Carreteres

Autoritzacions de carreteres

Per realitzar qualsevol tipus actuació, obra, instal·lació fixa o provisional o activitat (accessos, estacions de servei, talls de carril, conservació d'edifici existent, bastides, construccions, encreuaments i paral·lelismes aeris/subterranis, plantacions, rètols d'establiments, tancaments, etc), en una zona de domini públic o en les zones de protecció d'una carretera de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, requereix informe o autorització d’aquesta administració, segons el Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, i el Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre).

Qualsevol persona pot sol·licitar un informe previ sobre la idoneïtat i condicions de qualsevol actuació, activitat o obra que afecti a les zones de protecció de la carretera.

Què són les zones de protecció i les línies d'edificació?

Segons el text refós de la llei de Carreteres DL 2/2009, de 25 d'agost, les zones de protecció i les línies d'edificació són:

Domini públic

La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i les vies preferents i de tres metres en les carreteres convencionals. (Article 34)

Servitud

La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic definida en l’article 34 i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de vint-i-cinc metres en les autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres, mesurats des de les arestes esmentades. (Article 34)

Afectació

La zona d’afectació consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de cent metres en les autopistes i vies preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres en la resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades. (Article 38)

Línia d'edificació

40.1 La línia d’edificació s’estableix a banda i banda de la carretera. En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions existents.

40.2 La línia d’edificació s’ha de situar, respecte a l’aresta exterior de la calçada, a cinquanta metres en les autopistes, les vies preferents i les variants que es construeixen amb l’objecte de suprimir les travesseres de població, i a vint-i-cinc metres en la resta de les carreteres.

 

Què fer per demanar una autorització

Tramitació

Per obtenir informe o autorització per a actuacions en zones de protecció de les carreteres de la Diputació de Tarragona cal tramitar la sol·licitud a través del Registre General  de la Diputació seguint els següents canals:      

  1. Tràmit electrònic mitjançant sol·licitud genèrica de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona
  2. Sol·licitud presencial al Registre General de la Diputació de Tarragona: al Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 de Tarragona, Tel. 977 296 617. Cal demanar cita prèvia. També es pot sol·licitar a l'oficia del registre general a Tortosa, Palau Climent, carrer Montcada, 32, 43500  Tortosa,Tel. 977 448 662
  3. Per correu postal certificat a la Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni 100 , 43003 Tarragona.
  4. També teniu la possibilitat d'apropar-vos al vostre ajuntament i que ens trametin la documentació a través de comunicació interadministrativa EACAT a la Diputació de Tarragona.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

  1. Formulari d'autorització per a obres en zona d'influència de les carreteres Diputació, degudament emplenat amb la descripció de l’actuació que es vol dur a terme.
  2. Acreditació de la personalitat de la persona interessada.
  3. Acreditació de la disponibilitat dels terrenys (escriptura de propietat, rebut de l'IBI, fitxa cadastral amb les dades del titular, contracte d’arrendament, etc.)
  4. Documentació tècnica necessària d’acord amb el quadre adjunt.

Taxes

La resolució de l’autorització o informe requerirà la liquidació de les taxes establertes i regulades en les Ordenances fiscals, Taxes i preus públics vigents de la Diputació de Tarragona.

Es podrà establir el dipòsit previ d’una garantia o fiança per garantir la correcta execució de les obres i per respondre de possibles danys en la zona de domini públic (article 103.3 del Reglament general de Carreteres). La fiança dipositada serà retornada en la seva totalitat a petició de la persona interessada una vegada finalitzin les obres i prèvia comprovació i conformitat per part de la Secció d'Explotació del SAT.

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Adreça
C. Pere Martell, 2
43001  Tarragona
Telèfon: 977 296 626 / 977 296 652