• Disponible electrònicament
 • Properament
 • En termini
 • Fora de termini
Serveis 1 - 25 122
  • Subvencions, beques i premis

  Designació de membres de Jurats de Premis

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  6. Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
  • Subvencions, beques i premis

  Pla d'Acció Municipal - PAM

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
  • Assistència als municipis

  Recursos Humans: Bases de selecció

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  17. Recursos Humans: Bases de selecció. Confecció de bases de selecció de personal laboral o funcionari, sempre i quan sigui conforme a la normativa vigent i es disposi de personal especialitzat per realitzar les bases.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d’instal·lacions i serveis municipals2. Projectes d’instal·lacions i serveis municipals3. Actualització de preus de projectes redactats per Diputació4. Divisió en fases de projectes redactats per Diputació5. Refós de projectes o avantprojectes6. Desglossats de projectes redactats per Diputació7. Modificació de projectes redactats per Diputació8. Altres Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d’instal·lacions de titularitat municipal, entre d’altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d’aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d’espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  19. Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la comptabilitat municipal via web.
  • Assistència als municipis

  Assessorament pressupostari i comptable

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou: - assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari.  - assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”. Modalitats de prestació del servei: 1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO  Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO. 2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO  Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  13. Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la confecció dels Plans de Tresoreria Municipals.
  • Assistència als municipis

  Protecció de la legalitat urbanística

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  10. Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Ordres de suspensió d’obres de llicències. Restauració de la legalitat urbanística
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  De conformitat amb el Decret  número 2021-0001319 de data 14 d'abril de 2021, es suspèn temporalment l'assistència en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19 als municipis de les comarques de Tarragona, creada per Decret de Presidència núm. 2020-1734, de data 26 de maig de 2020. L’assistència consisteix en fer una desinfecció d’acord amb el document tècnic “Procedimiento de limpieza viaria ante la pandèmia del Coronavirus” de 23 de març, elaborat pel Ministeri de Sanitat amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (20 ml de lleixiu comú per litre d’aigua) de les zones estratègiques des del punt de vista del contagi dels municipis: zones de contenidors de recollida de la brossa, davant de les botigues d’alimentació/supermercat principals del poble, davant de la farmàcia, davant de l’Ajuntament, si hi ha algun petit centre d’atenció sanitària i en algun cas el carrer principal o la plaça major (quan hi ha mercat de fruita). Els treballs es realitzaran amb vehicles tipus camió petit o furgó amb un dipòsit de 500 a 1.000 litres de capacitat, grup de pressió i pistoles polvoritzadores, amb un conductor del vehicle i un operari que realitzi les tasques de desinfecció amb la pistola. Es farà una mitjana de dues actuacions setmanals per cada municipi o EMD.  
  • Assistència als municipis

  Pla econòmic financer (PEF): Seguiment

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  12. Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans econòmics financers (PEF) existents.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  6. Assistència jurídica en matèria tributària. Informes, assessorament i assistència jurídic sobre qüestions directament relacionades en matèria tributària i fiscal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  5. Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics assessoren els municipis de diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art,...
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Redacció de projectes d’edificació de titularitat de l’ens local o que hagin estat cedits a aquest per un termini mínim de 40 anys, excepte en aquells casos on la finalitat de l'assistència sigui l'obtenció d'informació prèvia a una compra o expropiació. En aquest últim cas no podrà redactar-se un projecte executiu. Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents:   1. Avantprojectes d'edificació. 2. Projectes bàsics d'edificació. 3. Projectes executius d'edificació. 4. Projectes d’instal·lacions d'edificis. 5. Projectes d'ordenació d'espais públics. 6. Projectes de prevenció d'incendis. 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 8. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 9. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 10. Redacció de projectes de legalització d'instal·lacions.
  • Assistència als municipis

  Recursos Humans: Expedients de disciplina

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  20. Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d’ expedients disciplinaris a funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament per faltes greus o molt greus.
  • Assistència als municipis

  Pla econòmic financer (PEF): Confecció

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  11. Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió d’ingressos i despeses a 1 any per adequar el pressupost a l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions
  • Assistència als municipis

  Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)  Descripció: Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades.
  • Assistència als municipis

  Gestió de serveis

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  5.Gestió de serveis:Informes, assessorament i assistència jurídica en matèria de gestió directa o indirecta de serveis municipals.
  • Assistència als municipis

  Aplicacions municipals: Antivirus

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  21. Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus.
  • Assistència als municipis

  Assistència lletrada

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  21. Assistència lletrada. Assistència lletrada en tots els recursos contenciosos administratius interposats contra els ens locals, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L’assistència també es presta en matèries de l’ordre civil, social i penal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  9. Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació de: Llicències i parcel·lacions urbanístiques Ordres d’execució i supòsits de ruïna
  • Assistència als municipis

  Estudis i informes topogràfics (ENG)

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics.                2. Estudi topogràfic de delimitació.    3. Atermenament i afitament de finques.    4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  16. Recursos Humans: Elaborar o modificar la relació de llocs de treball. Elaborar la relació de llocs de treball o modificar la relació de llocs de treball elaborada per la Diputació de Tarragona. També inclou, si l'ajuntament està interessat, el suport i assessorament en la posterior negociació col·lectiva de la Relació de llocs de treball.