• Disponible electrònicament
 • Properament
 • En termini
 • Fora de termini
Serveis 1 - 25 133
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments els seus tècnics i tècniques, especialistes en matèries especifiques, per formar part de jurats i tribunals.
  • Subvencions, beques i premis

  Programa E-catàleg

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvenció per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.
  • Subvencions, beques i premis

  Premi iniciativa Medi Ambient

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió del “Premi Iniciativa Medi Ambient” de la Diputació de Tarragona. Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’altres.
  • Subvencions, beques i premis

  Pla d'Acció Municipal - PAM

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Aquest Pla està destinat a constituir-se com una eina facilitadora i transversal de la implementació de les estratègies territorial i local dels municipis, oferint finançament dels programes següents: Inversions Despeses corrents Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Sanejament de les finances municipals
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvencions per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona i/o d'interès per a la projecció cultural del territori. Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors de la demarcació de Tarragona, i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvencions per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona i/o d'interès per a la projecció cultural del territori. Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors de la demarcació de Tarragona, i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.
  • Subvencions, beques i premis

  Subvenció per a interessos de préstecs

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Aquests ajuts estan destinats a finançar els interessos dels préstecs a llarg termini (superior a un any) concertats amb entitats bancàries.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció per a entitats que duen a terme actuacions i activitats culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques, d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvenció per a activitats estratègiques d’interès ciutadà d'especial impacte i rellevància dutes a terme a la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació en assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
  • Assistència als municipis

  Assistència en el pla d'ajust

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en assessorament sobre plans d'ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquiditat que pugui establir l'Estat a favor de les entitats locals i que té com a objectiu garantir la sostenibilitat financera. També es dona suport per al seguiment dels plans.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics i tècniques assessoren els municipis en les diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art, etc.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en orientacions per l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local. 
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en el portal que recull i informa sobre els recursos de diferents tipologies existents als municipis de la demarcació. És un instrument que facilita el coneixement i la difusió cultural i l'autoconstrucció de rutes de turisme cultural.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en el servei d’assessorament en projectes d’àmbit cultural que es fonamenta en el diagnòstic i la prospecció de projectes culturals per als municipis i ofereix: disseny de plans, programes i projectes d’intervenció; control d’execució i avaluació durant el procés i fins a la seva finalització, i assessorament en gestió (direcció, coordinació, directrius de dinamització, comandament de personal, gestió del conflicte).
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona amb l’oferta de formació contínua en matèria cultural, per tal d'afavorir la transferència d'experiències per a tots els agents culturals del nostre territori.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics.                2. Estudi topogràfic de delimitació.    3. Atermenament i afitament de finques.    4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per sol·licitar l’alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar la llista d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l'ens sol·licitant rep el suport en l'execució als treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures. Queden exclosos de la prestació de l’assistència els treballs previs de condicionament de l’esplanació del camí, la construcció d’obres de drenatge i desguàs transversal, l’execució de capes de base i sub-base del ferm del camí i el reforç del ferm amb mescles bituminoses en fred i en calent.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la redacció de qualsevol dels documents següents:  1. Avantprojectes d’instal·lacions i serveis municipals 2. Projectes d’instal·lacions i serveis municipals 3. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 4. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 5. Refós de projectes o avantprojectes 6. Desglossats de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 8. Altres   Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d’instal·lacions de titularitat municipal, entre d’altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d’aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d’espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
  • Assistència als municipis

  Assistència en contractació pública

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte d’obres, subministrament, gestió de serveis públics, serveis, concessió d’obra pública, contractes privats, especials, d’adquisició de béns immobles, béns mobles. 
  • Assistència als municipis

  Assistència en gestió reglamentària

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona per elaborar formularis, models d’ordenances i reglaments de caràcter no fiscal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona per realitzar l’estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics, d'acord amb el TRLRHL.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic i/o jurídic de la Diputació de Tarragona en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals, gestió del risc per a la salut derivats dels animals domèstics i peridomèstics.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en les actuacions següents: -Elaborar el registre activitats de tractament, -Adequar els formularis que utilitzi en paper, al dret d’informació -Adequar els contractes/convenis existents amb encarregats -Facilitar els contractes de confidencialitat, a signar pel personal -Realitzar l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments de l’ajuntament -Valorar si els tractaments realitzats per l’ajuntament requereixen avaluació d’impacte -Si algun dels tractaments requereix avaluació d’impacte en protecció de dades, col·laborar i donar les corresponents instruccions per a l’avaluació d’impacte - Elaborar procediments per a l’exercici dels drets, -Proposar polítiques de privadesa, -Proposar protocol en cas de bretxes de seguretat