La Diputació

Ple corresponent al mes de maig de 2023

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de maig de 2023
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 2 juny 2023
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat31/05/2023

SECRETARIA GENERAL

 

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2023.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 2225 al núm. 3042 de l'any 2023.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

 

3. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera adscrita a la unitat de Comunicació, per exercir com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs acadèmic 2022-2023.
 

4. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera adscrita a la unitat de Transparència i Bon Govern, per desenvolupar una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023.
 

5. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de la unitat d’Inspecció i Comprovació de BASE-Gestió d’ingressos, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023 (exp. 2023-0009108).
 

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de la unitat d’inspecció i comprovació de BASE-Gestió d’ingressos, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023 (exp. 2023-0009118).
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrita a la unitat d'Accés i Integracions d'Aplicacions Informàtiques, per desenvolupar una segona activitat de consultora (professora col·laboradora) a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2022-2023.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de la unitat d'Ocupació i Emprenedoria de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, per desenvolupar una segona activitat com a tècnica docent a l'empresa Idetsa, S.A.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix adscrit a la unitat de Dades i Anàlisis de Governança, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la Universitat Oberta de Catalunya durant el primer semestre del curs 2022-2023.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Reus i de Tarragona, per desenvolupar una activitat com a professor de fagot, a temps parcial, a diferents escoles de música.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

 

11. Resoldre les al·legacions presentades, aprovar definitivament el Projecte de condicionament de les carreteres T-310z i T-321, de la T-310 a Vilanova d'Escornalbou, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.558.632,14 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l’expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

 

12. Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, lot 1.
 

13. Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, lot 2.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia

 

14. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i els seus organismes autònoms. 1r trimestre 2023.
 

15. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 1r trimestre 2023.
 

Patrimoni

 

16. Declarar parcel·la sobrera la parcel.la 74, polígon 29, d’Amposta.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

 

17. Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos.
 

PRECS I PREGUNTES