La Diputació

Ple del dia 27 de maig de 2022

  • Agenda institucional
  • Què: Ple del dia 27 de maig de 2022
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 27 maig 2022
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat25/05/2022

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2022.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 1931 al núm. 2357 de l'any 2022.
 

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0002084, de data 6 de maig de 2022, de revocació de la delegació de competències al diputat Sr. Marc Ayala Vallvey i nova delegació de competències a la Diputada Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras, així com la delegació de la presidència de la Comissió informativa de Serveis General, Contractació i Expropiacions i la designació de la presidenta de les meses de contractació.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

4. Donar compte de la credencial de Diputat del Sr. Marc Rovira Miró i presa de possessió del càrrec.
 

5. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Marc Rovira Miró com a membre de les comissions informatives permanents i especials.
 

6. Canviar el representant de la Diputació de Tarragona en diversos organismes i entitats.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

7. Informar favorablement respecte la compatibilitat sol·licitada per personal laboral temporal de l'Escola i Conservatori de Música de Reus per a exercir com a professor auxiliar de piano al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament de Vila-seca.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix de l’Escola i Conservatori de Música de Reus per desenvolupar una segona activitat pública a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat com a professora de flauta a la Societat Musical La Alianza.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí adscrit a la unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l'Àrea del SAM, per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs escolar 2021-2022.
 

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, per desenvolupar una segona activitat com a professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durant el segon semestre del curs acadèmic 2021-2022.
 

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de la Unitat de Desenvolupament de Recursos Humans, per desenvolupar una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2021-2022.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

13. Aprovar la modificació de la convocatòria del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.
 

14. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia

15. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 1r trimestre 2022.
 

16. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 18-PCF21_Revisió dels procediments de subvencions tramitats per la crisi sanitària derivada de la COVID-19. Exercici 2021. Corporació.
 

17. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 19-PCF21_Revisió del tipus de finançament de les subvencions nominatives de la Diputació de Tarragona. Exercici 2021. Corporació.
 

18. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 20-PCF21_Revisió del tipus de finançament de les subvencions nominatives del Patronat de Turisme. Exercici 2021.
 

19. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del 1r trimestre de l'exercici 2022.
 

Patrimoni

20. Aprovar l'afectació a domini públic de l’immoble amb el número 391 de l’Inventari General de Béns de la Diputació, situat a Falset, polígon industrial Sort dels Capellans.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

21. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per llicències urbanístiques de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia.
 

22. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de danys contractuals de l’Ajuntament de Camarles.
 

23. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes d’urbanització de la Junta de Compensació de la Urbanització Manous II del Catllar.
 

PRECS I PREGUNTES