La Diputació

Ple corresponent al mes de juliol de 2022

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de juliol de 2022
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 29 juliol 2022
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat27/07/2022

SECRETARIA GENERAL

 

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 1 de juliol de 2022.
 

2. Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 3156 al núm. 3704 de l'any 2022.
 

4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2022-0003369, de 5 de juliol de 2022, de renúncia de personal eventual de confiança.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

 

5. Aprovar inicialment la modificació de les Bases Generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.
 

6. Aprovar inicialment el Reglament pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball a la Diputació de Tarragona i als seus organismes autònoms.
 

7. Aprovar la modificació de l'apartat 6.2 del Sistema general de l'avaluació de l'acompliment i de les normes de distribució del fons de productivitat general de l'any 2021 a l'any 2023, per tal d'incloure el grup professional B/BL, i ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 28 de juny de 2022.
 

8. Aprovar el "Document relatiu a l'estructura dels processos selectius derivats de l'estabilització" i el "Document relatiu a l'estructura dels processos selectius ordinaris", i ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 28 de juny de 2022.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

 

9. Aixecar la suspensió del procediment de reintegrament total de la subvenció FEDER 2007-2013, Eix 1, concedida a l'Ajuntament de Reus sobre l'actuació "Bioempreses".
 

10. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

Hisenda i Economia

 

11. Aprovar les baixes d’obligacions d’exercicis tancats del Patronat de Turisme.
 

12. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació, exercici 2022.
 

13. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost del Patronat de Turisme, exercici 2022.
 

14. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 17-PCF21 Revisió dels procediments de contractació tramitats amb motivació d’emergència de l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos.
 

15. Donar compte de la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest durant l'any 2018 en l'exercici del control intern i seguiment de les mesures correctores implantades derivades del pla d'acció de l'exercici 2019.
 

Patrimoni

 

16. Donar compte de l'aprovació definitiva de la desafectació del tram de la carretera TV-3146, comprès entre els punts quilomètrics 0+589 a 1+205, tram 3 en la zona d’urbanització de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), a Vila-seca.
 

17. Donar compte de l’afectació a domini públic de l’immoble amb el número 391 de l’Inventari General de Béns de la Diputació, situat a Falset, polígon industrial Sort dels Capellans.
 

18. Aprovar la mutació demanial del tram de la carretera TV-3146, comprès entre els punts quilomètrics 0+521 a 0+589, tram 2 en la zona d’urbanització de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), a Vila-seca.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

 

19. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de la taxa del cementiri de l’Ajuntament d’Alcover.
 

20. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou.
 

ASSUMPTES DEL PATRONAT DE TURISME

 

21. Esmenar els errors materials detectats en l'acord del Ple de data 1 de juliol de 2022 relatiu a l'acceptació de la delegació de funcions en l'àmbit del tram local dels fons per al foment del turisme aprovada pels ajuntaments de Vila-seca, Cambrils i Salou en favor de la Diputació de Tarragona i d'aprovació del conveni regulador.
 

PRECS I PREGUNTES