixement de la Catalunya Sud, una regió diversa en què han de conviure diferents sectors econòmics, el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida de les persones que hi vivim.

Valors >>>

- Innovació: Crear valor públic fent coses significativament diferents o noves, millorar i gestionar el canvi, valorant la diversitat. 

- Cooperació, participació i facilitació: Treballar en equip col·laborant activament amb altres persones i grups tant interns com externs, fomentant la proximitat. 

- Sostenibilitat i bé comú: Pensar en el desenvolupament equilibrat i col·lectiu de la societat per satisfer les necessitats de la població sense comprometre les capacitats futures. 

- Integritat, transparència i coresponsabilitat: mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable i responsabilitzar-se de les accions de forma transparent i participativa

- Resultats i eficiència: promoure l'obtenció del màxim nivell de resultats i benestar factibles a partir dels recursos disponibles. 

EIX 1: Lideratge i motor del territori

La Diputació de Tarragona vol prendre un paper rellevant com a ens supramunicipal per cooperar en el foment del desenvolupament econòmic, social i en la planificació del nostre territori, exercint un rol de lideratge i influència en la regió per generar valor social compartit, establint aliances amb tots els agents socioeconòmics de la demarcació, del país i d’Europa.

LE 1: Desenvolupar l'Àrea Metropòlitana i les ciutats i pobles intel·ligents

Impulsar la gestió compartida i mancomunada dels serveis des de la realitat de l'àrea metropolitana i la sinergia de les agendes rural i urbana, participant en instruments de governança territorial més eficients que milloraran substancialment la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.

Les ciutats i pobles intel·ligents esdevindran un dels reptes prioritaris de la Diputació per a donar una resposta eficient que cerqui l'equilibri entre persones, institucions, tecnologia i sostenibilitat en tot el territori de la Catalunya Sud, mitjançant una visió integrada que pretén reduir l'impacte mediambiental, augmentar la competitivitat econòmica, garantir la seguretat per a tots els ciutadans i les ciutadanes i promoure la transparència des de la governança.

ods8  9  10  11   16  17

LE 2: Infraestructures i Accions pel repoblament rural

Desenvolupar polítiques de creació d’infraestructures sostenibles, socialment, mediambientalment i econòmicament. Ser un actor rellevant en la gestió de les infraestructures viàries com a xarxes de mobilitat sostenible i de comunicacions a la demarcació, amb l’objectiu principal d’evitar el despoblament del territori i garantir la qualitat de vida i d'oportunitats en els municipis més petits.

Reforçar les aliances estratègiques amb les administracions públiques i els agents socioeconòmics del territori per impulsar accions orientades al desenvolupament econòmic i social equilibrat del territori.

1  3  8  11  16  17

 

 

EIX 2: Model Socioeconòmic

La Diputació de Tarragona persegueix el desenvolupament d’una societat igualitària i inclusiva, que empoderi les dones i que sigui diversa en la seva distribució territorial, tant rural com urbana, agrícola, industrial, turística i cultural.

LE 3: Innovació,  transferència del coneixement, reindustrialització i desenvolupament econòmic

Donar suport als diferents clústers d’innovació i especialització que puguin desenvolupar-se mitjançant l’establiment de determinades polítiques públiques, que impulsin la seva contribució al desenvolupament equilibrat del territori.

Reforçar el sector industrial participant en iniciatives com la Vall de l’Hidrogen Verd o el Centre Català de Descarbonització que treballen per fixar la indústria a casa nostra, partint d’un compromís clar amb la sostenibilitat ambiental.

Construir la nova realitat de la regió mitjançant el model d’innovació oberta que inclou tots els actors (l’Administració, l’àmbit del coneixement, el teixit empresarial i la ciutadania).

La ciència i la transferència de coneixement en aliança amb la Universitat Rovira i Virgili per tal que el nostre teixit empresarial també hi aposti i esdevinguem encara més competitius.

Facilitar accions coordinades amb els agents públics i socioeconòmics de territori per a desplegar polítiques públiques de forment de l’ocupació de qualitat i incentivar l’activitat emprenedora.

4  5   8   9  13  16  17

 

LE 4: Cultura transformadora

Contribuir a vertebrar el territori de la Catalunya Sud afavorint-ne el desenvolupament social i econòmic a través de l'acció en els àmbits de la cultura i l'educació i retenint i projectant el talent artístic i cultural de la demarcació.

Desplegar un ventall més complet de serveis culturals i educatius que s'adaptin a una societat més sostenible i digitalitzada i que contribueixin a fer de la cultura i de l'educació un motor de transformació social i un element de benestar comunitari i de cohesió territorial.

En l’àmbit de la cultura, incentivar les connexions entre agents públics, agents privats, col·lectius i persones, especialment a través de projectes transversals com el Hub Cultural i Educatiu de la Savinosa i la Xarxa d'Espais Culturals de la Diputació.

En l’àmbit de l’educació, mitjançant l’oferta d’una formació especialitzada de qualitat i connectada amb les darreres tendències de la creació i de la innovació social, col·laborarem amb d’altres agents i institucions a través de les escoles i conservatoris de música i de les escoles d’art i disseny per fer de la demarcació un espai d’àmplies oportunitats. I impulsarem la integració social de les capacitats diverses en entorns inclusius, a través dels centres d’educació especial.

1  4  9  10  11  17

LE 5: Turisme sostenible i responsable

Consolidar un model de turisme per a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre basat en el desenvolupament d’una activitat sostenible en la seva relació amb el medi natural, l’ús dels recursos i l’ecosistema social, cultural i econòmic de les comunitats locals.

Generar noves oportunitats en la societat d’acollida i dinamitzar de manera equilibrada i responsable l’economia del territori a través de la promoció de l’activitat turística.

Liderar una estratègia de desenvolupament sostenible de l’activitat turística d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides per tal de situar les nostres destinacions en una posició que permeti donar resposta als desafiaments que l’actual conjuntura climàtica exigeix a tots els actors.

Abordar de manera eficient i amb una visió integradora les diferents realitats turístiques per esdevenir un territori pròsper, amb qualitat de vida per als seus habitants i atractiu per a les persones que el visiten.

Desenvolupar programes de formació i sensibilització ambiental adreçats al sector turístic i promoure la digitalització i la innovació per afavorir la societat del coneixement i contribuir a la descentralització i distribució territorial de l’activitat turística.

3  6  11   12  13  14  15

 

EIX 3: Sostenibilitat, preservació del medi ambient i transició energètica

Orientar totes les activitats de la Diputació, tant internes com externes, a la sostenibilitat i, per tant, a la recerca del bé comú i la creació de valor social.

LE 6: Impulsar la sostenibilitat i la preservació del medi ambient avançant cap a la descarbonització

Orientar totes les activitats de la Diputació, tant internes com externes, a la sostenibilitat, i per tant a la recerca del bé comú i la creació de valor social.

Emprendre les accions necessàries per assolir els objectius de reducció dels gasos d’efecte hivernacle en l’horitzó 2030 i l’horitzó 2050 i mitigar el canvi climàtic.

Adaptar el territori per fer-lo més resilient als efectes del canvi climàtic, com poden ser els incendis forestals, la sequera, les inundacions i la protecció de les persones als efectes climàtics.

Impulsar la transició energètica dels nostres municipis amb la millora de l’eficiència energètica, la reducció dels combustibles fòssils i l’increment de les energies renovables adaptant-les a les característiques i necessitats de cada territori.

Millorar la sostenibilitat a partir dels models de l’economia circular i l’aprofitament dels recursos naturals i territorials, treballant amb els corresponents vectors ambientals com són els residus i el reciclatge, el cicle de l’aigua i l’aire, i tendir a la contaminació zero.

Protegir el territori amb una visió de transició ecològica i ecosocial, preservar el medi ambient, restaurar la biodiversitat i fomentar el binomi salut i natura.

6  7  11  12  13  14  15  16  17

 

EIX 4: Digitalització i modernització de la Diputació i els serveis que presta

La Diputació és el motor que ha de liderar la transformació digital del territori. Una visió global que garanteixi l’èxit de les polítiques públiques implementades, un objectiu que només serà possible a través d’un capital humà organitzatiu que desenvolupi tot el seu talent mitjançant grups de treball multidisciplinaris i transversals.

LE 7: Evolució cultural cap una organització digital, moderna i simplificada, sustentada en un sistema de gestió excel·lent i fonamentat en dades

Avançar en la transformació digital per assolir l’administració electrònica plena de la institució, així com dels ens locals amb qui es relaciona, oferint una solució als ens locals de la demarcació que ho sol·licitin, que els permeti relacionar-se digitalment amb els ciutadans.

Definir un Pla d’estructuració i aprofitament de les dades com a fonts d’informació que faciliten la presa de decisions i la implantació de millores que afavoreixin el desenvolupament del territori. Les dades com a valor afegit per al territori i per a les persones.

Incloure la participació en els processos de l’organització, que juntament amb la transparència seran definitòries de la nostra actuació, tant pel retiment de comptes com per a la generació de valor en un model de govern obert als ens locals i a la ciutadania.

Definir un nou instrument d’evolució organitzativa, que abordi una simplificació dels nivells jeràrquics de l’organització i fomenti un treball transversal, facilitant el desenvolupament professional de les persones d’acord als nous requeriments de l’organització i de la societat en general, amb l’objectiu últim de retenir el talent i d’incorporar nous perfils, amb noves necessitats i expectatives adaptades a les noves generacions: tecnificació i digitalització, orientació a la innovació i desplegament dels nous valors corporatius.

8  9  16  17

LE 8: Millora dels sistemes organitzatius interns i dels serveis que presta la Diputació, incloent nous mecanismes com la concertació. Modernització i adequació de les instal·lacions de la Diputació.

Tant per als serveis que es presten actualment com per als que es prestaran en un futur, es proposa una visió de servei integral per al municipi que els permeti obtenir serveis d’alt valor afegit. L’acompanyament personalitzat de la Diputació facilitarà la prestació del servei i la coordinació entre administracions o entre les diferents àrees.

Es desenvoluparà un nou model de prestació de serveis, cocreats i propositius, així com d’assignació de recursos, basat en la transparència i la participació col·lectiva per donar un suport integral als ens locals i als ciutadans i les ciutadanes.

Impulsar un nou mecanisme de relació amb els ens locals basat en la concertació: un model de gestió en què els ens locals i la Diputació apostin per un treball conjunt per fixar les prioritats de les polítiques públiques municipals i de finançament a desenvolupar en un període de temps determinat, basant-se en una relació més bilateral i respectant l’autonomia local.

16  17

 

Pla de mandat anterior

Informació relacionada