La Diputació

Ple corresponent al mes de gener de 2022

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de gener de 2022
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 28 gener 2022
  • Hora: De 10:00 h a 11:00 h
  • Publicat26/01/2022

SECRETARIA
Secretaria General

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2021.
 

Serveis Jurídics

2. Donar compte del Decret 161/2021 dictat en el procediment abreujat núm. 39/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat contra la Diputació de Tarragona.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 5420 al 5964 de l'any 2021 i del núm. 1 al 189 de l'any 2022.
 

4. Donar compte i ratificar el decret de Presidència núm. 2022-0000006, de 3 de gener de 2022, pel qual s'ha resolt retornar a les sessions a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, dels òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona previstes per al mes de gener de 2022.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

5. Donar compte de la finalització de la relació de la Diputació de Tarragona respecte de les obligacions i drets del càrrec que ocupava tant pel que fa a la Presidència com pel que fa al Secretariat Permanent de l’Associació Arc Llatí.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a intèrpret i organitzador de concerts.
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrita a la unitat de Desenvolupament de Recursos Humans de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, per desenvolupar una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2021-2022.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa per desenvolupar una segona activitat privada a la Societat Musical La Lira Ampostina.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí, adscrita a l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat, per compte aliè, a l’empresa Balder Servicios Profesionales, S.L.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal, adscrita a l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com escenògrafa.
 

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrit a la unitat d’Aplicacions Informàtiques de l’Àrea de TIC, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el segon primer semestre del curs acadèmic 2021-2022.
 

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix de l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat al sector públic, com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, durant el curs acadèmic 2021-2022.
 

13. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal, adscrita a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona de la Diputació per desenvolupar una segona activitat privada per compte propi.
 

14. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral interí de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per a exercir com a professor de música de l’Ajuntament d’Alcanar.
 

15. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de data 23 de desembre de 2021 sobre incrementar l'ajut als titulars de la pòlissa d'assistència sanitària col·lectiva de la Diputació de Tarragona.
 

16. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 23 de desembre de 2021 del sistema general de l'avaluació de l'acompliment i de les normes de distribució del fons de productivitat general de l'any 2021 a l'any 2023.
 

17. Rectificar l’errada material detectada a la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

18. Rectificar les errades materials detectades a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

19. Aprovar la modificació del Protocol per a la prevenció i el tractament de l'assetjament en l'àmbit laboral de Diputació de Tarragona.
 

20. Aprovar el nou protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en els centres educatius de la Diputació de Tarragona.
 

21. Donar compte de l’aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

22. Donar compte del nombre de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al segon semestre de 2021.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

23. Aprovar l'adhesió de la Diputació de Tarragona a la Declaració de Sabadell per un acord polític i social per a la millora de la qualitat de l’aire.
 

24. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

25. Aprovar la modificació de la Base 47.4 a) de les Bases d'Execució del Pressupost, exercici 2022.
 

26. Donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost general de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms per a l’exercici 2022.
 

27. Donar compte de l'informe definitiu de l'actuació 18-PCF2O_Revisió de nòmines mensuals pagades. Exercici 2019.
 

28. Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

29. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes i sancions de l’Ordenança reguladora sobre la convivència ciutadana i el bon ús dels espais públics de l’Ajuntament de l’Aleixar.
 

30. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament de Masllorenç.
 

31. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes d’urbanització de la Junta de Compensació Pla de Reforma Interior 9 del municipi de Montbrió del Camp.
 

32. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes d’urbanització de la Junta de Compensació U.A. “La Planeta” del municipi de Montferri.
 

PRECS I PREGUNTES