• Disponible electrònicament
 • Properament
 • En termini
 • Fora de termini
Serveis 1 - 25 129
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Empreses o entitats Ciutadania
  • Estat: Properament
  Subvencions per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona i/o d'interès per a la projecció cultural del territori. Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors de la demarcació de Tarragona, i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: Properament
  Subvenció per a activitats estratègiques d’interès ciutadà d'especial impacte i rellevància dutes a terme a la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ciutadania Empreses o entitats
  • Estat: Properament
  Subvenció per a entitats que duen a terme actuacions i activitats culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques, d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ciutadania Empreses o entitats
  • Estat: Properament
  Aquests ajuts estan destinats a donar suport a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments els seus tècnics i tècniques, especialistes en matèries especifiques, per formar part de jurats i tribunals.
  • Subvencions, beques i premis

  Programa E-catàleg

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvenció per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.
  • Subvencions, beques i premis

  Premi iniciativa Medi Ambient

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió del “Premi Iniciativa Medi Ambient” de la Diputació de Tarragona. Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’altres.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció destinada a entitats o persones físiques per a la realització d'activitats i actuacions culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció per a activitats esportives de caràcter singular organitzades per entitats esportives de la demarcació de Tarragona i que tinguin lloc a la mateixa demarcació: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons i similars.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona destinada a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Ajuts destinats a promoure les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre mitjançant les accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Ajuts destinats a promoure les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre mitjançant les accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Ajuts destinats a promoure accions i afavorir el coneixement de les diferents realitats turístiques de les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvencions destinades a promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la Dinamització d'espais d'allotjament empresarial, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció destinada a treballadors/res autònoms/es i a microempreses de la demarcació de Tarragona (de fins a 10 treballadors i que no facturin més de 2.000.000 € anuals) l’activitat principal dels quals pertanyi al sector cultural i que vulguin realitzar activitats d’interès públic incloses en el seu àmbit d'activitat o que vulguin tirar endavant la producció d’un projecte cultural.
  • Subvencions, beques i premis

  Pla d'Acció Municipal - PAM

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Aquest Pla està destinat a constituir-se com una eina facilitadora i transversal de la implementació de les estratègies territorial i local dels municipis, oferint finançament dels programes següents: Inversions Despeses corrents Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Sanejament de les finances municipals
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Promoure la creació o millora d'espais multiserveis en locals municipals o en locals privats cedits als ajuntaments per un període de mínim 8 anys, situats en municipis de fins a 1.000 habitants de la demarcació de Tarragona. La quantia de la subvenció és la que resulta de la valoració i ponderació de les peticions d’acord amb els criteris de valoració establerts en la convocatòria, i de  la distribució de la consignació pressupostària de l’aplicació pressupostària corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, tenint en compte que es fixa un import màxim de subvenció de 10.000 € per entitat beneficiària. Si l’import total que resulti d’aplicar els criteris anteriors supera l’import establert en la convocatòria, les diferents subvencions a concedir a cada entitat s’han de reduir de manera proporcional respecte al total fins arribar al límit de la convocatòria.  
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvencions destinades a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria per a l’any 2020.
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Subvenció a entitats i fundacions socials, sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats socials a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població. Es consideren subvencionables totes les actuacions que, dins l’àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d’exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promoguin la cohesió i inclusió social.
  • Subvencions, beques i premis

  Premis Emprèn

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris:
  • Estat: En termini
  Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol seguir fomentant l’esperit emprenedor i també contribuir a l’aparició de noves iniciatives i generació d’ ocupació de qualitat al territori.   Els guardons pretenen incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic.   Els Premis, en línia amb el Pla de mandat 2020-2023 de la corporació, amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), impulsen una economia territorial basada en el coneixement, que sigui diversa en la seva distribució territorial –rural, urbana, agrícola, industrial, turística i cultural–, i afavorir iniciatives amb un potencial d’ocupabilitat de referència.   Amb l’objectiu de donar resposta a la crisi econòmica derivada de la COVID-19 i col·laborar amb l’esforç de mobilització dels autònoms i empreses, es reconeixerà l’esforç d’adaptació d’aquests al nou context socioeconòmic derivat de la pandèmia.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació en assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
  • Assistència als municipis

  Assistència en el pla d'ajust

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en assessorament sobre plans d'ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquiditat que pugui establir l'Estat a favor de les entitats locals i que té com a objectiu garantir la sostenibilitat financera. També es dona suport per al seguiment dels plans.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics i tècniques assessoren els municipis en les diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art, etc.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en orientacions per l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local.